Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. 1258/2013                                                            Wrocław, dnia 01.03.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY WROCŁAW W OBRĘBIE SEKTORA II – KRZYKI

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr VIII

3. Projekt umowy

4. Szczegółowe Warunki Umowy

5. Wykaz załączników do SIWZ

6. Załączniki od nr 1 do nr 11

7. Wzór gwarancji

Załączniki: 

1. Instrukcja dla wykonawców.pdf

2. Załączniki.doc

3. Projekt umowy.pdf

4. Szczegółowe Warunki Umowy.pdf

5. Wykaz załączników do SIWZ.pdf

6.1. Wykaz ulic w obrębie Sektora II.pdf

6.2. Wzór wykazu miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w Sektorze II.pdf

6.3. Wykaz lokalizacji pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w Sektorze II.pdf

6.4. Wzór wykazu lokalizacji pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych ze szkła w Sektorze II.pdf

6.5. Wykaz lokalizacji pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków w Sektorze II.pdf

6.6. Instrukcja eksploatacji pojemnika przeznaczonego do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków.pdf

6.7. Wzór zbiorczej listy opróżnień pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków.pdf

6.8. Wzór zbiorczej listy wymienionych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki termometrów rtęciowych.pdf

6.9. Wykaz lokalizacji pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki termometrów rtęciowych w Sektorze II.pdf

6.10. Wykaz lokalizacji pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki zużytych baterii w Sektorze II.pdf

6.11. Wzór Miesięcznej Karty Bilansu Odpadów Komunalnych.pdf

7. Wzór gwarancji.pdf