Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 138-168 na pytania do SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 138:

Umowa § 15 ust. 6 – prosimy o dopisanie, iż Zamawiający zajmie stanowisko (zaakceptuje bądź odmówi akceptacji ze wskazaniem wszystkich przyczyn odmowy) odnośnie dokumentów stanowiących podstawę do wystawienia faktury w terminie do 2 dni od daty ich otrzymania. W braku stanowiska Zamawiającego w tym terminie Wykonawca staje się uprawniony do wystawienia faktury VAT.

Odpowiedź nr 138:

W § 6 projektu umowy Zamawiający określił zasady akceptacji/zatwierdzania dokumentów przez Zamawiającego.

Pytanie nr 139:

W Uchwale nr XXXII/741/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 października 2012 r. w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone jest, że odpady selektywnie gromadzone odpady komunalne można oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jednak w specyfikacji nie ma określonego żadnego PSZOK w rejonie sektora, którego dotyczy przetarg. Proszę o informację, czy obsługa PSZOK nie będzie odbywała się w ramach tego zamówienia?

Odpowiedź nr 139:

Zamawiający informuje, że obsługa PSZOK nie będzie odbywać się w ramach przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 140:

Polisa OC – Wykonawca posiada polisę ubezpieczenia OC. W ramach tej polisy ubezpieczonych jest kilka spółek należących do grupy kapitałowej w Polsce, do których należy Wykonawca. Suma ubezpieczenia na każde zdarzenie wynosi 1 mln Euro bez limitu liczby zdarzeń w okresie ubezpieczenia. Oznacza to, że każda ze spółek objętych ochroną w ramach wspólnej polisy, a więc również Wykonawca ma do wykorzystania sumę ubezpieczenia w wysokości 1 mln Euro na każde zdarzenie nieograniczoną liczbę razy w ciągu okresu ubezpieczenia. Prosimy o informację czy taka polisa zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 140:

Zamawiający zaakceptuje dokumenty potwierdzające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej spełniające wymogi określone w § 13 projektu umowy.

Pytanie nr 141:

Umowa, §8 ust. 4 pkt 15 – Zapis dotyczący obowiązków Wykonawcy – „Poniesienie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia”. Wnosimy o modyfikację tego punktu o zapis, który poniesienie tych kosztów uzależni od winy Wykonawcy.

Odpowiedź nr 141:

Zamawiający pismem z dnia 09.04.2013 r., w związku z uznaniem odwołania Przedsiębiorstwa Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o. z dnia 15.03.2013 r. oraz Postanowieniem z dnia 25.03.2013 r. Krajowej Izby Odwoławczej o umorzeniu postepowania odwoławczego, zmienił treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – § 8ust. 4 pkt 15 projektu umowy otrzymał następujące brzmienie:

„15) poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną z winy wykonawcy w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do stałego monitorowania spraw związanych z usuwaniem powstałych szkód oraz informowania Zamawiającego, w odstępach czasowych nie dłuższych niż 14 dni, o postępie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe zawarcie umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, w taki sposób aby w pełnym zakresie pokrywały szkody wynikłe w trakcie prowadzenia prac,”.

Pytanie nr 142:

Instrukcja, Część IV, ust. 14 – proszę o informację jakie dokumenty w rozumieniu Zamawiającego mieszczą się pod pojęciem poświadczeń należytego wykonania usługi? Prosimy o wskazanie czy Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz for, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817)?

Odpowiedź nr 142:

Pod pojęciem poświadczeń rozumie dokumenty, o których mowa w pkt 12 w cz. IV Instrukcji dla Wykonawców, zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231). Zamawiający sprawdzi czy złożone przez Wykonawcę dokumenty potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu na etapie oceny złożonych ofert.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231).

Pytanie nr 143:

Umowa, § 17, ust. 1 – wnosimy o zmianę tego zapisu poprzez możliwość przeprowadzenia kontroli wyłącznie w dniach roboczych.

Odpowiedź nr143:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 144:

Umowa, § 17, ust. 10 – Wnosimy o dopisanie, iż termin ten nie będzie krótszy niż 3 dni.

Odpowiedź nr 144:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 145:

Umowa, § 18, ust. 2, pkt 2, ppkt d – kara umowna w tej wysokości jest rażąco wygórowana. Brak jest jakichkolwiek racjonalnych podstaw dla naliczania tak wysokich kar w sytuacji, kiedy praktycznie nie wynikają z tego tytułu jakiekolwiek ujemne konsekwencje dla Zamawiającego. W ten sposób Zamawiający w sposób rażący burzy zasadę równowagi stron umowy. Wnosimy o jej obniżenie do 100,00 zł.

