Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-93 na pytania do SIWZ i zmiana SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie czy treść wzoru gwarancji należytego wykonania kontraktu, stanowiąca załącznik do specyfikacji, przed zawarciem umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowana, w zakresie warunków wynikających z treści § 16 ust. 4 i § 17 projektu umowy?

Odpowiedź nr 1:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – wzór gwarancji należytego wykonania umowy otrzymuje nowe brzmienie (w załączeniu).

Pytanie nr 2:

Dotyczy treści załącznika nr VIII – formularz pn. wykaz osób.

Proszę o wyjaśnienie, numeru jakiego dokumentu potwierdzającego uprawnienia lub kwalifikacje oczekuje Zamawiający w przypadku wskazanej przez wykonawców osoby uprawnionej do nadzoru i koordynacji wykonywanych prac oraz do kontaktu z Zamawiającym, zgodnie z pkt 1.3.3) w części II Instrukcji dla wykonawców?

Odpowiedź nr 2:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – załącznik nr VIII „Wykaz osób” otrzymuje nowe brzmienie (w załączeniu).

Pytanie nr 3:

Ogłoszenie o zamówieniu – Sekcja III 2.1 A pkt 1. i 2. oraz F w zw. z SIWZ Część II ust. 1 pkt 1.1. ppkt 1.1.1., 1.1.2.i 1.2.3. i w zw. z SIWZ Część IV pkt 9.4.2., 9.4.3. i 9.4.4.

W jaki sposób Wykonawca powinien wykazać prawomocność: wpisu do rejestru działalności regulowanej, zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na transport odpadów?

Jakiej treści klauzuli oczekuje Zamawiający od Wykonawców na w/w dokumentach?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający oczekuje, aby Wykonawcy dysponowali wskazanymi zezwoleniami i wpisami, które uprawniają do prowadzenia objętych nimi rodzajów działalności, a jednocześnie nie zachodzą przesłanki wykluczające prawo do jej prowadzenia, takie na przykład jak wykreślenie z rejestru, wydanie ostatecznej decyzji w przedmiocie wykreślenia z rejestru lub cofnięcia zezwolenia. Zamawiający oczekuje zatem przedłożenia aktualnych dokumentów potwierdzających dysponowanie przez Wykonawcę odpowiednim wpisem lub zezwoleniem.

Pytanie nr 4:

Ogłoszenie o zamówieniu – Sekcja III 2.1 A pkt 1. i 2. oraz F w zw. z SIWZ Część II ust. 1 pkt 1.1. ppkt 1.1.1., 1.1.2.i 1.2.3. i w zw. z SIWZ Część IV pkt 9.4.2., 9.4.3. i 9.4.4. i w zw. z SWU Część I ust.1,2 i 3.

Zamawiający w SWU Części I ust. 1,2 i 3 wymieniając kody odpadów z grup: „20”, „17”, „15” użył zapisu: „takie jak (…)”, co wskazuje na przykładowy katalog wymienianych przez Zamawiającego kodów odpadów. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że nie wyklucza możliwości pojawienia się w trakcie realizacji zamówienia na terenie Sektora innych frakcji odpadów.

Czy w związku z innymi zapisami ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz SWU Wykonawca powinien posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej, zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na transport odpadów obejmujące wszystkie kody odpadów wymienione w grupach: „20”, „17”, „15” oraz czy w/w dokumenty powinny obejmować również inne grupy odpadów wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów?

Jeśli tak, to które grupy odpadów powinny być ujęte w w/w dokumentach?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów obejmujące wszystkie kody odpadów wchodzące w skład grupy 15, 17, 20, natomiast wpis do rejestru działalności regulowanej i zezwolenie na transport odpadów powinny obejmować kody odpadów wymienione w SWU część I pkt 1.

Pytanie nr 5:

Ogłoszenie o zamówieniu – Sekcja III 2.1 A pkt 1. i 2. oraz F w zw. z SIWZ Część II ust. 1 pkt 1.1. ppkt 1.1.1., 1.1.2.i 1.2.3. oraz pkt 4 a) i w zw. z SIWZ Część IV pkt 9.4.2., 9.4.3. i 9.4.4. oraz SIWZ Część IV pkt 24 ppkt d) i w zw. z SWU Część I ust.1,2 i 3.

Zamawiający wskazuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki posiadania wpisu do ewidencji działalności regulowanej, zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na transport odpadów obejmujące wszystkie wskazane przez Zamawiającego w SIWZ i SWU kody odpadów musi spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną i biorący bezpośredni udział w realizacji zamówienia w zakresie odbioru, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów.

Czy powyższe oznacza, że obowiązek posiadania konkretnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania określonej działalności przez uczestnika konsorcjum jest ściśle związany z wykonywanym elementem zamówienia przez danego uczestnika konsorcjum tzn. przykładowo jeżeli jeden z konsorcjantów realizować będzie wyłącznie rozstawianie pojemników wymagane jest również od niego posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na transport czy też taki uczestnik konsorcjum nie musi spełniać w/w wymagań w zakresie posiadania uprawnień?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający wyjaśnia, że w świetle SIWZ Instrukcja dla Wykonawców część II pkt 4 lit. a) każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia winien legitymować się odpowiednimi zezwoleniami lub wpisami w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania czynności, jakie podczas realizacji zamówienia będzie wykonywał. Oznacza to, że Wykonawcy niebiorący udziału w wykonywaniu czynności wymagających dysponowania odpowiednim wpisem do rejestru lub zezwoleniem, nie są obowiązani dysponować dokumentem potwierdzającym odpowiedni wpis lub zezwolenie.

Pytanie nr 6:

Ogłoszenie o zamówieniu – Sekcja III 2.3) A 1 od 1.1. do 1.8 w zw. z SIWZ Część II 1.2. od 1.2.1 do 1.2.8.

Czy zamówienia wymienione w powyższych punktach mogą być zrealizowane/realizowane w ramach jednego przedmiotu zamówienia dla jednego Zamawiającego?

Czy też każda usługa powinna dotyczyć odrębnego przedmiotu zamówienia realizowanego w ramach odrębnej umowy?

Odpowiedź nr 6:

Wykonawca wykazując posiadanie wiedzy i doświadczenia wymaganych przez Zamawiającego, wskazanych w ogłoszeniu w Sekcji III pkt 2.3) A.1. ppkt od 1.1. do 1.8. oraz w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – pkt od 1.2.1. do 1.2.8. w cz. II Instrukcji dla Wykonawców, może przedstawić jedno zamówienie spełniające wszystkie wymogi podane w w/w punktach.

Wykonawca może również wykazać kilka zamówień, z których każde będzie potwierdzało spełnienie co najmniej jednego z warunków podanych w w/w punktach.

Nie dopuszcza się, aby kilka zamówień łącznie potwierdzało spełnienie któregokolwiek warunku podanego w w/w punktach.

Pytanie nr 7:

SWU – Część II ust. 1 pkt 1 w zw. z pkt 2 Zamawiający wskazuje, że Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić konsultacje z właścicielami nieruchomości w zakresie wskazanym w ppkt od a do e.

Prosimy o wyjaśnienie jakie obowiązujące wartości ma przyjąć Wykonawca (tj. np.: jaką przyjąć ilość i rodzaj pojemników) do realizacji zamówienia w sytuacji rozbieżności informacji podanych przez właściciela nieruchomości z danymi wynikającymi z deklaracji?

Które wartości w sytuacji rozbieżności danych będą dla Wykonawcy wiążące, te wskazane przez Zamawiającego czy te, które podaje właściciel nieruchomości?

Odpowiedź nr 7:

Zgodnie ze SWU część II pkt 1 ppkt 1 Wykonawca w przypadku nieruchomości zamieszkałych zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji z właścicielem nieruchomości w celu pozyskania informacji niezbędnych do realizacji usługi. Na nieruchomościach niezamieszkałych i mieszanych zgodnie z pkt 1 ppkt 1 i ppkt 2 Wykonawca uwzględni dane przekazane przez Zamawiającego. W sytuacji rozbieżności danych dla nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych nadrzędne są informacje otrzymane od Zamawiającego.

Pytanie nr 8:

SWU – Część II pkt 8 utrzymanie pojemników.

Czy do kosztów Wykonawcy należy również naprawa bądź wymiana pojemników uszkodzonych wskutek aktów wandalizmu?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami § 11 ust. 12 projektu umowy koszty naprawy bądź wymiany pojemników ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 9:

SWU – Część III pkt 3

Czy Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu wyposażenia nieruchomości w pojemniki, jeżeli ostateczną ilość pojemników Zamawiający przekaże dopiero w dniu 01.01.2017r.?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie przewiduje możliwości przesunięcia terminu wyposażenia nieruchomości w pojemniki.

