Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 169-200 na pytania do SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 169:

Na jakiej podstawie prawnej wymaga się w § 9 ust. 3 Projektu Umowy, aby Wykonawca zapewnił na terenie bazy monitoring?

W § 9 ust. 3 Projektu Umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił system monitoringu wizyjnego na terenie bazy magazynowo-transportowej wg ściśle wskazanych wymagań technicznych. Odnosząc się do powyższego wymagania zauważyć należy, że jedna kamera w rozdzielczości 4CIF 704×576 (spełniające wymagane według specyfikacji co najmniej 540 linii) z częstotliwością zapisu 12 klatek na sekundę (prawdopodobnie spełniająca warunek płynności) zapełni dysk twardy o pojemności 1 TB w trakcie około 107 dni. Oznacza to, że 4 wymagane kamery zapełnią danymi ten sam dysk w okresie około 27 dni. Oznacza to, że w ciągu 48 miesięcy (obowiązek archiwizowania nagranego materiału zgodny z § 9 ust. 3 pkt f projektu umowy) należy mieć zabezpieczone około 50 TB pamięci. Dodatkowo system monitoringu wizyjnego ma umożliwiać Zamawiającemu obserwację obrazu w czasie rzeczywistym, jak również obrazu archiwizowanego. Oznacza to, że w/w 50 TB pamięci nie może być zarchiwizowane jako zabezpieczone nośniki pamięci, ale jako podpięte do serwera, gotowe do użycia dyski twarde.

Ponadto, aby obraz z 4 kamer o ww. parametrach był płynnie przekazywany do Zamawiającego (następne wymaganie), należy zapewnić łącze internetowe o przepustowości co najmniej:

1.2 * 4 * 896 = 4 300,8 [kb/s] co szacować można na poziomie 4,5 Mb/s uploadu.

Przy założonych przez Zamawiającego parametrach technicznych szacunkowy koszt zaprojektowania, utrzymania, zbudowania systemu monitoringu i obsługi inwestycji w postaci serwerowni to co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Powyższe wymagania, podobnie jak możliwość dostępu Zamawiającego z dowolnie podłączonego komputera do Internetu do nagrań archiwalnych w czasie rzeczywistym tj. umożliwienie Zamawiającemu obserwacji z dowolnie podłączonego komputera do Internetu, obrazu w czasie rzeczywistym, stanowią nadmierne obciążenie Wykonawcy, nie są związane z przedmiotem zamówienia, a ich realizacja byłaby wyjątkowo kosztowna, czasochłonna i uciążliwa.

Ponadto taka forma kontroli Wykonawcy narusza jego prawa do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa – informacji o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym i organizacyjnym przedsiębiorstwa. Zatem w jaki sposób Zamawiający zapewni ochronę tych danych? Wnosimy też o wskazanie czy Zamawiający będzie ponosił koszt wykonania tej usługi i wprowadzenie zmian do SIWZ ew. określających zasady odpłatnego wykonania tej usługi przez Wykonawcę?

Odpowiedź nr 169:

Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) – art. 6d ust. 4 pkt 5 określa szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jednym z takich wymagań jest zobowiązanie Wykonawcy do zapewnienia wyposażenia bazy magazynowo – transportowej w system monitoringu wizyjnego.

Zgodnie z § 15 ust. 12 projektu umowy, wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi w ramach wynagrodzenia określonego § 15 ust. 1 projektu umowy.

Informacje oraz dane podlegają nagraniu tylko na potrzeby Zamawiającego w zakresie kontroli sposobu realizacji wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

Pytanie nr 170:

Jaka jest podstawa prawna wymogu zawartego w części J pkt 1 ust. 2) ppkt e) oraz pkt 4 ust. 2) ppkt b) Szczegółowych Warunków Umowy tj. przedkładania Zamawiającemu Dokumentów Potwierdzających Recykling (DPR), jako dokumentów potwierdzających przekazanie wybranych odpadów komunalnych do miejsc prowadzenia działalności w zakresie recyklingu?

W aktualnym stanie prawnym dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i recykling (DPO i DPR) wydawane są wyłącznie na potrzeby ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.). Obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu, nałożony jest w świetle przepisów tej ustawy na przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy i produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy. Dokumentami służącymi jako potwierdzenie wywiązania się z przedmiotowego obowiązku są wydawane przez recyklerów na rzecz podmiotu wprowadzającego odpady opakowaniowe lub działającej w jego imieniu organizacji odzysku DPO i DPR. Gmina nie jest wprowadzającym odpady opakowaniowe na rynek w rozumieniu przepisów przywołanej ustawy, w związku z czym nie jest umocowana do wnioskowania i otrzymywania wystawionych na jej rzecz dokumentów DPO i DPR. Taki stan formalny znajduje potwierdzenie także w treści art. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (na które de facto powołuje się przy formułowaniu omawianego warunku Zamawiający), gdzie mowa jest o tym, że egzemplarze dokumentu potwierdzającego odrębnie recykling są przeznaczone dla przedsiębiorcy lub organizacji odzysku przekazujących odpad do recyklingu, prowadzącego recykling oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

W odniesieniu do Gminy zastosowanie ma natomiast ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), która przewiduje obowiązek osiągnięcia określonego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wybranych odpadów komunalnych tj.: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – w wysokości określonej szczegółowo w kolejnych latach w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. Danych umożliwiających obliczenie osiąganego przez gminę poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dostarczają jej przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w formie przedkładanych co kwartał sprawozdań, w których zawarte są m.in. informacje na temat masy odebranych i poddanych recyklingowi lub przygotowaniu do ponownego użycia komunalnych odpadów o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40.

