Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w dniu 14.06.2013 r. została zawarta umowa w przetargu nieograniczonym na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora III – Fabryczna” z Konsorcjum:

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

na wartość brutto: 235 282 682,88 zł.