Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora III – Fabryczna” do realizacji zamówienia zostało wybrane:

Konsorcjum:

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 235 282 682,88 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) SITA ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław,

2) Konsorcjum:

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania  Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław