Biuletyn Informacji Publicznej

Odwołanie

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., jako Zamawiający informuje, zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora III – Fabryczna” w dniu 11.03.2013 r. SITA Zachód Sp. z o.o. wniosła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności Zamawiającego polegającej na sformułowaniu treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób niezgodny z przepisami ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Jednocześnie wzywamy Państwa do przystąpienia do postępowania odwoławczego.