Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Wrocław, dnia 01.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o.

ul. Michalczyka 23, Wrocław, 53-633, POLSKA

Punkt kontaktowy:  Ekosystem Sp. z o.o., Osoba do kontaktów:Monika Cander,

Tel.: +48 71 3760809, E-mail: zamowienia@ekosystem.wroc.pl, Fax: +48 71 3760834

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ekosystem.wroc.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne, środowisko, budownictwo i obiekty komunalne, utrzymanie miasta

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiającadokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY WROCŁAW W OBRĘBIE SEKTORA III – FABRYCZNA

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: usługi, kategoria usług: nr16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne, główne miejsce świadczenia usług:Wrocław, kod NUTS:PL514

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1.   Zamówienie obejmuje odbieranie, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Wrocław w obrębie Sektora III – Fabryczna zgodnie z zasadami prawa krajowego oraz aktami prawa miejscowego.

2.   W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

1)   odbierania odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,

2)   odbierania odpadów z selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, tj. opakowań ze szkła z podziałem na szkło bezbarwne i szkło kolorowe, opakowań, z papieru i z tektury oraz opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i opakowań z metali, prowadzonej w miejscach ogólnodostępnych,

3)   odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki przeterminowanych leków,

4)   odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki termometrów rtęciowych,

5)   odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki zużytych baterii,

6)   odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

7)   usuwania z terenów zlokalizowanych na Sektorze III – Fabryczna odpadów zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych,

8)   wykonywania prac interwencyjnych na terenie Sektora III – Fabryczna,

9)   zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

na zasadach i w sposób szczegółowo określony w Szczegółowych Warunkach Umowy.

3.   Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 28.02.2017 r.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):90000000, 90513100, 90500000, 90511100, 90533000, 90512000.

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):tak.

II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części:nie.

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:nie.

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Opisano w punkcie II.1.5).

II.2.2) Informacje o opcjach:

Opcje:nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach:

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: –

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1 200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych)

III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1.   Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będą zaakceptowane przez Zamawiającego sprawozdania miesięczne, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część J pkt 2.

2.   Za wykonane usługi, w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca będzie wystawiać fakturę.

3.   Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy. Rozliczenie za niepełny miesiąc kalendarzy nastąpi proporcjonalnie do ilości dni, w których usługa była świadczona.

4.   Należności wynikające z faktur będą regulowane w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Ekosystem Sp. z o.o. przy ul. Michalczyka 23 (53-633 Wrocław) faktury prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z art. 23 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.4) Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki Udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

A.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia, tj.:

1.   wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wrocław, prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),

2.   zezwolenie na zbieranie odpadów, wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21),

3. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa na podstawie art. 49 i 50 ust.1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21),

dotyczące odpadów zaklasyfikowanych do:

a)   grupy „20” – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, takie jak niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01, papier i tektura o kodzie 20 01 01, szkło o kodzie 20 01 02, tworzywa sztuczne o kodzie 20 01 39, metale o kodzie 20 01 40, odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć o kodzie 20 01 21*, leki inne niż wymienione w 20 01 31 o kodzie 20 01 32, baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 o kodzie 20 01 34, odpady ulegające biodegradacji 20 02 01, gleba i ziemia w tym kamienie o kodzie 20 02 02, inne odpady nieulegające biodegradacji o kodzie 20 02 03, odpady z targowisk o kodzie 20 03 02, odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach o kodzie 20 03 99,

b)   grupy „17” – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, takie jak odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów o kodzie 17 01 01, gruz ceglany o kodzie 17 01 02, odpady innych materiałów ceramicznych o kodzie 17 01 03, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 o kodzie 17 01 07, drewno o kodzie 17 02 01, szkło o kodzie 17 02 02, tworzywa sztuczne o kodzie 17 02 03, kable inne niż wymienione w 17 04 10 o kodzie 17 04 11, materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 o kodzie 17 06 04, materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 o kodzie 17 08 02, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 o kodzie 17 09 04,

c)   grupy „15” – odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach takie jak opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, opakowania z drewna o kodzie 15 01 03, opakowania z metali o kodzie 15 01 04, opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05, zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06, opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07, opakowania z tekstyliów o kodzie 15 01 09.

B.   W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1.   Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2.   Dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wrocław, prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), dotyczący odpadów zaklasyfikowanych do grup podanych w pkt A.

