Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-3 na pytania do SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w sekcji II.1.5) pkt 1 ogłoszenia oraz części II pkt 1.1.2. Specyfikacji wskazuje, iż zamówienie obejmuje odbieranie, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, natomiast w pkt II.1.5) pkt 2 ogłoszenia oraz części II pkt 8 Specyfikacji wymienia 9 szczegółowych czynności objętych przedmiotem zamówienia, jednakże żadna z nich nie zawiera „zbierania odpadów komunalnych”, w szczególności przy uwzględnieniu definicji „zbierania” z art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013 r.

Bardzo prosimy o doprecyzowania, jakie czynności rozumie Zmawiający pod pojęciem „zbierania” odpadów, które mają stanowić przedmiot umowy, w szczególności w ujęciu zezwolenia na zbieranie, jakie powinien posiadać wykonawca ubiegający się o zamówienie i je realizujący.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający pod pojęciem „zbierania odpadów” rozumie wszystkie czynności określone definicją zbierania odpadów zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).

Pytanie nr 2:

Zamawiający w sekcji III.2.1.1) pkt A 2, 3 ogłoszenia oraz części II pkt 1.1.2. Specyfikacji wymaga posiadania od wykonawców  zezwolenia na zbieranie odpadów, wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).

Art. 41, w szczególności ust. 3 w/w ustawy wskazuje, iż Marszałek Województwa jest właściwym organem do wydania decyzji na zbieranie odpadów jedynie w 3 przypadkach określonych pod lit. a, b, c, a w pozostałych – starosta. Przypadki określone w ppkt a, b, c nie dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia, chyba że Zamawiający dopuszcza do udziału w przetargu jedynie podmioty posiadające regionalną instalację, co byłoby rażącym ograniczeniem konkurencji.

Bardzo prosimy o zmianę tego zapisu, poprzez dodanie możliwości przedstawienia decyzji na zabieranie wydanej przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 2, jeżeli oczywiście przedmiot zamówienia obejmuje „zbieranie odpadów” (vide pytanie nr 1). Prosimy nadto o potwierdzenie, że formułując w ten sposób opis sposobu dokonania oceny spełniania przedmiotowego warunku Zamawiający rozumie także zezwolenia wydane pod rządami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Zgodnie bowiem z art. 232 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. zezwolenia na zbieranie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów w rozumieniu nowej ustawy.

Pytanie nr 3:

Zamawiający w sekcji III.2.1) pkt A.3 ogłoszenia oraz części II pkt 1.1.3. Specyfikacji wskazuje obowiązek posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa na podstawie art. 49 i 50 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).

Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy o odpadach rejestr, o którym mowa w art. 40 ustawy o odpadach, tworzy się w terminie 36 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy. Wg stanu dzisiejszego rejestr ten nie został nawet utworzony. Ponadto wykonawcy, którzy posiadają wpis do rejestru działalności regulowane w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach są wpisywani do przedmiotowego rejestru „z urzędu” przez Marszałka Województwa. Wymóg więc przedstawienia tego wpisu do rejestru, pomijając fakt, iż ten rejestr jeszcze nie istnieje, nie potwierdza uprawnień do wykonywania działalności w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp.

Odpowiedź nr 2 i 3:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1) pkt 1.1.2. w części II Instrukcji dla wykonawców otrzymuje brzmienie:

„1.1.2. ważne zezwolenia na zbieranie i transport odpadów zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,”;

2) wykreśla się pkt 1.1.3. w części II Instrukcji dla wykonawców,

3) ppkt 1), 3) i 4) w pkt 2 w części II Instrukcji dla wykonawców otrzymują brzmienie:

„1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty opisane w pkt 9.4.2. i 9.4.3. w części IV, potwierdzające spełnianie wymogu podanego w pkt 1.1.”,

„3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenia opisane w pkt 9.4.5. i 9.4.6. w części IV, potwierdzające spełnianie wymogów podanych w pkt 1.3. i 1.4.”,

„4) sytuację ekonomiczną i finansową, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty opisane w pkt 9.4.7. lub pkt 9.6.1. lub pkt 20 w części IV, potwierdzające spełnianie wymogu podanego w pkt 1.5.”;

4) pkt 9.4.3. w części IV Instrukcji dla wykonawców otrzymuje brzmienie:

„9.4.3. Ważne zezwolenia na zbieranie i transport odpadów zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczące odpadów zaklasyfikowanych do grup podanych w części II pkt 1.1.”;