Odpowiedź nr 145:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 146:

Umowa, § 18, ust. 2, pkt 2, ppkt g i h – kara umowna w tej wysokości jest rażąco wygórowana. Brak jest jakichkolwiek racjonalnych podstaw dla naliczania tak wysokich kar w sytuacji, kiedy praktycznie nie wynikają z tego tytułu jakiekolwiek ujemne konsekwencje dla Zamawiającego. W ten sposób Zamawiający w sposób rażący burzy zasadę równowagi stron umowy. Wnosimy o jej obniżenie do 50,00 zł.

Odpowiedź nr 146:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 147:

Umowa, § 18, ust. 2, pkt 2, ppkt n – kara umowna w tej wysokości jest rażąco wygórowana. Brak jest jakichkolwiek racjonalnych podstaw dla naliczania tak wysokich kar w sytuacji, kiedy praktycznie nie wynikają z tego tytułu jakiekolwiek ujemne konsekwencje dla Zamawiającego. W ten sposób Zamawiający w sposób rażący burzy zasadę równowagi stron umowy. Wnosimy o jej obniżenie do 50,00 zł.

Odpowiedź nr 147:

Zamawiający pismem z dnia 11.04.2013 r. zmienił treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – § 18 ust. 2 pkt 2 lit. n) projektu otrzymał następujące brzmienie:

„n) w wysokości 20,00 zł – za nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy, część J z wyłączeniem pkt 6, za każdą niezgodność, i/lub za niedostarczenie dokumentów określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy, część J, pkt 5, za każdy dzień po upływie terminu,”.

Pytanie nr 148:

Umowa, § 18, ust. 2, pkt 2, ppkt o – kara umowna w tej wysokości jest rażąco wygórowana. Brak jest jakichkolwiek racjonalnych podstaw dla naliczania tak wysokich kar w sytuacji, kiedy praktycznie nie wynikają z tego tytułu jakiekolwiek ujemne konsekwencje dla Zamawiającego. W ten sposób Zamawiający w sposób rażący burzy zasadę równowagi stron umowy. Wnosimy o jej obniżenie do 200,00 zł.

Odpowiedź nr 148:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 149:

Umowa, § 18, ust. 2, pkt 3, ppkt a – o mycie jakich pojemników chodzi?

Odpowiedź nr 149:

Zamawiający pismem z dnia 11.04.2013 r. zmienił treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – § 18 ust. 2 pkt 3 lit. a) projektu otrzymał następujące brzmienie:

„a) w wysokości 50,00 zł – za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę wymogów w zakresie mycia, dezynfekcji pojemnika/kontenera, za każdy pojemnik/kontener, za każdy dzień (nie dotyczy pojemników/kontenerów, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B),”.

Pytanie nr 150:

Umowa, § 18, ust. 2, pkt 3, ppkt d – kara umowna w tej wysokości jest rażąco wygórowana. Brak jest jakichkolwiek racjonalnych podstaw dla naliczania tak wysokich kar w sytuacji, kiedy praktycznie nie wynikają z tego tytułu jakiekolwiek ujemne konsekwencje dla Zamawiającego. W ten sposób Zamawiający w sposób rażący burzy zasadę równowagi stron umowy. Wnosimy o jej obniżenie do 50,00 zł.

Odpowiedź nr 150:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 151:

Umowa, § 18, ust. 2, pkt 4, ppkt h – kara umowna w tej wysokości jest rażąco wygórowana. Brak jest jakichkolwiek racjonalnych podstaw dla naliczania tak wysokich kar w sytuacji, kiedy praktycznie nie wynikają z tego tytułu jakiekolwiek ujemne konsekwencje dla Zamawiającego. W ten sposób Zamawiający w sposób rażący burzy zasadę równowagi stron umowy. Wnosimy o jej obniżenie do 50,00 zł.

Odpowiedź nr 151:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 152:

Umowa, § 18, ust. 2, pkt 5, ppkt d – wnosimy o obniżenie do 50,00 zł oraz o uzupełnienie umowy zapisami umożliwiającymi przesunięcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, spowodowanego złymi warunkami atmosferycznymi (np. temperatura poniżej 100C, opady śniegu) lub siłą wyższą.

Odpowiedź nr 152:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 153:

Umowa, § 18, ust. 2, pkt 5, ppkt g – wnosimy o obniżenie do 200,00 zł.

Odpowiedź nr 153:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 154:

Umowa, § 18, ust. 2, pkt 5, ppkt i – wnosimy o obniżenie do 200,00 zł, dodatkowo prosimy o modyfikację polegającą na dodaniu zapisu, że kara nie będzie naliczana w przypadku złych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają pracę kamer (jak np. niskie temperatury, duże opady śniegu powodujące przerwę w dostawie prądu, siłę wyższą).

