Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana treści SIWZ (2)

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., w związku z uznaniem w całości zarzutów przestawionych w odwołaniu złożonym w dniu 15.03.2013 r. przez Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 10, 55-040 Kobierzyce oraz Postanowieniem z dnia 25.03.2013 r. Krajowej Izby Odwoławczej o umorzeniu postepowania odwoławczego, zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1)  § 18 ust. 2 pkt 2 ppkt m) projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„m) w wysokości 50,00 zł – za każdorazowe niedostarczenie dokumentów określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy, część J, pkt 2,3,4, za każdy dokument za każdy dzień po upływie terminu,”;

2)  § 9 ust. 2 pkt 1 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„1) musi być położona na terenie gminy Wrocław lub w odległości do 60 km od jej granicy, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny,”;

3)  § 10 ust. 1 pkt 4 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„4) zbierania i selektywnego magazynowania odebranych odpadów zgodnie z wymaganiami wynikającymi ze sposobu ich późniejszego wykorzystania – nie dotyczy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01,  odpadów zgromadzonych w miejscach do tego celu nie przeznaczonych i odpadów zebranych w ramach prac interwencyjnych,”;

4)  § 8 ust. 4 pkt 15 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„15) poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną z winy wykonawcy w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do stałego monitorowania spraw związanych z usuwaniem powstałych szkód oraz informowania Zamawiającego, w odstępach czasowych nie dłuższych niż 14 dni, o postępie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe zawarcie umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, w taki sposób aby w pełnym zakresie pokrywały szkody wynikłe w trakcie prowadzenia prac,”.