Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora II – Krzyki” do realizacji zamówienia zostało wybrane:

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 195 569 127,00 zł

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu ofertę złożyło tylko w/w Konsorcjum.

Złożonej ofercie przyznano 10 punktów.