Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź nr 258 na pytanie do SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 258:

Zamawiający określił w pkt 3 modyfikacji z dnia 11 kwietnia br., że Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie czterech sektorów, w pojemniki/kontenery oraz dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości szacowanej przez Zamawiającego. Dodatkowo w pkt 6 określił, że ceny jednostkowe powinny uwzględniać wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, w tym także całkowity koszt zakupu przez Wykonawcę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, które po zakończeniu umowy staną się własnością Zamawiającego, a także koszt wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w obrębie w/w sektorów w pojemniki/kontenery wraz z utrzymaniem ich w należytej czystości i w pełnej sprawności technicznej oraz koszt dostarczania worków do gromadzenia odpadów komunalnych.

W związku z powyższym czytając zapisy pkt 16 zmiany w SIWZ prosimy o wyjaśnienie, czy wszystkie przekazane pojemniki staną się własnością Zamawiającego. Jeżeli nie to prosimy o określenie, które pojemniki po zakończeniu realizacji umowy zostaną zwrócone Wykonawcy.

Niniejsze wyjaśnienie jest niezbędne do określenia poprawnie cen jednostkowych w ofercie na świadczoną usługę.

Odpowiedź nr 258:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pojemniki określone w części C, pkt 2, ppkt 4 Szczegółowych Warunków Umowy, staną się własnością Zamawiającego po zakończeniu realizacji umowy zostały, a pojemniki określone w części B, pkt 6 Szczegółowych Warunków Umowy będą stanowić własność Wykonawcy przez cały okres realizacji umowy oraz po jej zakończeniu.