Pytanie nr 10:

SWU – Część IV pkt 2 – częstotliwość odbioru odpadów

Zamawiający wskazuje minimalną częstotliwość odbioru odpadów i jednocześnie wymaga niedopuszczanie do zapełnienia pojemników powyżej określonych w SWU poziomów. Czy Zamawiający przewiduje w ramach wynagrodzenia z umowy maksymalną częstotliwość odbiorów?

Czy w przypadku braku możliwości zwiększenia ilości pojemników w MGO Wykonawca może być zobowiązany np.: do zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów z raz w miesiącu na raz w tygodniu tj. 4 razy w miesiącu?

Odpowiedź nr 10:

Ilość pojemników i częstotliwość odbioru odpadów ustala Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej częstotliwości odbiorów. Wykonawca może być zobligowany do częstszego odbioru odpadów niż zostało to wskazane w SWU.

Pytanie nr 11:

SWU – Część IV pkt 6 ppkt 6 lit. d) – w jaki sposób Wykonawca ma udowodnić Zamawiającemu przekazanie Harmonogramu przez wrzucenie go do skrzynki pocztowej w przypadku reklamacji złożonej przez właściciela nieruchomości?

Odpowiedź nr 11:

Wykonawca ma postąpić zgodnie z zapisami SWU część IV pkt 6 ppkt 6) lit. e).

Pytanie nr 12:

SWU – wymogi w zakresie sprzętu oraz zasobu ludzkiego Część XI lub XII (w zależności od Sektora) pkt 7 Zamawiający wskazał, że wszystkie samochody określone w ofercie mogą być wykorzystywane tylko do obsługi danego Sektora.

Czy powyższe oznacza, że w przypadku składania przez Wykonawcę oferty na kilka Sektorów wymienione w załącznikach do ofert samochody nie mogą się powtarzać w kilku ofertach?

Odpowiedź nr 12:

Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczące poszczególnych Sektorów są odrębnymi od siebie postępowaniami. Oznacza to, że Zamawiający w toku jednego postępowania nie bada tego, jakie informacje, dane i oświadczenia Wykonawca przedstawił w innym postępowaniu. W związku z tym informacje, dane i oświadczenia Wykonawcy złożone w jednym postępowaniu nie mają zatem wpływu na przebieg innego postępowania. Potencjalnie więc Wykonawca biorący udział w poszczególnych postępowaniach może wskazać w ofercie te same pojazdy. Niemniej jednak Wykonawca powinien mieć na uwadze, że po wyborze Wykonawcy w postępowaniu przetargowym, pojazdy wskazane przez Wykonawcę będą mogły brać udział w realizacji wyłącznie jednego zamówienia (Sektora).

Pytanie nr 13:

SWU – Część XVII lub XVIII (w zależności od Sektora) – prawa autorskie pkt 5

Zamawiający wprowadza w tym pkt zapis o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych co jest sprzeczne z pozostałymi zapisami Części XVII odnoszącymi się wyłącznie do udzielenia licencji. Prosimy o zmianę zapisu pkt 5 i wpisanie, że Wykonawca udzieli licencji a Zamawiający taką licencję przyjmie.

Odpowiedź nr 13:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – SWU część XVII pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wykonawca oświadcza, że udzieli Zamawiającemu nieograniczonej pod względem terytorialnym i czasowym licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych i pokrewnych/zależnych do przedmiotu licencji, o którym mowa w pkt 1, a Zamawiający oświadcza, że przejmie je w całości”.

Pytanie nr 14:

Umowa – § 14 kary umowne i § 15. W § 14 Zamawiający przewidział szereg wysokich kar umownych zawartych na 13 z ok. 30 stron całej umowy. Z uwagi na zachowanie równowagi pomiędzy Stronami Umowy oraz umożliwienie Wykonawcom oszacowanie poziomu ryzyka prosimy o wprowadzenie w § 15 zapisu analogicznego do ust. 3 pkt 1) lit. c) umożliwiającego również Wykonawcy rozwiązanie umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia w sytuacji gdy suma naliczonych Wykonawcy kar umownych od początku trwania umowy przekroczy 30% ceny ofertowej.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 15:

W załączniku nr X do SIWZ – Informacji o sposobie realizacji zamówień – Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawców przypadków naliczenia kar umownych oraz przypadków rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jak również udowodnienia Zamawiającemu, że Wykonawca podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca zobowiązany jest wymienić również wszystkie przypadki nieuzasadnionego naliczenia przez Zamawiających kar umownych oraz wszystkie przypadki nieuzasadnionego rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy?

Jak Wykonawca powinien opisać przypadki sporne, co do których toczą się lub zakończyły się procesy sądowe?

Jak opisać przypadki, w których Zamawiający złożyli wnioski o zawarcie ugody sądowej w celu przerwania biegu przedawnienia a Wykonawca nie zawarł ugody ze względu na bezpodstawność naliczonych kar umownych?

Czy Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu swoje stanowisko odnośnie przypadków naliczenia kar oraz rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy?

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że kary umowne oraz rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy mogą stanowić również instrument nadużycia prawa podmiotowego przez Zamawiających.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający wyjaśnia, iż celem wprowadzenia załącznika nr X jest ocena rzetelności Wykonawcy polegająca m.in. na badaniu czy Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał poprzednie zamówienia, w sposób wskazujący na zawinione poważne naruszenie obowiązków zawodowych.

W załączniku nr X do SIWZ należy zatem podać zdarzenia (umowy), w których doszło do naliczenia wykonawcy kar z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wraz z krótkim wskazaniem przyczyn naliczenia kary, powodów niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i działań, jakie podjął Wykonawca, aby wyeliminować takie sytuacje w przyszłości. Zamawiający informuje, że w kolumnie 4 „Opis przypadków” Wykonawca może przedstawić swoje stanowisko.

Pytanie nr 16:

W Załączniku nr 12 do SWU – tabela rejestracja zdarzenia Załadunek worka – czy w przypadku ilości >1 może być ewidencjonowana ilość sumaryczna na terminalu pokładowym, co wygeneruje w sumie ilość pojedynczych zdarzeń wysłanych przez interfejs wymiany danych równą ilości odebranych worków wraz z Typ worka, kod MGO, typ odpadu?

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca zobowiązany jest do przesłania tylu zdarzeń odbiorów odpadów, ile w rzeczywistości nastąpiło.

Pytanie nr 17:

Wielokrotnie w dokumentacji pojawia się stwierdzenie „W przypadku uruchomienia programu” jak należy rozumieć ten zapis, czy oprogramowanie po stronie zamawiającego może nie zostać uruchomione i interfejs wymiany danych ma w takim przypadku nie przekazywać danych, a dane powinny być przekazane w formie Excel’a?

Odpowiedź nr 17:

Notatki i harmonogramy określone w SWU mają być przekazywane poprzez interfejs wymiany danych. W przypadku opóźnienia uruchomienia oprogramowania Zamawiający potwierdza konieczność przekazywania danych w formie Excela.

Pytanie nr 18:

Który z systemów wymiany informacji zamawiający bierze pod uwagę podając w SWU, że Zamawiający może wymagać od Wykonawcy przesyłania dokumentacji fotograficznej poprzez ustalony w SIWZ system wymiany informacji, raportów i dokumentów bez zbędnej zwłoki?

Odpowiedź nr 18:

Zgodnie z załącznikiem „Szczegółowy opis interfejsu wymiany danych” dokumentacja fotograficzna powinna zostać przekazana w formie bezpośredniego adresu URL do dokumentacji fotograficznej zdarzenia, do którego wskazane jest dołączenie dokumentacji fotograficznej zgodnie z SWU.

Pytanie nr 19:

W załączniku nr 12 do SWU – jakie znaczenie mają enable-time oraz disable-time w funkcji GetContainersList? Opis pola nie zawiera wystarczającego opisu merytorycznego oraz odniesienia do SWU.

Odpowiedź nr 19:

Enable-time jest to czas aktywacji pojemnika, który należy wskazać w przypadku dodania pojemnika do systemu. Natomiast disable-time jest to czas dezaktywacji pojemnika, który należy zgłosić w przypadku usunięcia pojemnika z systemu Wykonawcy.

Pytanie nr 20:

W załączniku nr 12 do SWU – jakie znaczenie ma pole disable-time w funkcji GetScheduleList? Opis pola nie zawiera wystarczającego opisu merytorycznego oraz odniesienia do SWU.

Odpowiedź nr 20:

Disable-time oznacza datę i czas dezaktywacji zaplanowanej wcześniej trasówki w przypadku jej usunięcia.