3.   Ważne zezwolenie na zbieranie odpadów, wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), dotyczące odpadów zaklasyfikowanych do grup podanych w pkt A.

4.   Dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa na podstawie art. 49 i 50 ust.1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), dotyczący odpadów zaklasyfikowanych do grup podanych w pkt A.

C.   Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1.   W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:

1.1.   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

1.2.   Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.3.   Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.4.   Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.5.   Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.6.   Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.7.   Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.   Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, dokumenty wymienione w pkt 1. w odniesieniu do tych podmiotów.

3.   W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:

3.1.   Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

D.   Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1.   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w:

1)   pkt C.1.2, C.1.3., C.1.4., C.1.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c)   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2)   pkt C.1.5. i C.1.7. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.   Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

3.   Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

D.   Zamawiający oceniając posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty opisane w pkt od B.2. do B.4., potwierdzające spełnianie wymogu podanego w pkt A.

E.   W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek podany w pkt A muszą spełniać wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: –

A.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykażą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości minimum 5 460 000,00 zł.

B.   Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1.   W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:

1.1.   Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.   Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, przedkłada:

2.1.   Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.2.   Dokumenty dotyczące w szczególności:

a)   sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

b)   charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

c)   zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

3.   Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, przedkłada:

3.1.   Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.2.   Dowody potwierdzające solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia publicznego Wykonawcy i innych podmiotów.

C.   Zamawiający oceniając sytuację ekonomiczną i finansową, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty opisane w pkt B.1.1. lub w pkt B.3.1. lub w pkt F, potwierdzające spełnianie wymogu podanego w pkt A.

D.   W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek podany w pkt A musi spełniać dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną lub Wykonawcy łącznie.

E.   Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

F.   Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie warunku podanego w pkt A.

G.  Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, w celu wykazania znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

A.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.   Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.:

1.1.   wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie lub zamówienia polegające na odbieraniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 od właścicieli nieruchomości, w ramach którego lub których odebrali odpady o łącznej ilości co najmniej 10 000 Mg w ciągu maksymalnie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przy czym w ramach jednego zamówienia odebrali co najmniej 2 000 Mg,

1.2.   wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie lub zamówienia polegające na odbieraniu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie następujących frakcji odpadów: papier, szkło i tworzywa sztuczne, w ramach którego lub których odebrali odpady o łącznej ilości co najmniej 500 Mg przez okres maksymalnie 36 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przy czym w ramach jednego zamówienia odebrali co najmniej 100 Mg,

1.3.   wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z rejonów zabudowy wielorodzinnej (np. spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych), obejmujących co najmniej 20 lokali mieszkalnych,

1.4.   wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na odbieraniu i transporcie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych, w gminie o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 osób, w ramach którego zakończyli usługę o wartości brutto nie mniejszej niż 400 000 zł, trwającą minimum  6 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

2.   Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 33 osobami, w tym:

1)   18 osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa kwalifikacje do prowadzenia pojazdów ciężarowych, w tym co najmniej 3 osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do obsługi dźwigu samochodowego, co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi urządzeń mechanicznych, tj. ładowarki lub ładowarko-koparki,

2)   14 osobami do wykonywania czynności określonych przedmiotem zamówienia,

3)   1 osobą uprawnioną do nadzoru i koordynacji wykonywanych prac oraz do kontaktu z Zamawiającym, z wykształceniem wyższym po inżynierii środowiska lub ochronie środowiska lub posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką odpadami.

3.   Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, tj. co najmniej następującymi środkami technicznymi:

3.1.   bazą magazynowo – transportową, która:

1)   spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. poz. 122),

2)   jest wyposażona w legalizowaną najazdową wagę samochodową,

3.2.   pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. poz. 122):

1)   samochodem ciężarowym o masie całkowitej większej niż 16 ton, wyposażonym w element prasujący, pozwalający zmniejszyć kubaturę przewożonych odpadów, przystosowanym do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l i transportu odpadów komunalnych – minimum 3 szt.,

2)   samochodem ciężarowym o masie całkowitej nie mniejszej niż 12 ton i nie większej niż 16 ton, wyposażonym w element prasujący, pozwalający zmniejszyć kubaturę przewożonych odpadów, przystosowanym do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l i transportu odpadów komunalnych – minimum 3 szt.,