Odpowiedź nr 154:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 155:

Umowa, § 18, ust. 2, pkt 5, ppkt l – wnosimy o obniżenie do 500,00 zł oraz o modyfikację zapisu w umowie, że Wykonawca w takiej sytuacji może skorzystać z innej legalizowanej wagi.

Odpowiedź nr 155:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 156:

Umowa, § 18, ust. 6 – Wnosimy o wprowadzenie następującego zapisu: W tym terminie Wykonawca ma prawo do zakwestionowania kary umownej poprzez złożenie oświadczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem. W takim wypadku Zamawiającemu nie przysługuje prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź nr 156:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 157:

Umowa, § 18, ust. 7 – Wnosimy o wykreślenie tego zapisu i wpisanie w jego miejsce, iż strony zgodnie ustalają, iż dokonywanie potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy jest niedopuszczalne. Wobec zatrważającej ilości kar nie powinny one podlegać potrąceniu, lecz ewentualnie być dochodzone na drodze sądowej przez Zamawiającego i z jego inicjatywy.

Odpowiedź nr 157:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 158:

Umowa, § 19, ust.3, pkt 1c – Wnosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź nr 158:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 159:

SWU, część C, ust. 3, pkt 4 – W związku z tym, że termin 90 dni od dnia rozpoczęcia usług wydaje się zbyt krótki, aby zamówione (dopiero po dokonaniu wyboru Wykonawcy zamówi on potrzebne pojemniki w ilości 560 sztuk) pojemniki zdążyły być wyprodukowane, dostarczone Wykonawcy i rozstawione przez niego, wnosimy o wydłużenie terminu na 180 dni, czyli do końca 2013 roku.

Odpowiedź nr 159:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 160:

SWU, część C, ust. 3, pkt 8 – o jakiej wymianie pojemników myśli tu Zamawiający? Skąd mają pochodzić wymieniane pojemniki?

Odpowiedź nr 160:

Poprzez wymianę pojemników zgodnie z częścią C, pkt 3, ppkt 8) Szczegółowych Warunków Umowy Zamawiający rozumie ewentualne przestawienia pojemników służących do realizacji przedmiotu zamówienia między lokalizacjami.

Pytanie nr 161:

SWU, część C, ust. 3, pkt 9 – wnosimy o wydłużenie terminu naprawy pojemnika z 14 dni do 30. Jest bardzo prawdopodobnym, że termin 14 dniowy okaże się za krótki na realizację tego zadania, zwłaszcza gdy jego naprawa będzie następowała poza miejscem ich ustawienia.

Odpowiedź nr 161:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 162:

SWU, część C, ust. 3, pkt 10 – skąd mają pochodzić nowe pojemniki na opakowania ze szkła, które mają być ustawione w zamian za trwale uszkodzone pojemniki? Czy to dotyczy nowo zakupionych przez Wykonawcę pojemników, czy też innych?

Odpowiedź nr 162:

Wykonawca w przypadku sytuacji określonej w części C, pkt 3, ppkt 10 Szczegółowych Warunków Umowy zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie nowe pojemniki, dotyczy to zarówno pojemników stanowiących własność Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

Pytanie nr 163:

SWU, część C, ust. 3, pkt 12 – wnosimy o wydłużenie z 2 dniowego terminu od dnia stwierdzenia uszkodzenia pojemników, do czasu ich zniszczenia i przekazania Zamawiającemu protokołu zniszczenia. Ponieważ ekonomicznie uzasadnionym będzie wykonywanie niszczenia pojemników w większej ilości, a nie pojedynczo (a tak musiałoby być w przypadku pozostawienia 2 dni), wnosimy o zmianę tego terminu na 30 dni.

Odpowiedź nr 163:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 164:

SWU, część H, ust. 4, pkt 1 – prosimy o doprecyzowanie co znaczy „wyrównanie terenu”?

Odpowiedź nr 164:

Odpowiedź jak na pytanie nr 114.

Pytanie nr 165:

SWU, część I, ust. 2, pkt 1 – prosimy o doprecyzowanie na czym dokładnie będą polegać prace interwencyjne, najlepiej podając najczęściej pojawiające się przypadki jako przykłady takich prac. Wykonawca na tej podstawie będzie mógł ocenić przybliżony zakres prac, konieczność zapewnienia osób, narzędzi i środków, a także oceni, czy prace te nie powinny być naliczane z inną niż 8% stawką VAT.

Odpowiedź nr 165:

Zamawiający pod pojęciem prac interwencyjnych rozumie wszystkie czynności określone w części I Szczegółowych Warunków Umowy.