Pytanie nr 21:

W załączniku nr 12 do SWU – jest nieścisłość dla funkcji GetScheduleList jest opis: „Tabela 7. Opis parametrów zwracanych przez wywołanie metody getRouteList” oraz Rys. 6 Diagram XSD dla metody getRouteList. Z kolei w GetRouteList jest „Tabela 8. Opis parametrów zwracanych przez wywołanie metody getScheduleList” oraz Rys. 7 Diagram XSD dla metody getScheduleList. Ponadto dla obu funkcji jest ten sam opis „XML opisujący zaplanowane wywozy w zadanym przedziale czasu”. Prosimy o podanie prawidłowych pełnych definicji dla obu funkcji.

Odpowiedź nr 21:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – załącznik nr 12 „Szczegółowy opis interfejsu wymiany danych” otrzymuje nowe brzmienie (w załączeniu).

Pytanie nr 22:

Czy zgodnie z cz. II pkt. 1.1.2 SIWZ wykonawca powinien posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów na każdy kod zawarty w grupach 15, 17, 20 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów?

Odpowiedź nr 22:

Odpowiedź jak na pytanie nr 4.

Pytanie nr 23:

Czy w kontekście § 5, ust. 1 punkt 3 projektu umowy wykonawca składający ofertę we wszystkich 4 postępowaniach (tj. na 4 sektory) może w załączniku nr VIII wykazać te same osoby w każdej z ofert?

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca składający ofertę we wszystkich 4 postępowaniach (tj. na 4 sektory) może w załączniku nr VIII wykazać te same osoby w każdej z ofert.

Pytanie nr 24:

Czy w kontekście § 5, ust. 1 punkt 8 oraz 9 projektu umowy wykonawca składający ofertę we wszystkich 4 postępowaniach (tj. na 4 sektory) może w załącznikach IX oraz XI wykazać te same pojazdy w każdej z ofert?

Odpowiedź nr 24:

Odpowiedź jak na pytanie nr 12.

Pytanie nr 25:

Czy w przypadku polegania przez wykonawcę na zasobach innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga, aby podmiot ten brał bezpośredni udział w realizacji przedmiotu zamówienia? Czy w takim przypadku wykonawca musi oprócz zobowiązania podmiotu trzeciego dołączyć do oferty również poświadczenie należytego wykonania umowy wystawione przez podmiot, na rzecz którego te usługi były świadczone?

Odpowiedź nr 25:

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Zamawiający nie wymaga, aby podmioty te brały bezpośredni udział w realizacji przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z pkt 9.4.5. w cz. IV Instrukcji dla Wykonawców dla każdego z wykazanych w załączniku nr VII wykonanych lub wykonywanych zamówień należy załączyć dowód, czy zamówienie to zostało wykonane lub jest wykonywane należycie.

Zgodnie z pkt 13 w cz. IV Instrukcji dla wykonawców „W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 9.4.5., zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 12”.

Pytanie nr 26:

W cz. II pkt 4 a zostało określone, iż w przypadku tzw. konsorcjum, każdy z wykonawców biorący bezpośredni udział w realizacji zamówienia w zakresie odbioru, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów musi spełniać warunki w zakresie uprawnień wymienione w cz. II pkt 1.1. Co oznacza „bezpośredni udział”? Czy w przypadku gdy członek konsorcjum bierze bezpośredni udział tylko i wyłącznie w zakresie odbioru i transportu odpadów Zamawiający wymaga, aby ten członek konsorcjum posiadał jedynie uprawnienia w tym zakresie, tj. wpis do rejestru działalności regulowanej oraz zezwolenie na transport odpadów?

Odpowiedź nr 26:

Odpowiedź jak na pytanie nr 5

Pytanie nr 27:

Warunkiem zawarcia umowy przez Zamawiającego z wykonawcą jest potwierdzenie zgodności ze stanem rzeczywistym oświadczenia złożonego w ofercie w zakresie potencjału technicznego tj. bazy magazynowo – technicznej oraz narzędzi wymienionych w załączniku nr IX i XI poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej. Czy w przypadku wyboru wykonawcy do obsługi 4 sektorów, wykonawca ten może podczas wizji lokalnej wskazać ten sam sprzęt do obsługi każdego sektora?

Odpowiedź nr 27:

Zgodnie z zapisami SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców cz. IX pkt 4 celem przeprowadzenia wizji lokalnej będzie potwierdzenie przez Zamawiającego zgodności ze stanem rzeczywistym oświadczenia złożonego w ofercie w zakresie dysponowania bazą magazynowo-transportową oraz narzędziami, wyposażeniem oraz urządzeniami w ilości i w rodzaju wskazanym w załącznikach nr IX i XI, z zastrzeżeniem, że Wykonawca powinien mieć na uwadze, że po wyborze Wykonawcy w postępowaniu przetargowym, pojazdy wskazane przez Wykonawcę będą mogły brać udział w realizacji wyłącznie jednego zamówienia (Sektora).

Pytanie nr 28:

W jakich przypadkach Zamawiający może nie wyrazić zgody na wprowadzenie nowego Podwykonawcy?

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 10 ust. 3 projektu umowy wprowadzenie Podwykonawcy/nowego Podwykonawcy dopuszczalne jest jedynie po spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w § 10 ust. 2 oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Niespełnienie warunków wskazanych w § 10 ust. 2 projektu umowy będzie mogło być podstawą do braku zgody Zamawiającego na wprowadzenie nowego Podwykonawcy.

Pytanie nr 29:

W nawiązaniu do paragrafu § 14, ust. 2, punkt 14 f) (kara za każdy dzień niedziałania monitoringu wizyjnego) prosimy o dopisanie: „z wyłączeniem sytuacji gdy przerwa była uzgodniona z Zamawiającym.” Systemy monitoringu wymagają okresowych przeglądów technicznych i Zamawiający powinien dopuścić możliwość kilkogodzinnej przerwy raz na parę miesięcy.

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 30:

Co Zamawiający rozumie poprzez „dopuszczalną prawem zmianę Stron umowy lub oznaczenia Stron umowy” (§ 18, ust. 1 punkt 1). Czy w takim przypadku zmiana dokonywana jest jednostronnie, czy wymaga zgody obu stron?

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający przez „dopuszczalną prawem zmianę Stron umowy lub oznaczenia Stron umowy” rozumie takie przekształcenie strony, które nie będzie prowadzić do zastąpienia dotychczasowej strony umowy przez inny podmiot nieposiadający dotąd tego statusu w wyniku umowy cesji lub innej czynności prawnej prowadzącej do następstwa prawnego pod tytułem szczególnym, odnoszącym skutek wyłącznie w odniesieniu do danego stosunku prawnego.

Zamawiający wskazuje w § 18 ust. 1 projektu umowy warunki dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Zgodnie z § 18 ust. 5 projektu umowy wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian oraz zgoda stron.

Pytanie nr 31:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

W rozdziale II, ustęp 2, pkt 1. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia najpóźniej do dnia 01.01.2017 r. w pojemniki/worki przeznaczone do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych. Równocześnie § 4 ust. 3 projektu umowy brzmi, iż przedmiot umowy (w tym wyposażenie nieruchomości w pojemniki) świadczony będzie nie wcześniej niż od dnia 01.01.2017. Kiedy Wykonawca może rozpocząć wyposażanie nieruchomości w pojemniki?

Należy wziąć po uwagę, iż w przypadku zmiany operatora na danym sektorze (nowy Wykonawca), podstawianie pojemników przez nowego operatora będzie związane z uciążliwością dla mieszkańców – pojemniki w miejscach gromadzenia odpadów będą zdublowane, gdyż równocześnie znajdować się będą pojemniki dotychczasowego oraz nowego operatora. Dodatkowo pojemniki podstawione przez nowego operatora nie będą przed 1 stycznia 2017 opróżniane, natomiast w praktyce niemożliwe będzie uniknięcie sytuacji, aby w tych pojemnikach nie były gromadzone odpady przed tym terminem. W konsekwencji istnieć będzie zagrożenie sanitarne związane z nieopróżnianymi pojemnikami. Ponadto dotychczasowy Wykonawca narażony będzie na utratę przychodów, gdyż nie będzie mógł odebrać i zagospodarować części strumienia odpadów, które zgodnie z obowiązującą umową ma obowiązek obsługiwać. Mając na uwadze powyższą argumentację, specyfikę okresu bożonarodzeniowego oraz minimalną częstotliwość wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem miasta Wrocławia wnioskujemy, aby Wykonawca mógł rozpocząć wyposażenie nieruchomości w pojemniki nie wcześniej niż 26 grudnia 2016 roku.

Odpowiedź nr 31:

Zamawiający nie przewiduje wskazywania terminu rozpoczęcia wyposażania nieruchomości w pojemniki. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć nieruchomości w pojemniki najpóźniej do dnia 01.01.2017 r.