3)   samochodem ciężarowym o masie całkowitej nie mniejszej niż 3,5 tony i nie większej niż 12 ton, wyposażonym w element prasujący, pozwalający zmniejszyć kubaturę przewożonych odpadów, przystosowanym do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l i transportu odpadów komunalnych – minimum 1 szt.,

4)   samochodem ciężarowym o masie całkowitej nie mniejszej niż 12 ton, przystosowanym do opróżniania pojemników, załadunku i transportu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, z zamontowanym urządzeniem dźwigowym (HDS) z konstrukcją skrzyni ładunkowej uniemożliwiającą mieszanie selektywnie odebranych odpadów – minimum 1 szt.,

5)   samochodem ciężarowym o masie całkowitej nie mniejszej niż 12 ton, przystosowanym do opróżniania pojemników, załadunku i transportu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, z zamontowanym urządzeniem dźwigowym (HDS) wraz z głowicą uniwersalną Grumbach, z konstrukcją skrzyni ładunkowej uniemożliwiającą mieszanie selektywnie odebranych odpadów – minimum 1 szt.,

6)   samochodem dostawczym o masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony, przystosowanym do transportu selektywnie zebranych odpadów oraz zapewniającym bezpieczny przewóz m.in. pojemników przeznaczonych do zbiórki termometrów rtęciowych – minimum 3 szt.,

7)   samochodem ciężarowym samowyładowczym o masie całkowitej nie mniejszej niż 12 ton, przystosowanym do transportu i rozładunku odpadów – minimum 1 szt.,

3.3.   pojazdami i urządzeniami (które są trwałe i czytelne oznakowanie, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu Wykonawcy odbierającego odpady komunalne):

1)   samochodem ciężarowym hakowym, przystosowanym do przewozu kontenerów o pojemności od 5 m3 – minimum 1 szt.,

2)   samochodem ciężarowym bramowym, przystosowanym do przewozu kontenerów o pojemności od 5 m3 – minimum 1 szt.,

3)   maszyną budowlaną umożliwiającą załadunek odpadów (np. ładowarką, koparko – ładowarką) – minimum 1 szt.,

4)   samochodem osobowym przeznaczonym do przeprowadzania kontroli wykonywanych prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, wyposażonym w bezprzewodowe środki łączności/system łączności, umożliwiające bezpośrednią łączność z bazą Wykonawcy i jednostkami sprzętowymi pracującymi w terenie – minimum 1 szt.,

5)   specjalistycznym samochodem „myjka”, przeznaczonym do mycia pojemników bez konieczności ich transportowania, pozwalającym na wysokociśnieniowe mycie pojemnika wraz z odpowiednim dozowaniem środka dezynfekującego – minimum 1 szt.

B.   Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1.   W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:

1.1.   Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym Zamawiający w oparciu o § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U poz. 231) określa obowiązek wskazania przez Wykonawcę w w/w wykazie usług, o których mowa w pkt A.1.

1.2.   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.

1.3.   Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

2.   Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, przedkłada:

2.1.   Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.2.   Dokumenty dotyczące w szczególności:

a)   sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

b)   charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

c)   zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

C.   Zamawiający oceniając:

1)   posiadanie wiedzy i doświadczenia, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży poświadczenie dla każdego z zamówień podanych w pkt od A.1.1. do A.1.4., potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

2)   dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenia opisane w pkt B.1.2. i B.1.3., potwierdzające spełnianie wymogów podanych w pkt A.2. i A.3.

D.   W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki podane w pkt od A.1.1. do A.1.4. i A.3.1. musi spełniać dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną, warunki podane w pkt A.2., A.3.2, A.3.3. dowolny Wykonawca lub Wykonawcy łącznie.

E.   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

F.   Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, w celu wykazania warunków posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:nie.

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury: otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia:

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: najniższa cena.

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 4/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.04.2013 – 10:00

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: w dniach:90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 11.04.2013 – 13:00

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert:nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Informacje o powtarzającym się o charakterze zamówienia:

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się:nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez rozszerzenie przedmiotu zamówienia o wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

VI.4) procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, Warszawa, 02-676, Polska,

Tel.: +48 22 4587701, Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl, Faks: +48 22 4587700

VI.4.2) Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:Zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, Warszawa, 02-676, Polska, E-mail:odowlania@uzp.gov.pl, Tel.: +48 22 4587701, Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl, Faks: +48 22 4587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej:01/03/2013.