Zgodnie z art. 9 ustawy o utrzymaniu czystości (…), w celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa powyżej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zobowiązać podmiot odbierający odpady komunalne, a także prowadzącego regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych lub innego posiadacza odpadów do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie precyzują wprawdzie, jakiego rodzaju dokumenty służyć mogą przedmiotowej weryfikacji, jednak z całą pewnością nie należy w drodze analogii przekładać na obszar gospodarki odpadami komunalnymi reguł rozliczania poziomów odzysku i recyklingu wprowadzonych na rynek odpadów opakowaniowych, które obowiązują w ramach przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców (…). Taki pogląd podziela w swojej interpretacji z dnia 9 października 2012r. Ministerstwo Środowiska, gdzie w nawiązaniu do art. 9p ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości (…) stwierdza, że dokumentami na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami są karta przekazania odpadu i karta ewidencji odpadu oraz zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.

Mając na uwadze powyższe – w oparciu o jaką podstawę prawną Zamawiający wymaga przedkładania w/w dokumentów potwierdzających recykling (DPR),

Wnosimy o zmianę SIWZ w powyższym zakresie wobec wykazania zasadności przedstawionych przez nas wyjaśnień.

Odpowiedź nr 170:

Podstawą żądania dokumentów określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy jest art. 6d ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zamawiającego oraz Wykonawcę łączy inna relacja niż organy nadzoru i kontroli z podmiotami, których przedmiotem działalności jest min. wytwarzanie i gospodarowanie odpadami. W związku z tym, jak również w związku z tym, że Zamawiający obowiązany jest do osiągnięcia ściśle określonych celów w następstwie ogłoszenia i realizacji zamówienia publicznego, Zamawiający zasadnie oczekuje od Wykonawców przedkładania odpowiednich dokumentów, których treść jest ściśle powiązana z celem ogłoszenia zamówienia publicznego. Fakt więc, że przepisy prawa zobowiązują Wykonawców do przygotowywania innych lub podobnych dokumentów na rzecz odpowiednich organów władzy publicznej i w celu kontroli postępowania zgodnego z prawem, nie oznacza, że w ramach zindywidualizowanego i bogatszego w treść stosunku umownego Wykonawcy nie mogą być zobowiązani do dokumentowania prawidłowego wykonania zobowiązania dokumentami, których treść ściśle wiąże się z treścią stosunku umownego.

Pytanie nr 171:

Jaka jest podstawa prawna sformułowanego w części J pkt 1 Szczegółowych Warunków Umowy obowiązku sporządzania Miesięcznych Kart Bilansu Odpadów, w szczególności w takim zakresie, częstotliwości i ujęciu jak to podano w SIWZ?

Zamawiający w części J pkt 1 Szczegółowych Warunków Umowy wymaga sporządzania dla każdego rodzaju odebranych odpadów osobno dodatkowego dokumentu pod nazwą Miesięczna Karta Bilansu Odpadu. Dokument ten po pierwsze wykracza poza określone w ramach obowiązujących przepisów prawnych dokumenty wykorzystywane w celu prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości, po drugie natomiast, patrząc przez pryzmat zasad gospodarowania odpadami, jest praktycznie niewypełnialny.

Zasady oraz zakres dokumentów wymaganych w ramach prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości (z zakresu wytwarzanych odpadów oraz gospodarowaniu odpadami) określa generalnie Dział V ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W odniesieniu do odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości szczegółowe zasady z zakresu sprawozdawczości zostały natomiast zdefiniowane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku gminach w art. 9n, a w warstwie wykonawczej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych (…). Załączony do SIWZ wzór dokumentu o nazwie Miesięczna Karta Bilansu Odpadów daleko wykracza poza przewidziany przez ustawodawcę zakres kontroli przypisanej gminie w realizacji jej obowiązków. Ponadto zauważyć należy, że zasady gospodarowania odpadami odnoszą się do strumienia masowego odpadów w jednostce czasu np. w skali miesiąca. Zamawiający oczekuje natomiast prowadzenia karty, w której odnotowywane będą wszystkie transporty odpadów – każdy samochód/śmieciarka przyjeżdzające z odpadami ze wskazaniem masy, rodzaju i kodu odpadów, rodzajów i ilości odpadów, które z takiej „partii” zostały wytworzone, komu zostały przekazane oraz jakim dokumentem KPO zostało to potwierdzone. Firmy zajmujące się działalnością w zakresie odbierania odpadów komunalnych nie odnoszą masowego strumienia przepływu odpadów do partii transportowej rozumianej jako pojedyncza śmieciarka, nie ma bowiem możliwości zaprezentowania rzeczywistych danych dla takiej „partii” w oczekiwanym przez Zamawiającego ujęciu (jakie odpady i w jakiej masie wytworzone zostały z 1 partii/śmieciarki odebranych odpadów komunalnych). Przyjęty przez Zamawiającego model kontrolowania bilansu odebranych odpadów będzie poza tym skutkował nadmiernym obciążeniem Wykonawcy, nieproporcjonalnym do celu zamówienia, będzie on wysoce czasochłonny i będzie się wiązał z „wytwarzaniem” kilkunastu lub kilkudziesięciu de facto fikcyjnych i niemających związku z rzeczywistością tabel, każda po kilkaset lub ponad tysiąc rekordów (wierszy). Oczekiwane przez Zamawiającego dokumenty nie dostarczą wiarygodnych informacji na temat przetwarzania odebranych odpadów komunalnych, nie mówiąc o tym, że wyciągnięcie i opracowanie na podstawie takiego materiału jakichkolwiek wniosków będzie nastręczać różnorakie trudności.

