Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.4137/04/2016/W         Wrocław, dnia 15.04.2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 do przetargu nieograniczonego na:

ODBIÓR, ZBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY WROCŁAW W OBRĘBIE SEKTORA IV – PSIE POLE

 

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr XI

3. Projekt umowy

4. Szczegółowe Warunki Umowy

5. Wzór gwarancji