Pytanie nr 32:

Czy dopuszcza się stosowanie pojemników do selektywnej zbiórki o pojemności 1,6 m3 wykonanych z metalu?

Odpowiedź nr 32:

Zamawiający dopuszcza stosowanie pojemników wykonanych z metalu o pojemności 1,6 m3, wyłącznie w przypadku pojemników należących do Zamawiającego.

Pytanie nr 33:

Czy dopuszcza się stosowanie pojemników do selektywnej zbiórki większych niż 1,1 m3 wykonanych z polietylenu? Jest to materiał szeroko stosowany w produkcji pojemników na odpady.

Odpowiedź nr 33:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania pojemników wykonanych z polietylenu.

Pytanie nr 34:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

Co oznacza wymóg „zawiązywane” w opisie worków (rozdział II, ust. 4, pkt. 6a? Każdy worek o pojemności 60l można zawiązać poprzez zrobienie na nim węzła. Czy Zamawiający wymaga, aby worek posiadał odczepianą wstążkę do zawiązywania worka? Czy wymagana jest wstążka umiejscowiona na stałe przy otworze worka, poprzez ściągnięcie której worek jest zawiązywany?

Odpowiedź nr 34:

Zamawiający wymaga, aby wstążka umiejscowiona była na stałe przy otworze worka, poprzez której ściągnięcie worek będzie zawiązywany.

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiający dopuszcza wyłącznie stosowanie worków z folii LDPE, czy dopuszczona jest również folia HPDE?

Odpowiedź nr 35:

Zamawiający dopuszcza wyłącznie stosowanie worków z folii LDPE.

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie worków przeznaczonych do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, metali i opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych jak również odpadów z papieru i tektury oraz odpadów opakowaniowych z papieru i tektury w workach o grubości 30 μm? Wymóg 40 μm w przypadku worków przeznaczonych dla tych frakcji jest w naszej ocenie zbyt wygórowany i generuje niepotrzebne koszty oraz dodatkowe obciążenia dla środowiska naturalnego.

Odpowiedź nr 36:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiałów o gorszych parametrach niż określone w SWU.

Pytanie nr 37:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

Prosimy o zmianę zapisu z rozdziału II, ust. 5. punkt 2 a mówiący, iż pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne mają być opisane jedynie w zakresie nazwy gromadzonej frakcji, tj. „zmieszane odpady komunalne”. Dodatkowe oznakowanie co wrzucać/co nie wrzucać na oznakowaniu, analogiczne do oznakowania na selektywnej zbiórce, będzie zwiększało świadomość ekologiczną mieszkańców i przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów zbieranych selektywnie.

Odpowiedź nr 37:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 38:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

Czy zgodnie z rozdziałem II, ust. 6 punkt 2b to pojemnik a nie worek jest podstawowym urządzeniem do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, metali i opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych? Jeśli tak, prosimy o aktualizację załącznika nr 18 o przewidywaną liczbę pojemników na tę frakcję na zabudowie jednorodzinnej.

Odpowiedź nr 38:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – załącznik nr 15 „Przewidywana ilość pojemników i worków niezbędna do realizacji zamówienia” otrzymuje nowe brzmienie (w załączeniu).

Pytanie nr 39:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

Rozdział II, ust. 6 przewiduje wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbiórki szkła, tymczasem załącznik nr 18 przedstawiający przewidywane ilości pojemników i worków nie zawiera żadnych pojemników na tę frakcję. Prosimy o przedstawienie przewidywanych ilości pojemników.

Odpowiedź nr 39:

Odpowiedź jak na pytanie nr 38.

Pytanie nr 40:

W jaki sposób Wykonawca ma dystrybuować na nieruchomościach o charakterze wielolokalowym worki przeznaczone na odpady zielone? Mieszkańcy nieruchomości wielkolokalowych, zwłaszcza w centrum miasta, nie wytwarzają odpadów zielonych – brak jest ogródków, trawników etc. Czy Zamawiający dopuszcza, aby ramach konsultacji z właścicielami nieruchomości wielolokalowych, tj. spółdzielniami mieszkaniowymi i Zarządcami wspólnot mieszkaniowych Wykonawca indywidualnie rozpatrywał każdą nieruchomość i przekazywał worki wyłącznie właścicielom nieruchomości, którzy zgłoszą taką potrzebę w trakcie konsultacji?

Odpowiedź nr 40:

Wykonawca w ramach konsultacji z podmiotami sprawującymi zarząd nad nieruchomościami wielolokalowymi, w tym spółdzielniami i zarządcami wspólnot mieszkaniowych, będzie indywidualnie rozpatrywał każdą nieruchomość i przekazywał worki wyłącznie podmiotom, które wyrażą takie zapotrzebowanie.

Pytanie nr 41:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

Zamawiający zgodnie z rozdziałem II, ust. 8 punkt 4 zobowiązuje Wykonawcę do naprawy uszkodzonych pojemników w trakcie 3 dni kalendarzowych. Równocześnie Wykonawca zobowiązany jest do postawienia pojemników zastępczych. Jaki jest cel narzucania Wykonawcy terminu naprawy pojemników będących jego własnością? Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź nr 41:

Obowiązek naprawy pojemników w terminie 3 dni kalendarzowych dotyczy wyłącznie napraw pojemników, które można wykonać bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której są one usytuowane.

Pytanie nr 42:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

W rozdziale II, ust. 8 punkt 8 oraz w dalszej części SWU Zamawiający wielokrotnie pisze: „w przypadku uruchomienia programu Zamawiającego (…). Czy Zamawiający we wszystkich przypadkach planowanego uruchomienia programu ma na myśli ten sam program? Zobowiązując Wykonawcę do przesyłania danych przez przedmiotowy program (lub programy) Zamawiający przewiduje, iż Wykonawca będzie również użytkownikiem tego programu (lub programów? Czy będzie to powiązane z koniecznością zakupu dodatkowego oprogramowania przez Wykonawcę? Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy przedmiotowy program do bezpłatnego użytkowania w ramach umowy?

Odpowiedź nr 42:

Wykonawca powinien dostarczyć dane za pomocą interfejsu wymiany danych opisanego w załączniku „Szczegółowy opis interfejsu wymiany danych”. Zamawiający będzie użytkownikiem wyjściowym oprogramowania, które będzie zasilane danymi przesyłanymi przez Wykonawcę za pomocą interfejsu wymiany danych. Zamawiający nie wskazuje oprogramowania, jakie powinien wykorzystać Wykonawca do wysyłania danych, a koszt wyposażenia się w system umożliwiający Wykonawcy przesył danych leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 43:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

W rozdziale III, ustęp 1 Zamawiający pisze: „Wykonawca przy wyposażaniu nieruchomości wielolokalowych w pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów opakowaniowych ze szkła w pierwszej kolejności uwzględni pojemniki stanowiące własność Zamawiającego”. Co oznacza sformułowanie „w pierwszej kolejności”? Czy Wykonawca nie może zastosować wyłącznie swoich pojemników? Zgodnie z załącznikiem nr 4 cześć ww. pojemników przeznaczona jest obecnie do zbiórki tworzyw sztucznych i według wiedzy Wykonawcy jest koloru żółtego – czy również te pojemniki należy przeznaczyć do zbiórki szkła?

Odpowiedź nr 43:

Zamawiający poprzez sformułowanie „w pierwszej kolejności” rozumie rozstawienie maksymalnej ilości pojemników Zamawiającego w miejscach spełniających warunki techniczne do ustawienia przedmiotowych pojemników. Po wykonaniu rozstawień pojemników Zamawiającego, Wykonawca może stosować podstawienia swoich pojemników.

Metalowe pojemniki w kolorze żółtym zostaną włączone do obsługi jako pojemniki przeznaczone do zbiorki szkła po wykonaniu prac malarskich przez Wykonawcę. Natomiast pojemniki w kolorze żółtym wykonane z tworzywa sztucznego zostaną włączone do obsługi jako pojemniki przeznaczone do zbiorki szkła po prawidłowym oznakowaniu przez Wykonawcę.

Pytanie nr 44:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

Zgodnie z rozdziałem III, ustęp 5, pkt. 2: „Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania porządku w pasie o szerokości nie mniejszym niż 2 m od krawędzi pojemników”. Uważamy, że ten zapis jest nieprecyzyjny (np. 100m to także nie mniej niż 2m) i uniemożliwia skalkulowania kosztów usługi. Prosimy o zmianę zapisu na: „utrzymywanie porządku w pasie o szerokości do 2m (…)”.

Odpowiedź nr 44:

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w pasie o szerokości minimum 2 m.