Mając na uwadze powyższe – w oparciu o jaką podstawę prawną Zamawiający sformułował obowiązek zapisany w części J pkt 1 Szczegółowych Warunków Umowy?

Wnosimy o zmianę SIWZ w powyższym zakresie wobec stwierdzenia zasadności przedstawionych przez nas wyjaśnień.

Odpowiedź nr 171:

Odpowiedź jak na pytanie nr 170.

Pytanie nr 172:

Jaka jest podstawa prawna sformułowanego w części J pkt 4 Szczegółowych Warunków Umowy obowiązku comiesięcznego przedkładania Zamawiającemu w terminie do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, przez cały okres realizacji zamówienia, na piśmie i w wersji elektronicznej (Microsoft Word lub Excel), wyliczeń i dokumentów określonych w poniższych punktach:

1) poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania obliczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. 2012 poz. 676) w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 50% do końca 2013, 50% do końca 2014 r., 50% do końca 2015 r. i 45% do końca 2016 r.

2) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami obliczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2012 poz. 645)następujących frakcji odpad ów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 12% w 2013 r., 14% w 2014 r., 16% w 2015 r. i 18% w 2016 r.

3) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami obliczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowani do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U.2012 poz. 645) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w wysokości co najmniej 36% w 2013 r., 38% w 2014 r., 40% w 2015 r. i 42% w 2016 r.?

Przywołane wyżej rozporządzenia określają co do zasady sposób rozliczenia określonych obowiązków przez gminę, ponieważ to gmina, zgodnie z art. 3b ust. 1 oraz 3c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest obowiązana osiągnąć wymagane globalnie poziomy.

Ponadto należy zauważyć, że wzory obliczeniowe zamieszczone w w/w rozporządzeniach, na podstawie których to Wykonawca miałby dokonać oczekiwanych przez Zamawiającego obliczeń, zawierają wielkości (elementy) odnoszące się jednoznacznie do wartości liczbowych, możliwych do przyjęcia i/lub obliczenia wyłącznie w skali całej gminy, nie zaś pojedynczego sektora czy pojedynczego podmiotu odbierającego odpady np.:

– masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r. – obliczana na podstawie znajomości liczby mieszkańców zamieszkujących na obszarze gminy (łącznie) w 1995 r.

– masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwolona do składowania w danym roku rozliczeniowym – wynikająca wprost z możliwej do obliczenia wyłącznie w skali całej gminy masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.

– masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania – możliwa do obliczenia tylko w skali całej gminy;

– łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych – obliczana „w przypadku gmin” z wzoru operującego „liczbą mieszkańców gminy”;

– poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła – obliczany na podstawie znajomości łącznej masy wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, obliczonej dla całej gminy.

Z powyższego wynika, że ustawodawca nie przewidział możliwości rozliczania sformułowanych w art. 3b ust. 1 oraz 3c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązków na poziomie innym niż dla całej gminy. W rozporządzeniach nie uwzględniono możliwości prowadzenia takich obliczeń w odniesieniu do fragmentu gminy tj. do sektora, tudzież do udziału danego przedsiębiorcy w strumieniu odebranych łącznie na terenie gminy odpadów danego rodzaju. Podsumowując, przedsiębiorca, który będzie odbierał odpady tylko z części obszaru gminy (np. sektor), pomijając to, że to nie jego dotyczy obowiązek dokonywania takowych obliczeń, nie byłby zwyczajnie w stanie dokonać obliczeń z wykorzystaniem wzorów zawartych w przywołanych przez Zamawiającego rozporządzeniach. Wobec tego, że mocą stosownej uchwały gmina Wrocław podzielona została na 4 sektory, przedstawione przez Zamawiającego wymaganie dokonywania i przedkładania omówionych powyżej obliczeń zgodnie z treścią przywołanych rozporządzeń będzie niemożliwe, o ile na terenie gminy odpady będą odbierane przez więcej niż 1 podmiot.

Czy w związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przywołanych zapisów SIWZ i prowadzenia sprawozdawczości wyłącznie w oparciu o wymagania zwarte w ustawach i rozporządzeniach?

Jak zamawiający określa możliwość pogodzenia treści przywołanych aktów prawnych z wymogiem opisanymw części J pkt 4 Szczegółowych Warunków Umowy obowiązku comiesięcznego przedkładania Zamawiającemu w terminie do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, przez cały okres realizacji zamówienia, na piśmie i w wersji elektronicznej (Microsoft Word lub Excel), wyliczeń i dokumentów określonych j.w.?

Odpowiedź nr 172:

Podstawą żądania dokumentów określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy jest art. 6d ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Obowiązek dokonywania obliczeń przez Wykonawcę i przedkładania ich wyników Zmawiającemu nie jest przerzuceniem na Wykonawcę obowiązków gminy, choćby z tego powodu, że dokonywanie takich obliczeń nie zastępuje realizacji obowiązku gminy ani nie zwalnia gminy z nałożonych na nią przez ustawę obowiązków, ale jest zgodnym z ideą zamówień publicznych sposobem na wykonywanie zadań publicznych przy udziale podmiotów prywatnych.

Zamawiający odsyłając do wskazanych w Szczegółowych Warunkach Umowy w części J pkt 4 rozporządzeń odwołuje się do określonej w nich metodologii dokonywania obliczeń, ale w żaden sposób nie zmienia adresatów tego rozporządzenia. Adresatem tych rozporządzeń pozostaje nadal gmina, a Wykonawca ma dokonać stosownych obliczeń kierując się metodą wskazaną w tychże rozporządzeniach i adaptując metodę na potrzeby obliczeń w skali sektora.