Pytanie nr 166:

SWU, część J, ust. 4, pkt 2, ppkt b – wnosimy o modyfikację tego punktu, polegającą na wprowadzeniu obowiązku przedkładania Zamawiającemu dokumentów w okresach kwartalnych. Wynika to z faktu, że firmy zajmujące się recyklingiem lub odzyskiem tych odpadów, które potwierdzają poddanie recyklingowi lub odzyskowi wymienione w tym punkcie odpady, prowadzą kwartalną sprawozdawczość. Wymagania Wykonawcy, aby firmy te zmieniły sposób (częstotliwość) rozliczania się ze swoich obowiązków z urzędami może spotkać się z odmową, na co Wykonawca nie będzie miał wpływu.

Odpowiedź nr 166:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 167:

Cześć II – „Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania oceny ich spełniania”, pkt 1.2, ppkt 1.2.4. – Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – ciągłego wykonywania) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na odbieraniu i transporcie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych – na rzecz gminy o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 osób, w ramach którego Wykonawca zakończył usługę o wartości brutto nie mniejszej niż 400 000 zł, trwającą minimum 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych? Czy doświadczenie wymagane przez Zamawiającego jest spełnione, gdy Wykonawca świadczył, we wskazanym okresie, usługi o tym samym charakterze (tożsame z zakresem przedmiotowym zamówienia, którego dotyczy niniejsze postępowanie) na rzecz różnych podmiotów, przy czym suma obsługiwanych mieszkańców na terenie jednej gminy przekraczała 100 000 mieszkańców (przykładowo kilka usług świadczonych na rzecz indywidualnych mieszkańców, wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej)? W przypadku interpretacji wymogu, posiadania doświadczenia w zakresie realizacji usług na rzecz gminy liczącej ponad 100 000 mieszkańców, w ramach jednego zamówienia o wartości 400 000,00 zł brutto w okresie 6 miesięcy, zwracamy uwagę, że usługi świadczone na rzecz gmin w zakresie odbioru i transportu niesegregowanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych odpadów, dopiero zaczynają funkcjonować na terenie Polski. Sam Zamawiający, w obecnej chwili nie posiada takiej umowy, z jednym Wykonawcom, której przedmiotem jest odbiór odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie od mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław. Tym samym, praktycznie żadna Gmina na terenie Polski nie dysponuje taką umową. W konsekwencji żaden Wykonawca, nie może się wykazać wymaganym doświadczeniem. Wnosimy o wykreślenie wymogu określonego w Części II – „Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania oceny ich spełniania”, pkt 1.2, ppkt 1.2.4.

Odpowiedź nr 167:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – pkt 1.2.4. w cz. II Instrukcji dla Wykonawców, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. m.in. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na odbieraniu i transporcie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych, w gminie o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 osób, w ramach którego zakończyli usługę o wartości brutto nie mniejszej niż 400 000 zł, trwającą minimum 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, a nie jak to jest wskazane w pytaniu „na rzecz gminy”.

Pytanie nr 168:

Projekt umowy par. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 – Zgodnie z przedmiotowymi zapisami Zamawiający wymaga od Wykonawcy transportu do bazy magazynowo – transportowej Wykonawcy, w celu zważenia na legalizowanej wadze samochodowej wszystkich odebranych odpadów (z wyjątkiem odpadów zbieranych w ramach selektywnej zbiórki przeterminowanych leków i selektywnej zbiórki termometrów rtęciowych).

Należy podkreślić, że czynność ważenia odpadów jest wykonywana bezpośrednio po dostarczeniu odpadów do miejsca ich zagospodarowania. Wprowadzenie dodatkowego etapu wykonywania usługi nie znajduje uzasadnienia z punktu widzenia ekonomii (gospodarności) i celowości realizacji oraz zasad postępowania z odpadami komunalnymi (polegających na minimalizowaniu czynności poprzedzających ich zagospodarowanie). Zamawiający wymaga także od Wykonawcy zbierania i selektywnego magazynowania odebranych odpadów zgodnie z wymaganiami wynikającymi ze sposobu ich późniejszego wykorzystania. Należy zauważyć, że zgodnie z ustawą o odpadach, przedmiotem prowadzonych postępowań przetargowych ma być odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów. Ustawa natomiast nie wprowadza wymogu przewidującego zbieranie odpadów przez wykonawców. Istotne jest przy tym, że wprowadzenie tego typu wymogu, w połączeniu z rejonizacją gospodarki odpadami, może faktycznie uniemożliwić udział w postępowaniu podmiotów nieposiadających zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie Miasta Wrocławia (właściwego rejonu). W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie z treści SIWZ zapisów narzucających na wykonawcę obowiązek zbierania jakichkolwiek odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 168:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.