Pytanie nr 45:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

Czy Wykonawca realizując zapis rozdziału III, ust. 6 może przetransportować pojemniki znajdujące się na terenie pasa drogowego bezpośrednio na inną lokalizację (np. miejsce gromadzenia odpadów lub magazyn Wykonawcy), czy zawsze wymagane jest w pierwszej kolejności przetransportowanie na bazę magazynowo-transportową?

Odpowiedź nr 45:

W chwili rozpoczęcia świadczenia usługi, tj. 01.01.2017 r. w pierwszej kolejności Wykonawca w ramach wynagrodzenia przetransportuje pojemniki na teren bazy magazynowo-transpotowej Wykonawcy, w terminie do 30 dni kalendarzowych. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozdysponowanie pojemników przy MGO, po otrzymaniu zgody Zamawiającego pojemniki nie muszą być przetransportowane na teren bazy magazynowo-transportowej.

Pytanie nr 46:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

Czy realizując zapisy rozdziału III, ust. 8 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przemalowania pojemników innych niż zielonych? Zgodnie z załącznikiem nr 4 część pojemników jest żółta, część biała –czy należy je przemalować niezwłocznie, czy w ramach corocznego odnawiania powłok malarskich, tj. po 1 marca?

Odpowiedź nr 46:

Zamawiający potwierdza, że pojemniki należy przemalować w ramach corocznego odnawiania powłok malarskich, tj. po 1 marca.

Pytanie nr 47:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

Co Zamawiający rozumienie jako „trwałe uszkodzenie” w myśl rozdziału III, ust. 11? W jakich przypadkach (do jakiej wartości naprawy względem wartości pojemnika) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego pojemnika?

Odpowiedź nr 47:

Poprzez „trwałe uszkodzenie” Zamawiający rozumie uszkodzenie pojemnika w stopniu uniemożliwiającym jego naprawę.

Pytanie nr 48:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

W jakich kodach odpadów zbierane będą frakcje odpadów wymienione w rozdziale IV, ust. 1. punkt 2 oraz 3?

Odpowiedź nr 48:

Klasyfikacji odpadów poprzez przyporządkowanie im właściwych kodów dokonywać będzie Wykonawca, kierując się przepisami prawa, w tym przede wszystkim rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

Pytanie nr 49:

Czy warunek niedopuszczania do przepełnienia pojemników powyżej 80% dotyczy nieruchomości bez względu na typ zabudowy, czy nieruchomości o charakterze jednorodzinnym są z tego warunku wyłączone? Czy w przypadku gdy w jednym miejscu gromadzenia odpadów znajduje się wiele pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów jednej frakcji i część jest przepełniona powyżej 80% a część jest zapełniona w niewielkim stopniu, to czy Zamawiający będzie to traktował jako przepełnienie? Przepełnienia mają miejsce nierzadko w skutek wrzucania odpadów przez mieszkańców do pojemników najbliżej położonych, pojemniki bardziej oddalone (np. w głębi osłony) pozostają puste. Wykonawca nie ma wpływu na architektoniczne rozwiązania przy tworzeniu MGO i nie powinien ponosić za nie konsekwencji. Prosimy o doprecyzowanie, iż zapis o przepełnieniu powyżej 80% (i powiązane z tym kary) dotyczą wyłącznie nieruchomości wielkolokalowych.

Odpowiedź nr 49:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 50:

Czy poprzez dopuszczenie do opróżniania pojemników i worków od poniedziałku do niedzieli Zamawiający rozumie to jako zgodę na realizację tych czynności również w święta państwowe? Czy realizacja w dni świąteczne wymaga zgody Zamawiającego?

Odpowiedź nr 50:

Realizacja umowy w dni świąteczne wymaga zgody Zamawiającego.

Pytanie nr 51:

Czy poprzez obowiązek odbierania odpadów wyłącznie w pojemnikach i workach (rozdział IV, ust. 3 punkt 1) Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów luzem? W jaki sposób Wykonawca ma postępować z odpadami znajdującymi się poza pojemnikiem / workiem?

Odpowiedź nr 51:

Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów zgromadzonych „luzem” (poza pojemnikami/workami) w sytuacjach określonych w SWU część IV pkt 3.

Pytanie nr 52:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

Czy zapisy określone w rozdziale IV, ust. 4 pkt 1 b dotyczą również zabudowy o charakterze jednorodzinnej? Mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych nierzadko nie wystawiają pojemników / worków w sytuacji gdy nie zebrali odpadów danej frakcji lub są nieobecni w domu. Realizacja dodatkowych odbiorów może oznaczać niepotrzebne koszty i obciążenie środowiska. Przykładowo realizacja dodatkowych wywozów na zabudowie jednorodzinnej dla frakcji odpadów z papieru, realizowanych z częstotliwością 1x miesiącu może oznaczać nawet 10 zbędnych prób opróżnienia między wywozami wynikającymi z harmonogramu w sytuacji gdy mieszkaniec po prostu nie wystawił i nie planuje wystawić pojemnika. Prosimy o uściślenie, iż powyższy zapis dotyczy wyłącznie zabudowy o charakterze wielolokalowym.

Odpowiedź nr 52:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udokumentowania braku wystawienia worków lub pojemników odpowiednimi notatkami. W przypadku, gdy brak odbioru odpadów będzie potwierdzony odpowiednim zgłoszeniem, Zamawiający nie będzie wymagał dodatkowego odbioru. Zamawiający podtrzymuje swoje zapisy w przedmiotowej kwestii.

Pytanie nr 53:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

Co Zamawiający rozumie poprzez nieruchomości o charakterze „jednorodzinnym” zgodnie z rozdziałem IV, ust. 6, pkt. 6b?

Odpowiedź nr 53:

Zamawiający poprzez nieruchomości o charakterze jednorodzinnym rozumie wszystkie nieruchomości inne niż wielolokalowe, które zostały wyposażone w:

a) pojemniki o pojemnościach 0,06 m3; 0,08 m3; 0,12 m3; 0,24 m3; 0,36 m3 przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

b) pojemniki o pojemności 0,12 m3; 0,24 m3 lub worki o pojemności 120 l (w przypadku, gdy nie będzie możliwości wyposażenia nieruchomości w pojemniki o podanych pojemnościach) przeznaczone do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, metali i opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych,

c) pojemniki o pojemności 0,12 m3; 0,24 m3 lub worki o pojemności 120 l (w przypadku, gdy nie będzie możliwości wyposażenia nieruchomości w pojemniki o podanych pojemnościach) przeznaczone do gromadzenia odpadów z papieru i tektury oraz odpadów opakowaniowych z papieru i tektury,

d) pojemniki o pojemności 0,12 m3 lub worki o pojemności 80 l (w przypadku, gdy nie będzie możliwości wyposażenia nieruchomości w pojemniki o podanych pojemnościach) przeznaczone do gromadzenia odpadów opakowaniowych ze szkła.

Pytanie nr 54:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

Czy zgodnie z rozdziałem VI, ust. 8, punkt 1 pojemniki podstawiane są zawsze na 3 dni kalendarzowych? Czy będzie to oznaczać konieczność odbioru pojemników również w dni wolne od pracy?

Odpowiedź nr 54:

Zamawiający podczas wystawiania zleceń uwzględni przypadki dni wolnych od pracy. Ponadto wyrażenie zgody na odbiór odpadów w dni wolne od pracy należy do Zamawiającego na wniosek Wykonawcy.

Pytanie nr 55:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

Wnioskujemy o uproszczenie dokumentacji wymaganej w przypadku realizacji usług wymienionych w rozdziale V, VI, VII SWU – czyli dokumentacji związanej z odbiorem gabarytów i odpadów zielonych w sposób akcyjny. W naszej ocenie kserokopie kwitów wagowych przy równoczesnym monitoringu GPS i wdrożeniu systemu RFID są wystarczającymi dokumentami potwierdzającymi należytą realizację usług. Rozbudowana dokumentacja fotograficzna generuje niepotrzebne koszty, niewspółmierne do wartości realizowanych usług w tym zakresie.

Odpowiedź nr 55:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 56:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

Jaka jest minimalna ilość kontenerów o pojemności od 7 m3 do 36 m3 wymagana na każdy sektor zgodnie z zapisami rozdziałów V oraz VI SWU?

Odpowiedź nr 56:

Przewidywana minimalna ilość pojemników służących do odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zielonych zbieranych w sposób akcyjny wynosi 60 pojemników.

Pytanie nr 57:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

Czy w miejsce tablic magnetycznych Zamawiający dopuszcza naklejki (w sytuacji gdy pojazd na stałe realizuje daną frakcję) – dotyczy rozdziału XII, ust. 1, pkt 9 b?