Wykonawca w własnym zakresie powinien zdobyć wszelkie informacje umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że wg danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności według stanu w dniu 31 grudnia 1995 r. we Wrocławiu, w układzie dzielnic wyniosła:

– Fabryczna – 196 379 osób,

– Krzyki – 164 313 osób,

– Psie Pole – 84 222 osób,

– Stare Miasto – 63 348 osób,

– Śródmieście – 133 712 osób.

Źródło: „Rocznik Statystyczny Wrocławia 2000”; Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2000 r.

Pytanie nr 173:

Zgodnie z treścią SIWZ Instrukcja dla Wykonawców Część II pkt 1.2.4 (Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia) w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie lub zamówienia polegające na odbieraniu i transporcie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych, w gminie o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 osób, w ramach którego zakończyli usługę o wartości brutto nie mniejszej niż 400 000 zł, trwającą minimum 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Czy Zamawiający żąda wykazania usługi, która została zakończona, czy też Wykonawca może być w trakcie jej wykonywania? – a jeśli, to w jaki sposób określić termin zakończenia wykonywanych usług w kolumnie nr 7 Załącznika nr VI do SIWZ stanowiącego „Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług”.

Odpowiedź nr 173:

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje zamówienie na usługę polegającą na odbieraniu i transporcie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych, której wykonywanie zgodnie z umową jeszcze się nie zakończyło, to kolumnie nr 7 załącznika nr VI należy podać termin rozpoczęcia i zakończenia w/w usługi, która trwała już minimum 6 kolejnych miesięcy, a wartości brutto już wykonanych prac jest nie mniejsza niż 400 000 zł, a nie czas trwania całego zamówienia.

Pytanie nr 174:

SIWZ Część V, pkt 2.1, ppkt 2 oraz ppkt 3 – Cena ofertowa brutto ma być wyliczona w oparciu o podane przez wykonawcę ryczałtowe ceny jednostkowe m.in. za odbiór, transport i zagospodarowanie (…), wraz z utrzymaniem pojemników stanowiących własność Zamawiającego

Zapisy te wskazują, że ryczałtowe ceny jednostkowe netto określone w tych punktach nie obejmują odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zebranych w pojemnikach należących do właścicieli nieruchomości lub wykonawcy lub zebranych w workach? Gdzie zatem należy podać te koszty?

Odpowiedź nr 174:

Odbiór, transport i zagospodarowanie papieru i tektury, a także tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych obejmuje zarówno ww. frakcje odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości, jak i odbierane z pojemników stanowiących własność Zamawiającego.

Pytanie nr 175:

Projekt umowy Par. 22 ust. 1 pkt 9 – Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zakresie przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami wynikającymi z regulacji prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy.

Zamawiający dopuszcza bardzo szeroki zakres zmian przedmiotu zamówienia. Wykonawca rozumie, że z jednoczesnym zwiększeniem zakresu przedmiotu zamówienia zwiększeniu ulega także wynagrodzenie wykonawcy? Prosimy o doprecyzowanie tej kwestii.

Odpowiedź nr 175:

Zamawiający w § 22 ust. 1 pkt 9) projektu umowy przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami wynikającymi z regulacji prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza, że zmiana zakresu przedmiotu zamówienia może wpłynąć na kwestie wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 projektu umowy.

Pytanie nr 176:

Szczegółowe Warunki Umowy Część A, ust. 2, pkt 4 lit. c – wskazanie regionalnych instalacji przetwarzania odpadów, do których Wykonawca przekazywał będzie odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania wraz z przedłożeniem kserokopii ważnych umów zawartych z przedmiotowymi instalacjami.

Czy Zamawiający nie wymaga przedłożenia umów z instalacjami zastępczymi, zważywszy na ograniczone moce przerobowe RIPOK dla naszego regionu?

Odpowiedź nr 176:

Zamawiający nie wymaga przedłożenia umów z instalacjami zastępczymi, z zastrzeżeniem zapisów w Szczegółowych Warunkach Umowy, część A, pkt 2, ppkt 4) lit e).

Pytanie nr 177:

Projekt umowy Par. 8, ust. 4, pkt 29 – w przypadku utraty/zniszczenia pojemnika/pojemników wykorzystywanych do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w miejsce utraconego/zniszczonego pojemnika/pojemników fabrycznie nowego pojemnika/pojemników, spełniającego wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia Zamawiającemu/stwierdzenia przez Zamawiającego utraty/zniszczenia pojemnika/pojemników.

Czy Wykonawca na własny koszt ma wymieniać (na fabrycznie nowy) wszystkie pojemniki, które uległy zniszczeniu, nawet nie z jego winy? Czy nie jest to obowiązek właściciela nieruchomości bądź Zamawiającego, jeżeli jest właścicielem tego pojemnika (vide art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)? Czy wykonawca dopuszcza wymianę zniszczonego pojemnika na inny sprawny pojemnik, ale używany?

Odpowiedź nr 177:

Zamawiający wyjaśnia, że § 8 ust. 4 pkt 29 projektu umowy dotyczy pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych  na szkło bezbarwne i na szkło kolorowe, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część C. Wykonawca ma wymienić pojemniki na własny koszt. Zamawiający nie dopuszcza wymiany uszkodzonego pojemnika na pojemnik używany.