5) wykreśla się pkt 9.4.4. w części IV Instrukcji dla wykonawców,

6) pkt 9.4.5. w części IV Instrukcji dla wykonawców otrzymuje numer 9.4.4.;

7) pkt 9.4.6. w części IV Instrukcji dla wykonawców otrzymuje numer 9.4.5.;

8) pkt 9.4.7. w części IV Instrukcji dla wykonawców otrzymuje numer 9.4.6.;

9) pkt 9.4.8. w części IV Instrukcji dla wykonawców otrzymuje numer 9.4.7.;

10) w pkt 12 w części IV Instrukcji dla wykonawców słowa „o których mowa w pkt 9.4.5.”, zastępuje się słowami „o których mowa w pkt 9.4.4.”;

11) pkt 13 w części IV Instrukcji dla wykonawców otrzymuje brzmienie:

„13. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 9.4.4., zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 12.”;

12) pkt 18 w części IV Instrukcji dla wykonawców otrzymuje brzmienie:

„18. Dokumenty, o których mowa w pkt od 9.1.2. do 9.1.7., 9.2., od 9.4.2. do 9.4.4., 9.4.7., 9.6.1., 9.7., mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Wszystkie kserokopie powinny być czytelne.”;

13) pkt 25 w części IV Instrukcji dla wykonawców otrzymuje brzmienie:

„25. Oferta składana wspólnie przez Wykonawców musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w części IV:

– w pkt 8.1., od 8.3. do 8.5. – od Wykonawców łącznie,

– w pkt 8.2., 9.4.1., od 9.4.5. do 9.4.7., 9.5., 9.6.1., 9.6.2. – od dowolnego Wykonawcy lub Wykonawców łącznie,

– w pkt od 9.1.1. do 9.1.7., 9.3.1., od 9.4.2. do 9.4.4. – od każdego Wykonawcy.”

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pomyłki w numeracji literowej zmienia się treść Ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

1) ppkt A w pkt III.2.1) otrzymuje brzmienie:

„A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia, tj.:

1. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wrocław, prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),

2. ważne zezwolenia na zbieranie i transport odpadów zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,

dotyczące odpadów zaklasyfikowanych do:

a) grupy „20” – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, takie jak niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01, papier i tektura o kodzie 20 01 01, szkło o kodzie 20 01 02, tworzywa sztuczne o kodzie 20 01 39, metale o kodzie 20 01 40, odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć o kodzie 20 01 21*, leki inne niż wymienione w 20 01 31 o kodzie 20 01 32, baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 o kodzie 20 01 34, odpady ulegające biodegradacji 20 02 01, gleba i ziemia w tym kamienie o kodzie 20 02 02, inne odpady nieulegające biodegradacji o kodzie 20 02 03, odpady z targowisk o kodzie 20 03 02, odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach o kodzie 20 03 99,

b) grupy „17” – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, takie jak odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów o kodzie 17 01 01, gruz ceglany o kodzie 17 01 02, odpady innych materiałów ceramicznych o kodzie 17 01 03, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 o kodzie 17 01 07, drewno o kodzie 17 02 01, szkło o kodzie 17 02 02, tworzywa sztuczne o kodzie 17 02 03, kable inne niż wymienione w 17 04 10 o kodzie 17 04 11, materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 o kodzie 17 06 04, materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 o kodzie 17 08 02, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 o kodzie 17 09 04,

c) grupy „15” – odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach takie jak opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, opakowania z drewna o kodzie 15 01 03, opakowania z metali o kodzie 15 01 04, opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05, zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06, opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07, opakowania z tekstyliów o kodzie 15 01 09.”;

2) ppkt B w pkt III.2.1) otrzymuje brzmienie:

„B. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2. Dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wrocław, prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), dotyczący odpadów zaklasyfikowanych do grup podanych w pkt A.

3. Ważne zezwolenia na zbieranie i transport odpadów zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczące odpadów zaklasyfikowanych do grup podanych w pkt A.”;

3) ppkt D (drugi) w pkt III.2.1) otrzymuje numerację literową „E” i brzmienie:

„E. Zamawiający oceniając posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty opisane w pkt B.2. i B.3., potwierdzające spełnianie wymogu podanego w pkt A.”;

4) ppkt E w pkt III.2.1) otrzymuje numerację literową „F”.