Odpowiedź nr 57:

Zamawiający nie dopuszcza oznakowania pojazdów z pomocą naklejki.

Pytanie nr 58:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

Czy pojazdy wskazane w załączniku nr XI mogą być zgłoszone w Planie Obsługi Systemu wyłącznie jako pojazdy podstawowe? Czy Zamawiający dopuszcza zgłoszenie tych pojazdów jako pojazdy zastępcze?

Odpowiedź nr 58:

Pojazdy wskazane w załączniku nr XI muszą być zgłoszone jako pojazdy podstawowe. Ponadto zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 23 projektu umowy zmiana sprzętu zadeklarowanego do realizacji umowy (środków i urządzeń technicznych, narzędzi i wyposażenia), musi być zgłoszona najpóźniej w dniu wystąpienia zmiany. Zmiana sprzętu może być dokonana tylko na sprzęt inny o tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

Pytanie nr 59:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

Czy pojęcie pojazd zastępczy z rozdziału XII, ust. 7 jest tożsame z pojęciem pojazd rezerwowy z rozdziału XIV?

Odpowiedź nr 59:

Tak, pojęcia te są tożsame.

Pytanie nr 60:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

W rozdziale XIII ustęp 1 punkt 3 a – d Zamawiający wymienia pojazdy bezpylne, pojazdy odbierające pojemniki od 7 m3 oraz pojazdy obsługujące worki jako pojazdy wyposażone w elementy systemu RFID. Czy również pojazdy obsługujące pojemniki przystosowane do obsługi urządzeniem dźwigowym (HDS) powinny być wyposażone w system RFID?

Odpowiedź nr 60:

Zamawiający potwierdza, że pojazdy przystosowane do obsługi pojemników urządzeniem dźwigowym (HDS) również powinny być wyposażone w system RFID.

Pytanie nr 61:

Czy Wykonawca ma wyposażyć wszystkie pojemniki w transpondery – również pojemniki będące własnością Zamawiającego?

Odpowiedź nr 61:

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich pojemników w Transpondery, w tym również pojemników stanowiących własność Zamawiającego.

Pytanie nr 62:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

Czy w przypadku opisanym w rozdziale XIII, ust. 1 punkt 3b trzeci tiret – pojemnik powinien zostać opróżniony?

Odpowiedź nr 62:

Część XIII pkt 1 ppkt 3 lit. b) trzeci tiret w SWU dotyczy pojemnika, który nie ma być opróżniany.

Pytanie nr 63:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

Realizacja zapisu z rozdziału XIII, ustęp 1, pkt. 3d czwarty tiret: „Do wszystkich nieruchomości, z których odbiór nie był możliwy (np. w wyniku niewystawienia worków) musi być zarejestrowana notatka” w przypadku realizacji odbioru worków na odpady zielone/odpady z tworzyw jest niemożliwa do realizacji w praktyce. Na zabudowie jednorodzinnej worki wystawiane są w pobliżu miejsc gromadzenia odpadów, które nierzadko są wspólne dla kilku nieruchomości i brygada realizująca wywóz nie jest w stanie ustalić, właściciel której nieruchomości nie wystawił worka. Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź nr 63:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 64:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

Do jakich notatek wymagane będzie zdjęcie zgodnie z rozdziałem XIII, ustęp 1, pkt 4 pkt c, a do jakich Zamawiający nie przewiduje dołączania zdjęć? Jest to dla Wykonawcy istotne pod kątem przygotowania odpowiedniej infrastruktury informatycznej – przepustowość łączy, pojemność serwerów etc.

Odpowiedź nr 64:

Dokumentacja fotograficzna ma być dołączona do każdej notatki opisanej w SWU, której to opis określa, że dołączenie dokumentacji fotograficznej jest wymagane.

Pytanie nr 65:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

Zgodnie z rozdziałem XIII, ustęp 5 pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia pojemników transponderami nie później niż w terminie 12 tygodni od rozpoczęcia świadczenia usługi. Równocześnie w ustępie 4, punkt 2 tego samego rozdziału w terminie do 12 tygodni od dnia popisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyników inwentaryzacji MGO, w tym przypisanych numerów seryjnych transponderów. Prosimy o wyjaśnienie, mając na uwadze, że termin rozpoczęcia świadczenia usługi to 1 stycznia 2017 a potencjalny termin podpisania umowy może mieć miejsce już połowie 2016 roku.

Odpowiedź nr 65:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – SWU część XII pkt 4 ppkt 2) lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:

„f) Wykonawca wyniki inwentaryzacji prześle Zamawiającemu nie później niż w terminie 12 tygodni od dnia podpisania umowy w formacie XLS lub innym formacie zaakceptowanym przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że dane w zakresie unikalnych numerów seryjnych (kodów) Transponderów do MGO Wykonawca uzupełni niezwłocznie po zamontowaniu Transponderów na pojemnikach, jednakże nie później niż 7 dni kalendarzowych po upływie 12 tygodni od rozpoczęcia świadczenia usługi”.

Pytanie nr 66:

Szczegółowe Warunki Umowy (numeracja rozdziałów podanych w pytaniach dotyczy postępowania nr 01/2016, tj. Sektora 1)

W rozdziale XIV, ustęp 2 pkt 5 b Zamawiający opisuje wymagania względem bazy magazynowo-transportowej „w przypadku gdy Wykonawca będzie magazynował (…) odpady”. Czy ze względu na specyfikę zamówienia i konieczność odbioru odpadów również poza godzinami pracy instalacji i powiązaną z tym konieczność rozładunku odpadów, baza magazynowo-transportowa Wykonawcy musi być obligatoryjnie przygotowana do przyjęcia odpadów objętych zamówieniem i w związku z tym odpowiednio opisana w Planie Obsługi Systemu? Czy w związku z powyższym poprawnie interpretujemy, że baza transportowo-magazynowa musi być zlokalizowana na terenie regionu odpadowego do którego należy gmina Wrocław, tj. północno-centralnego?

Odpowiedź nr 66:

Umiejscowienie bazy musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ustawy o odpadach. W szczególności Wykonawca winien mieć na uwadze brzmienie przepisu art. 20 ust. 8 ustawy o odpadach, w myśl którego „zakazuje się przywozu na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi odpadów, o których mowa w ust. 7, wytworzonych poza obszarem tego regionu”. Zakres Planu Obsługi Systemu jest określony w SWU cz. XIII pkt 2 ppkt 5 lit. b).

Pytanie nr 67:

Czy w związku z zapisem, iż dopuszczalne jest wnioskowanie o dokumenty DPR i/EDPR raz na kwartał, Zamawiający dopuszcza składanie ww. dokumentów również raz na kwartał bez zmiany warunków płatności?

Odpowiedź nr 67:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy, że dokumenty DPR i/lub EDPR mają zostać dostarczone w terminie najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Pytanie nr 68:

W części II pkt 1.1.1. SIWZ zamawiający wymaga, aby oferent posiadał prawomocny wpis do rejestru działalności regulowanej…

Proszę o objaśnienie charakteru prawnego wymaganego wpisu, czy ma on moc decyzji, czy postanowienia, czy ustawodawca przewidział dla tego rodzaju wpisu upływ terminu do uzyskania prawomocności. Wg bowiem oferenta wpis do rejestru działalności regulowanej ma nastąpić w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku i z chwilą wpisu do rejestru ma on moc obowiązującą.

Odpowiedź nr 68:

Odpowiedź jak na pytanie nr 3.

Pytanie nr 69:

Zamawiający w części II pkt 1.1.2. SIWZ wymaga, aby oferent posiadał prawomocne zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie bazy magazynowo-transportowej…

Oferent wnosi o wykreślenie tego wymogu, albowiem posiadanie zezwolenia będzie celowe, jeśli oferent uzyska przedmiotowe zamówienie i faktycznie będzie miał perspektywę rozpoczęcia świadczenia usługi. Stawianie tego warunku z uwagi na procedurę uzyskania zezwolenia i jego uprawomocnienia, w zasadzie uniemożliwia ubieganie się o przedmiotowe zamówienie oferentom, którzy na dzień ogłoszenia zamówienia nie świadczą tego typu usług na terenie Gminy Wrocław.