Pytanie nr 178:

Szczegółowe Warunki Umowy Część J, ust. 2, pkt 16 – wykonanych prac w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów oraz mycia, dezynfekcji, odnawiania powłok malarskich, napraw, konserwacji i renowacji pojemników, wymiany oznakowania oraz informacji o pojemnikach, które uległy trwałemu uszkodzeniu, w wyniku, np. spalenia, wraz z dokumentacją fotograficzną potwierdzającą wykonanie wskazanych czynności.

Czy ww. wymaganie dotyczy wyłącznie pojemników będących własnością Zamawiającego? Czy Zamawiający wymaga przekazywania zdjęć z myjni pojazdów, zdjęć z wykonywania mycia pojemników przez „myjki” na terenie sektora?

Odpowiedź nr 178:

Zamawiający informuje, że wymagania określone w części J, pkt 2, ppkt 16) Szczegółowych Warunków Umowy dotyczą wszystkich pojemników stanowiących zarówno własność Zamawiającego, jak i Wykonawcy, za wyjątkiem pojemników/kontenerów określonych w części B, pkt 6 Szczegółowych Warunków Umowy. Zamawiający wymaga przekazania dokumentacji potwierdzającej wykonanie wskazanych czynności.

Pytanie nr 179:

Szczegółowe Warunki Umowy Część J, ust. 4, pkt 2 – poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (…) następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 12% w 2013 r. (…)

Czy Zamawiający wymaga osiągnięcia ww. poziomu już w roku 2013? Za cały rok 2013? Umowa obejmuje rok 2013 tylko w części, w okresie: od 01.07.2013 – 31.12.2013 r.

Odpowiedź nr 179:

Zamawiający informuje, że zgodnie z częścią J, pkt 4, pkt 2 Szczegółowych Warunków Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wyliczeń i dokumentów dotyczących osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami obliczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. poz. 645), w terminie do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W związku z powyższym wyliczenia te winny być przeprowadzone dla ilości odpadów odebranych i przekazanych do recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, w danym miesiącu obliczeniowym.

Pytanie nr 180:

Projekt umowy Par. 11, ust. 5, pkt 1 – Harmonogram opróżnień pojemników i odbioru worków od właścicieli nieruchomości oraz jego aktualizacje.

Prosimy o doprecyzowanie, o jakie worki chodzi? Na jakie odpady? Na jakiej podstawie Wykonawca ma stwierdzić, czy w danej lokalizacji będzie pojemnik czy worek? Skąd ma wiedzieć, czy dany właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie selektywnie zbierał odpady, czy też nie?

Odpowiedź nr 180:

Zamawiający informuje, że wytyczne dotyczące przedmiotowej kwestii zostały określone w części B, pkt 6, ppkt od 1) do 4) Szczegółowych Warunków Umowy.

Pytanie nr 181:

Projekt umowy Par. 18, ust. 2, ppkt 3, lit. c – w wysokości 50,00 zł – za każde stwierdzenie przez Zamawiającego nie wymienienia w terminie uszkodzonego i/lub nieczytelnego oznakowania pojemnika/kontenera za każdy pojemnik/kontener, za każdy dzień następujący po upływie terminu.

Prosimy o wskazanie długości terminu na wymianę oznakowania. Prosimy także o wskazanie, na czym polega usługa oznakowania pojemników, które pojemniki mają być oznakowane, w jakim terminie? W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wyszczególnia takiej usługi. Jak powinny być oznakowane worki?

Odpowiedź nr 181:

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnej/niezwłocznej wymiany uszkodzonego/nieczytelnego oznakowania, natomiast w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego o konieczności wymiany oznakowania, termin zostanie określony w przedmiotowym zgłoszeniu. Jednocześnie zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 pkt 14) projektu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do własnej kontroli w zakresie prawidłowości realizowanych prac.

Zamawiający informuje, że czynność oznakowania pojemników określona została w Szczegółowych Warunkach Umowy w części B, pkt 6, ppkt 4), lit. g), części C, pkt 3, ppkt 5) i 6), części D, pkt 3, ppkt 1), 2) i 3), części E, pkt 3, ppkt 3) i 4), części F, pkt 3, ppkt 1), 2) i 3), części G, pkt 2, ppkt 4) i 5), natomiast sposób oznakowanie worków Zamawiający określił w części B, pkt 6, ppkt 2), lit. f).

Pytanie nr 182:

Projekt umowy Par. 18, ust. 2, ppkt 5, lit. i – w wysokości 500,00 zł – za każdy dzień niedziałania monitoringu wizyjnego bazy i/lub satelitarnego systemu monitoringu pojazdów i/lub oprogramowania oraz sprzętu, w który Wykonawca wyposażył Zamawiającego, służącego do monitoringu bazy oraz ruchu pojazdów, za każdy przypadek

Czy Zamawiający nie przewiduje:

– naturalnej awaryjności sprzętu lub przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. brak dostawy prądu w siedzibie Zamawiającego lub wina Zamawiającego etc.?

– planowanych przerw na przeglądy / remonty / aktualizacje systemu monitoringu bazy i systemu satelitarnego monitoringu pojazdów?

– że „niedziałanie” może być spowodowane czynnikami leżącymi po stronie Zamawiającego, np. awaria sieci komputerowej lub Internetu Zamawiającego?

– że „niedziałanie” może być spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, np. awaria systemu przekazywania danych z satelitów czy awaria systemu przekazywania danych przez systemy naziemne (T-mobile)?

Czy ww. przypadkach również wykonawca powinien spodziewać się kary za przerwy w działaniu systemu?

Kara umowna opiera się na ogólnej odpowiedzialności dłużnika, która z kolei pozwala dłużnikowi uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy zatem o stosowną modyfikację zapisów umowy.

Odpowiedź nr 182:

Kary umowne naliczane będą zgodnie z treścią umowy, z zachowaniem zasad ogólnych naliczania kar, określonych w Kodeksie cywilnym dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej dłużnika.

Pytanie nr 183:

Czy właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych mogą wyposażyć się we wspólny pojemnik do gromadzenia odpadów? Czy w przypadku wspólnot mieszkaniowych, które nie mają własnych terenów zewnętrznych, a jedynie wydzierżawione przez ZZK tzw. „mzo”, Zamawiający przeprowadzi działania w celu optymalizacji ilości pojemników, ich rodzajów czy częstotliwości? Z takich „mzo” korzysta kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt wspólnot lub budynków gminnych, byłoby nieuzasadnione ekonomicznie, aby na jednym takim wnętrzu były różne urządzenia do gromadzenia odpadów (np. kontener 8 m3, pojemniki 1100 oraz pojemniki 120 czy 240) i różne częstotliwości opróżniania. Bardzo prosimy o podjęcie rozmów z ZZK w celu ponownego wyznaczenia „mzo” łączącego potrzeby wszystkich przyporządkowanych nieruchomości w zakresie odbioru odpadów.

Odpowiedź nr 183:

Zamawiający informuje, że kwestię wyposażenia nieruchomości we wspólne pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia.

Kwestię przeprowadzenia działań w celu optymalizacji ilości pojemników, ich rodzajów czy częstotliwości opróżniania regulują zapisy określone w części B, pkt 6, ppkt 4), lit. a) i b) Szczegółowych Warunkach Umowy i leży to po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 184:

Kto będzie weryfikował zgodność pojemnika co do jego pojemności i ilości szt. z normami wytwarzania odpadów zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku? Wykonawca bez otrzymania od Zamawiającego wykazu adresów nieruchomości wraz z ilościami osób czy wytwarzanych m3 odpadów, nie jest w stanie dokonać takiej analizy.

Odpowiedź nr 184:

Zgodnie z wymaganiami określonymi w części B, pkt 6, ppkt 4), lit. a) i b) Szczegółowych Warunków Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na podstawie m.in. przeprowadzonych konsultacji z właścicielami nieruchomości oraz przy uwzględnieniu wymagań w zakresie minimalnych pojemności pojemników określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia.

Pytanie nr 185:

Kto i na czyj koszt wyposaża nieruchomości w worki na odpady BIO oraz odpady gromadzone selektywnie?

Jak należy rozumieć dowolność w pojemnościach stosowanych worków (min. 60 litrów)?

Odpowiedź nr 185:

Zgodnie z Uchwałą nr XL/941/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/741/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina przejęła obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych z podziałem na frakcje określone w § 2 uchwały nr XXXII/741/12 Rady Miejskiej Wrocławia.

Pojemność worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów zielonych została określona w pkt 8a w cz. III Instrukcji dla Wykonawców i w części B, pkt 6, ppkt 2, lit. f) Szczegółowych Warunków Umowy.

Pytanie nr 186:

Dot. § 9 ust. 3 pkt 1f Umowy

Nałożenie na Wykonawcę obowiązku archiwizowania nagranego obrazu przez okres 48 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi powoduje, niewspółmierne do przedmiotu zamówienia, koszty związane z koniecznością zakupu kilkuset twardych dysków terabitowych co nie jest obojętne dla kosztów obsługi mieszkańców Wrocławia.

– Jakie uzasadnienie Zamawiający widzi w tak obszernej archiwizacji danych?

– Czy Zamawiający widzi możliwość zmniejszenia czasu archiwizacji danych do 12 miesięcy licząc od dnia ich utworzenia (nie od dnia rozpoczęcia usługi)?

Odpowiedź nr 186:

– Forma prowadzenia archiwizacji i udostępniania nagranego materiału leży po stronie Wykonawcy, w związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

– Archiwizowanie materiału w sposób określony w § 9, ust. 3, pkt 1), lit. f) projektu umowy wynika z konieczności prowadzenia kontroli przez Zamawiającego przez cały okres trwania zamówienia.

Pytanie nr 187:

Umowa, §8, ust. 4, pkt 21 – Proszę o sprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli pisząc „zapobiegania ich utracie”? Wnosimy o wykreślenie z tej jednostki zapisu nakładającego na wykonawcę obowiązek zapobiegania utracie pojemników. Jego realizacja jest w praktyce niemożliwa i w tej części umowa będzie bezwzględnie nieważna, bowiem w praktyce sprowadzić się to powinno do ochrony pojemników niebędących w posiadaniu wykonawców.

Odpowiedź nr 187:

Wykonawca ma dołożyć należytej staranności przy realizacji przedmiotu umowy.

Pytanie nr 188:

Umowa § 10, ust. 1, pkt 3 i pkt 4 – Wnosimy o wykreślenie tego zapisu lub jego modyfikację o zapis, że Wykonawca może transportować odpady bezpośrednio do miejsc zagospodarowania odpadów. W naszej ocenie brak jest uzasadnienia do transportowania odpadów do bazy tylko po to by je zważyć i przetransportować do RIPOK lub innych miejsc ich zagospodarowania. Takie dodatkowe żądanie generuje koszty, których jak się wydaje można uniknąć.