Odpowiedź nr 69:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 70:

Zamawiający w punkcie 1.4.2.a części II SIWZ wymaga min. 15 sztuk pojazdów spełniających wymóg standardu emisji spalin EURO 5 lub EURO 6 i nie starszymi niż 6 lat – min. 8 sztuk.; w punkcie 1.4.2.b – 2 pojazdy z tego 1 spełniający wymóg standardu emisji spalin EURO 5 lub EURO 6 i nie starszy niż 6 lat; w części 1.4.2.c – 3 pojazdy z tego 1 spełniający wymóg standardu emisji spalin EURO 5 lub EURO 6 i nie starszy niż 6 lat; w punkcie 1.4.2.d. – 3 pojazdy z tego 1 spełniający wymóg standardu emisji spalin EURO 5 lub EURO 6 i nie starszy niż 6 lat; w punkcie 1.4.2.e – 3 pojazdy z tego 1 spełniający wymóg standardu emisji spalin EURO 5 lub EURO 6 i nie starszy niż 6 lat; w punkcie 1.4.2.h – 2 pojazdy z tego 1 spełniający wymóg standardu emisji spalin EURO 5 lub EURO 6 i nie starszy niż 6 lat.

Proszę o wyjaśnienia jaki wymóg emisji spalin ma posiadać reszta pojazdów z wymaganego zasobu, czy np. może to być EURO 0 lub EURO 1? Jaki efekt gospodarczy, ekologiczny Zamawiający zamierza osiągnąć stawiając dla części pojazdów wysokie wymogi w zakresie EURO, a dla innych żadnych – byle były dopuszczone do ruchu?

Oferent wnosi o wykreślenie kwestionowanego warunku i wskazanie, że pojazdy uczestniczące w zadaniu muszą spełniać normę emisji spali np. min. EURO 4.

Odpowiedź nr 70:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie stawia wymogów standardu emisji spalin co do pozostałych pojazdów. W pozostałym zakresie Zamawiający wskazuje, iż jego zdaniem drugie pytanie nie ma na celu wyjaśnienia treści specyfikacji. Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany do udzielenia odpowiedzi na pytania, jednakże wyłącznie w takim zakresie w jakim dotyczy to wyjaśnienia treści SIWZ i że nie jest to tryb przewidziany przez ustawodawcę zobowiązujący Zamawiającego do prowadzenia z Wykonawcą publicznej polemiki. Przepis art. 38 ust. 1 odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie jest dla Wykonawcy jasna i w celu jej zrozumienia (wyjaśnienia) zwraca się do Zamawiającego. Takie rozumienie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp stanowi bowiem istotę normy prawnej. Zamawiający nie ma bowiem obowiązku udzielać wyjaśnień, gdy Wykonawca zwraca się do Zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 71:

Zamawiający w punkcie 1.4.2.b części II SIWZ wymaga, aby oferent dysponował samochodami … w tym pojazdem z zamontowaną głowicą GRUMBACH – min. 1 sztuka.

Proszę o wyjaśnienie co to jest głowica GRUMBACH?

Czemu ona ma służyć?

Co dokładnie przy jej pomocy się odbiera lub transportuje lub zagospodarowuje?

Czy jest to nazwa własna urządzenia, systemu?

Czy występują inne równoważne urządzenia (głowice)?

Dlaczego akurat taka głowica, i akurat jedna, miałaby służyć systemowi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów we Wrocławiu w Dzielnicy Krzyki?

Oferent wnosi o wykreślenie tego warunku, tj. pojazdu z głowicą Grumbach, względnie podanie i opisanie urządzenia i wskazanie na inny równoważny system, nazwę lub typ.

Po myśli art. 29 pkt 2 i 3 upzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

Odpowiedź nr 71:

Głowica Grumbach stanowi element systemu odbioru pojemników (rozmieszczonych we wszystkich Sektorach), których właścicielem jest Zamawiający, a które Wykonawca winien opróżniać zgodnie z zapisami SWU. Zgodnie z zaleceniami producenta pojemników powinny one być opróżniane elementami należącymi bezpośrednio do systemu.

Zamawiający podtrzymuje swoje zapisy w przedmiotowej kwestii.

Pytanie nr 72:

Część V pkt 7: Zamawiający przewiduje ubezpieczenie pojemników stanowiących własność Wykonawcy i Zamawiającego. Proszę o odpowiedź:

a) na jakich warunkach Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pojemników stanowiących własność Zamawiającego?

b) czy Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pojemników stanowiących jego własność? Jeżeli tak, to na jakich warunkach?

Odpowiedź nr 72:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1) pkt 7 w cz. V Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„7. W cenie ofertowej netto mieszczą się wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in. prac porządkowych, oznakowania pojemników oraz worków na zasadach określonych w SWU, koszty pracy w godzinach nadliczbowych i dni wolne od pracy, opłaty za transport odpadów i ich zagospodarowanie, koszty dowozu pracowników, koszty zmian lokalizacji pojemników, koszty zakupu pojemników do zbiórki odpadów komunalnych i wkładów na zasadach określonych w umowie oraz w SWU, koszty wyposażenia nieruchomości obsługiwanych w pojemniki wraz z utrzymaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, koszty dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi, na zasadach określonych w umowie oraz w SWU, koszty wynagrodzeń, koszty utrzymania mienia Wykonawcy i Zamawiającego w stanie wymaganym niniejszą umową oraz SWU, koszty ubezpieczeń pojemników stanowiących własność Wykonawcy, koszty magazynowania pojemników, koszty transportu, koszty naprawy pojemników, zagospodarowania wymienionych trwale uszkodzonych pojemników, koszty związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemów informatycznych opisanych w SWU, część XII, koszty przygotowania i przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych oraz konkursów, o których mowa w SWU, część XVI, itd.”

2) ust. 12 w § 11 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„12. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 i w ust. 2 mieszczą się wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in. prac porządkowych, oznakowania pojemników oraz worków na zasadach określonych w SWU, koszty pracy w godzinach nadliczbowych i dni wolne od pracy, opłaty za transport odpadów i ich zagospodarowanie, koszty dowozu pracowników, koszty zmian lokalizacji pojemników, koszty zakupu pojemników do zbiórki odpadów komunalnych i wkładów na zasadach określonych w umowie oraz w SWU, koszty wyposażenia nieruchomości obsługiwanych w pojemniki wraz z utrzymaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,  koszty dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi, na zasadach określonych w umowie oraz w SWU, koszty wynagrodzeń, koszty utrzymania mienia Wykonawcy i Zamawiającego w stanie wymaganym niniejszą umową oraz SWU, koszty ubezpieczeń pojemników stanowiących własność Wykonawcy, koszty magazynowania pojemników, koszty transportu, koszty naprawy pojemników, zagospodarowania wymienionych trwale uszkodzonych pojemników, koszty związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemów informatycznych opisanych w SWU, część XII, koszty przygotowania i przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych oraz konkursów, o których mowa w SWU, część XVI6, itd.”.

Zamawiający nie stawia wymogów co do warunku ubezpieczenia pojemników stanowiących własność Wykonawcy.

Pytanie nr 73:

Część II pkt 1.4.2: Wnoszę o podanie precyzyjnej daty produkcji pojazdu, dla której będzie spełniony warunek wieku pojazdu „nie starszy niż 6 lat”.

Odpowiedź nr 73:

Zamawiający wyjaśnia, że wiek pojazdu „nie starszego niż 6 lat” będzie liczony od roku jego produkcji.

Pytanie nr 74:

§ 8 pkt 3.17: Czy Zamawiający przewiduje udostępnienie Wykonawcy danych kontaktowych (nr tel., adres e-mail) jednostek pomocniczych Wrocławia (Rad Osiedli)?

Odpowiedź nr 74:

Zamawiający informuje, że dane kontaktowe jednostek pomocniczych Wrocławia (Rad Osiedli) są danymi powszechnie dostępnymi i nie przewiduje ich przekazywania.

Pytanie nr 75:

§ 14: Wnioskujemy o dodanie zapisu, iż kary umowne podlegają naliczeniu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nieprawidłowości w świadczeniu usług objętych umową spowodowane zostały czynnikami bezspornie leżącymi po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź nr 75:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 76:

Część II pkt 1: Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia konsultacji z właścicielami nieruchomości. W nawiązaniu do ppkt 2 – czy dane, jakie przekaże Zamawiający Wykonawcy, oprócz informacji o ilości i pojemności pojemników, częstotliwości ich odbioru, sposobu zbiórki (selektywna/nieselektywna), będą zawierały dane zarządcy nieruchomości (imię i nazwisko/nazwa) oraz informacje o przynależności do konkretnego wspólnego MGO? W jakim terminie dane te zostaną przekazane? Wnosimy o udostępnienie powyższych danych niezwłocznie, wraz z odpowiedzią na powyższe pytanie.

Odpowiedź nr 76:

Zamawiający nie będzie przekazywał danych Zarządcy nieruchomości oraz informacji o przynależności do konkretnego wspólnego MGO. Pozostałe dane będą przekazywane na bieżąco, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Zasady realizacji zamówienia w tym zakresie są określone W SWU cz. II pkt 1.

Pytanie nr 77:

Część II pkt 1 ppkt 4: Wnosimy o wyłączenie z tego punktu zabudowy jednorodzinnej. Pracownicy Wykonawcy nie są uprawnieni do wchodzenia na teren nieruchomości mieszkańca, gdyż może to powodować konflikty dotyczące bezpieczeństwa pracowników (np. pogryzienie przez psa) i bezpieczeństwa mienia mieszkańca (podejrzenia uszkodzeń i kradzieży). Właściciele nieruchomości jednorodzinnej byliby zobowiązani do wystawienia pojemników/worków w dniu wywozu do godziny 6:00 poza obręb nieruchomości lub w miejsca na pojemniki, służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, w zrozumieniu § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Odpowiedź nr 77:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 78:

Część II pkt 2 ppkt 2: Wnosimy o doprecyzowanie, iż pojemnik należący do właściciela nieruchomości musi spełniać wymogi jakościowe i bezpieczeństwa, w szczególności normę PN-EN 840-1:2013-05, tak, aby była możliwość zamontowania czytnika RFID oraz możliwość odbioru pojemnika śmieciarką z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W innym przypadku Wykonawca ma prawo odmowy odbioru odpadów zgromadzonych w pojemniku należącym do właściciela nieruchomości.

Odpowiedź nr 78:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 79:

Część II pkt 4: Zamawiający przewiduje możliwość ustawienia pojemników na terenie nieutwardzonym. Wnosimy o doprecyzowanie tego zapisu o informację, iż Wykonawca nie ma obowiązku opróżniania pojemników z MGO, które posiadają nierówną nawierzchnię, nadmiernie utrudniającą przesunięcie pełnego pojemnika (szczególnie przy złych warunkach atmosferycznych) oraz z MGO, do których zarządca/właściciel nieruchomości nie zapewnił bezpośredniego dojazdu (max. do 30m).

Odpowiedź nr 79:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 80:

Część II pkt 4 ppkt 6: Wnosimy o wykreślenie „nierwące”. Nie ma worków, które się nie rwą.

Odpowiedź nr 80:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 81:

Część II pkt 5 ppkt 6: Wnosimy o wydłużenie czasu na zmianę oznakowania pojemników stanowiących własność Zamawiającego do 1 miesiąca.

Odpowiedź nr 81:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 82:

Część II pkt 6: Obowiązkiem Wykonawcy jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki. Czy wyposażenie nieruchomości w worki jest zamienne w stosunku do pojemników, czy też wyposażenie nieruchomości w worki jest możliwe tylko i wyłącznie wówczas, kiedy nie będzie możliwości wyposażenia nieruchomości w pojemniki o danej pojemności?

Odpowiedź nr 82:

Wyposażenie nieruchomości wyłącznie w worki jest możliwe jedynie w przypadku, gdy nie ma możliwości ustawienia pojemników. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości znajdują się pojemniki, Zamawiający nie wyklucza dostarczania worków, jako uzupełnienia systemu zbiórki.

Pytanie nr 83:

Część II pkt 8 ppkt 4 – wnosimy o zmianę terminu naprawy uszkodzonych pojemników na 7 dni kalendarzowych.

Odpowiedź nr 83:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 84:

Część II pkt 8 ppkt 6 – wnosimy o wydłużenie terminu do 3 dni.

Odpowiedź nr 84:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 85:

Część II pkt. 8 ppkt 8 i część III pkt 16: na jakich zasadach ma działać program i w jakiej formie mają być przesyłane dane? Czy z tytułu wdrożenia dodatkowego oprogramowania przez Zamawiającego będą mogły pojawić się dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy z tytułu wdrożenia, użytkowania bądź zakupu licencji oprogramowania?

Odpowiedź nr 85:

Odpowiedź jak na pytanie nr 42.

Pytanie nr 86:

Część III pkt 5 ppkt 2: Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do „utrzymania porządku w pasie o szerokości nie mniejszej niż 2m od krawędzi pojemników”. Co w przypadku, gdy wokół pojemników będą zgromadzone odpady inne niż komunalne?

Odpowiedź nr 86:

Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia odpadów wymienionych w SWU część I pkt 1 i 2.

Pytanie nr 87:

Część IV pkt 2 ppkt 3 i SWU cz. V pkt 9 ppkt 2: wnosimy o zmianę dni odbioru odpadów od poniedziałku do soboty. Niedziela jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Odpowiedź nr 87:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 88:

Część IV pkt 3 ppkt 1: Zamawiający przewiduje odbiór odpadów wyłącznie w pojemnikach lub workach. Co w przypadku, gdy wokół pojemników znajdują się odpady zgromadzone luzem i nie wynika to z przepełnienia pojemników ani nie powstało to przy załadunku odpadów, a jest wynikiem niewłaściwego postępowania użytkowników pojemników?

Odpowiedź nr 88:

Wykonawca ma obowiązek uporządkowania terenu wokół pojemników w przypadkach określonych w SWU część IV pkt 3.

Pytanie nr 89:

Część VI pkt 5: Zamawiający przewiduje wymianę kontenera na odpady wielkogabarytowe po jego zapełnieniu w 90% i poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego. Czy na kolejne kontenery będą również wystawiane Zlecenia przez Zamawiającego? Jak zakończyć Zlecenie, jeśli zapotrzebowanie na kontener będzie stałe?

Odpowiedź nr 89:

Usługa ma być wykonywana zgodnie ze SWU część VI pkt 5.

Pytanie nr 90:

Część XI pkt 7: Zamawiający przewiduje, że wszystkie samochody wymienione w zał. IX i XI będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do obsługi sektora za wyjątkiem aut zastępczych. Które auta są traktowane jako zastępcze?

Odpowiedź nr 90:

Zamawiający wyjaśnia, że auta zastępcze są tożsame z autami rezerwowymi.

Pytanie nr 91:

Część XI pkt 1 ppkt 7: Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do posiadania pilarki spalinowej w ilości 2 szt. Do jakiego typu usług przewidziany jest powyższy sprzęt?

Odpowiedź nr 91:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowy sprzęt może być wykorzystywany przy wykonywaniu prac interwencyjnych.

Pytanie nr 92:

Część XII pkt 2 ppkt 1 lit. b): Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenia do systemu Zamawiającego wszystkich danych w terminie 16 tygodni od daty zawarcia umowy. Nie ma możliwości, aby wszystkie dane, których rejestracji wymaga Zamawiający, były transmitowane w określonym terminie, chociażby w zakresie przekazywania informacji o numerach RFID pojemników zlokalizowanych w poszczególnych MGO. Wnosimy o ujednolicenie powyższego terminu z zapisami pkt 5 ppkt 1, tj. nie później niż w terminie 12 tygodni od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi.

Odpowiedź nr 92:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – SWU część XII pkt 2 ppkt 1 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b) Wykonawca rozpocznie dostarczanie do systemu Zamawiającego wszystkich danych, których rejestracji wymaga Zamawiający, określonych w załączniku nr 12 – Szczegółowy opis interfejsu wymiany danych nie później niż 16 tygodni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli terminy wynikające ze SWU przewidują późniejsze wprowadzenie poszczególnych elementów, które objęte są obowiązkiem przesyłu danych, dane te przesyłane będą na bieżąco po wprowadzeniu poszczególnych elementów”.

Pytanie nr 93:

W Szczegółowych Warunkach Umowy (dalej SWU) w części I, pkt 1 ppkt 2), jako kody wymagające odbioru, zbierania, transportu i zagospodarowania wymienione są odpady o kodzie:

17 08 02 – Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923), odpady o kodzie 17 08 02 opisane są jako Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01.

Opis wskazany w SWU (materiały konstrukcyjne…) pochodzi z nieobowiązującego już katalogu odpadów z roku 2001. Wobec powyższego wnoszę o poprawienie oczywistej omyłki w całej treści SIWZ poprzez zmianę opisu odpadu o kodzie 17 08 02 na obowiązujący, tj. Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01.

Odpowiedź nr 93:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – w SWU cz. I pkt 1 ppkt 2 wyrażenie „materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 o kodzie 17 08 02” zastępuje się wyrażeniem „materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 o kodzie 17 08 02”.

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – załącznik nr III „Zestawienie kosztów zadania” otrzymuje nowe brzmienie (w załączeniu).

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 07.06.2016 r. do godz. 900,

– otwarcia ofert – na dzień 07.06.2016 r. o godz. 1130.

Załączniki:

1. Wzór gwarancji należytego wykonania umowy (zamienny).

2. Załącznik nr VIII Wykaz osób (zamienny).

3. Załącznik nr 12 Szczegółowy opis interfejsu wymiany danych (zamienny).

4. Załącznik nr 15 Przewidywana ilość pojemników i worków niezbędna do realizacji zamówienia (zamienny).

5. Załącznik nr III Zestawienie kosztów zadania (zamienny).