Odpowiedź nr 188:

Zamawiający pismem z dnia 09.04.2013 r., w związku z uznaniem odwołania Przedsiębiorstwa Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o. z dnia 15.03.2013 r. oraz Postanowieniem z dnia 25.03.2013 r. Krajowej Izby Odwoławczej o umorzeniu postepowania odwoławczego, zmienił treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – § 10 ust. 1 pkt 4 projektu umowy otrzymał następujące brzmienie:

„4) zbierania i selektywnego magazynowania odebranych odpadów zgodnie z wymaganiami wynikającymi ze sposobu ich późniejszego wykorzystania – nie dotyczy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 30 01, odpadów zgromadzonych w miejscach do tego celu nie przeznaczonych i odpadów zebranych w ramach prac interwencyjnych,”.

W zakresie zmiany § 10 ust. 1 pkt 3 projektu umowy Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 189:

Instrukcja, Część II, ust. 1.4, pkt 1.4.3, ppkt 5 – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował specjalistycznym samochodem typu „myjka”, przeznaczonym do mycia pojemników. Samochód taki służy do mycia pojemników, które są przystosowane do opróżniania przez pojazd typu śmieciarka. Ponieważ zgodnie z §8, ust. 1 Uchwały nr XXXV/780/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, to właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym poprzez zapewnienie okresowego mycia i dezynfekcję, proszę o informację w jakim celu należy dysponować takim właśnie pojazdem? Ponadto zauważamy, że usług mycia i dezynfekcji takich właśnie pojemników nie ma wyszczególnionych w żadnym punkcie specyfikacji, ani też w §2 Umowy – Zakres przedmiotu zamówienia. O ile mycie takich pojemników wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia, proszę o dokonanie stosownych zapisów w SIWZ. Jednocześnie proszę o informację jakie pojemniki, w jakiej ilości i z jaką częstotliwością mają być myte za pomocą tego samochodu? Proszę też o sprecyzowanie w której części Zestawienia kosztów zadania (Załącznik III) należy ująć to zadanie?

Odpowiedź nr 189:

Gmina przejęła obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Częstotliwość mycia przedmiotowych pojemników określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia. Orientacyjne ilości pojemników i ich rodzaje zostały podane w pkt 8a w części III Instrukcji dla Wykonawców. Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki i ich utrzymania należy uwzględnić w Zestawieniu kosztów zadania, zgodnie z § 15 ust. 12 projektu umowy.

Pytanie nr 190:

Projekt umowy Par. 18, ust. 2, ppkt 5, lit. m – w wysokości 1 000,00 zł – za uniemożliwianie/utrudnianie przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli, za każdy przypadek uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli.

Jakie kontrole obejmuje przytoczony punkt? Jak Wykonawca ma rozumieć uniemożliwianie czy utrudnianie kontroli?

Odpowiedź nr 190:

Zamawiający wyjaśnia, że § 18, ust. 2, ppkt 5, lit. m projektu umowy dotyczy kontroli, o których mowa w § 17 projektu umowy.

Zamawiający przez „uniemożliwienie przeprowadzenia” przez Zamawiającego kontroli rozumie działanie lub zaniechanie działania Wykonawcy, w skutek którego Zamawiający nie będzie mógł przeprowadzić kontroli na zasadach określonych w projekcie umowy.

Pytanie nr 191:

Umowa, § 18, ust. 2, pkt 4, ppkt c – kara umowna w tej wysokości jest rażąco wygórowana. Brak jest jakichkolwiek racjonalnych podstaw dla naliczania tak wysokich kar w sytuacji, kiedy praktycznie nie wynikają z tego tytułu jakiekolwiek ujemne konsekwencje dla Zamawiającego. W ten sposób Zamawiający w sposób rażący burzy zasadę równowagi stron umowy. Wnosimy o jej obniżenie do 100,00 zł.

Odpowiedź nr 191:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 192:

Umowa, § 18, ust. 2, pkt 5, ppkt m – wnosimy o obniżenie do 500,00 zł. Dodatkowo prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez „uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli”?

Odpowiedź nr 192:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Zamawiający przez „uniemożliwienie przeprowadzenia” przez Zamawiającego kontroli rozumie działanie lub zaniechanie działania Wykonawcy, w skutek którego Zamawiający nie będzie mógł przeprowadzić kontroli na zasadach określonych w projekcie umowy.

Pytanie nr 193:

Umowa, § 22, ust. 1, pkt 2 – zmiany granic Sektora – czy gdy obszar się powiększy wynagrodzenie się zwiększy proporcjonalnie, czy skróci się okres świadczenia usług?

Odpowiedź nr 193:

Zamawiający informuje, że zmieni się okres świadczenia usługi, na zasadach określonych w projekcie umowy oraz w Szczegółowych Warunkach Umowy.

Pytanie nr 194:

Szczegółowe Warunki Umowy (zwane dalej SWU), część A, ust. 2, pkt 3d – czy w kontekście części A, ust. 1 faktury potwierdzające zakup pojemników mają dotyczyć zakupu już wszystkich pojemników? Zgodnie z SIWZ istnieje konieczność zakupu m.in. 560 szt. pojemników o pojemności 2,5 m3, których zakup oraz konieczność magazynowania wszystkich z nich przez dłuższy czas generować będzie olbrzymie koszty dla Wykonawcy. Wobec tego słuszne wydaje się, aby zakup tych pojemników następował w określonych odstępach czasowych. Prosimy o doprecyzowanie tych kwestii.

Odpowiedź nr 194:

Zamawiający informuje, że zgodnie z częścią C, pkt 3, ppkt 4) Szczegółowych Warunków Umowy Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia przedmiotowych pojemników w terminie 90 dni kalendarzowych od pierwszego dnia świadczenia usługi, w związku z czym Zamawiający dopuszcza zakup pojemników w odstępach czasowych i sukcesywne przedkładanie faktur, z zastrzeżeniem zachowania terminu określonego powyżej.

Pytanie nr 195:

SWU, część B, ust. 2, pkt 2 i 3 – prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób Zamawiający widzi możliwość kontrolowania na miejscu wykonania usługi zawartości pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów pod względem zgodności zbieranych w nim odpadów z zapisami Regulaminu utrzymania (…) oraz stwierdzenia, że odpady zostały zmieszane lub że w pojemnikach/workach znajdowały się odpady niewymienione w pkt 1?

Odpowiedź nr 195:

Odpowiedź jak na pytanie nr 112.

Pytanie nr 196:

SWU, część C, ust. 3, pkt 1 i 2 – Wnosimy o wykreślenie tego zapisu. Brak jest podstaw prawnych do obciążenia takim obowiązkiem Wykonawców.

Odpowiedź nr 196:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Powyższe zagadnienie było w niniejszym postępowaniu przedmiotem rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok z dnia 29 marca 2013 r. – sygn. akt: KIO 559/13, KIO 560/13, KIO 561/13, KIO 562/13, KIO 602/13, KIO 603/13, KIO 610/13, KIO 611/13, KIO 612/13, KIO 613/13).

Pytanie nr 197:

W § 15 ust. 5 Projektu umowy Zamawiający przewiduje rozliczenie wykonanych prac interwencyjnych na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o czynniki cenotwórcze, przyjęte jako średnie ceny z „Sekocenbudu”, przy czym łączne wynagrodzenie za prace interwencyjne nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł netto.

Wobec powyższego czy w przypadku, gdy wartość wykonanych prac interwencyjnych przekroczy wskazaną kwotę przed upływem okresu umowy, Wykonawca zostanie zwolniony z wykonania w/w prac? W jaki sposób rozliczone zostaną koszty z tytułu zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku wykonania prac interwencyjnych (brak kosztów zagospodarowania odpadów w „Sekocenbud”)?

Odpowiedź nr 197:

Zamawiający nie przewiduje, że wartość wykonanych prac interwencyjnych przekroczy kwotę 1 000 000,00 zł netto.

Zamawiający pismem z dnia 22.04.2013 r., w związku z Wyrokiem z dnia 29.03.2013 r. Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt: KIO 559/13, KIO 560/13, KIO 561/13, KIO 562/13, KIO 602/13, KIO 603/13, KIO 610/13, KIO 611/13, KIO 612/13, KIO 613/13), zmienił treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – § 15 ust. 5 projektu umowy otrzymał następujące brzmienie:

„5) Wynagrodzenie za prace interwencyjne rozliczane będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o czynniki cenotwórcze, przyjęte jako średnie ceny z „Sekocenbudu” dla województwa dolnośląskiego z kwartału poprzedzającego kwartał wykonania prac, z wyłączeniem kosztów zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku wykonania prac interwencyjnych. Koszty zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku wykonania prac interwencyjnych rozliczane będą na podstawie faktur wystawianych przez podmiot zagospodarowujący odpady komunalne, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Łączne wynagrodzenie za prace interwencyjne nie może przekroczyć kwoty netto określonej w Zestawieniu kosztów zadania (załącznik nr III do oferty). Do kwoty wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.”.

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

Pytanie nr 198:

Projekt umowy Par. 15, ust. 2, pkt 7 – kwoty netto przeznaczonej na wynagrodzenie za wykonane prace interwencyjne.

Czy Zamawiający nie przewiduje kosztów zagospodarowania odpadów odebranych w ramach prac interwencyjnych?

Odpowiedź nr 198:

Zamawiający pismem z dnia 22.04.2013 r., w związku z Wyrokiem z dnia 29.03.2013 r. Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt: KIO 559/13, KIO 560/13, KIO 561/13, KIO 562/13, KIO 602/13, KIO 603/13, KIO 610/13, KIO 611/13, KIO 612/13, KIO 613/13), zmienił treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – § 15 ust. 5 projektu umowy otrzymał brzmienie, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 197.

Pytanie nr 199:

Na jakiej podstawie kalkulacyjnej, będzie ustalana wartość wynagrodzenia za wykonanie jednostkowego zlecenia opisanego w SWU pod literą I – prace interwencyjne?

Odpowiedź nr 199:

Odpowiedź jak na pytanie nr 198.

Pytanie nr 200:

Zestawienie kosztów zadania (Załącznik nr III), poz. 7, kolumna 7 – wartość netto – prosimy o informację dlaczego komórka ta została już wypełniona kwotą „1 000 000”? Ponadto proszę o informację w której części należy skalkulować cenę za zagospodarowanie odpadów odebranych w trakcie prac interwencyjnych? Ceny ustalane na podstawie „Sekocenbudu” nie będą zawierały kosztów zagospodarowania, ponieważ „Sekocenbud” takiego punktu nie przewiduje.

Odpowiedź nr 200:

Zamawiający, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm. – art. 6d ust. 4 pkt 5) określa szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający ma prawo określać zakres świadczonych usług oraz wysokość przeznaczonych kwot na nie.

Zamawiający pismem z dnia 22.04.2013 r., w związku z Wyrokiem z dnia 29.03.2013 r. Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt: KIO 559/13, KIO 560/13, KIO 561/13, KIO 562/13, KIO 602/13, KIO 603/13, KIO 610/13, KIO 611/13, KIO 612/13, KIO 613/13), zmienił treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – § 15 ust. 5 projektu umowy otrzymał brzmienie, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 197.