Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 86-137 na pytania do SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 86:

§ 15 ust. 5 Umowy i zestawienie kosztów zadania (Załącznik III)

Umowa odsyła do załącznika a w pozycji 7 załącznika: prace interwencyjne w kolumnie wartość netto wpisany jest 1.000.000 Zamawiający podaje maksymalną kwotę netto na wykonanie prac interwencyjnych.

Wartość prac interwencyjnych jest czynnikiem cenotwórczym, na jakiej podstawie prawnej zamawiający wskazał maksymalną konkretną kwotę netto na realizację części zamówienia? Prosimy o wskazanie podstawy prawnej upoważniającej Zamawiającego do takiego działania bądź o wykreślenie tego zapisu z zestawienia kosztów zadania (załącznika nr III) i zmianę zapisu § 15 ust. 5 Umowy.

Odpowiedź nr 86:

Zamawiający, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 ze zm. – art. 6d ust. 4 pkt 5) określa szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 87:

§ 17 ust. 10 Umowy zapis zawiera zobowiązanie Wykonawcy do natychmiastowego bądź we wskazanym przez Zamawiającego terminie usunięcia nieprawidłowości.

Prosimy o zmianę tego zapisu na niezwłoczne usunięcie przez Wykonawcę nieprawidłowości lub w najbliższym możliwym terminie wskazanym przez Zamawiającego. Taki zapis wydaje się uzasadniony doświadczeniem w realizacji zamówień.

Odpowiedź nr 87:

Zamawiający wyjaśnia, że dla Zamawiającego słowo „natychmiast” równoznaczne jest ze słowem „niezwłocznie”, czyli „bez zbędnej zwłoki”.

Pytanie nr 88:

§ 18 Umowy – kary umowne

Zamawiający przewiduje liczne kary umowne, opis kar zajmuje prawie 6 stron z 24 stronicowej Umowy. Przy tak ujętych karach umownych. nie sposób ocenić ryzyka Wykonawcy związanego z wysokością zastrzeżonych kar. Zamawiający przewidział w § 18 ust. 5 możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar a więc jego interes jest zabezpieczony.

Czy w celu możliwości oszacowania maksymalnego ryzyka Wykonawcy z tytułu kar umownych Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia naliczania łącznie kar umownych do jakiegoś poziomu np.: 30% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 1 Umowy?

Prosimy o wykreślenie z Umowy następujących kar – jako że zapisy te naruszają równowagę stron, są nadmiernie wygórowane i w części niezwiązane z obowiązkami wykonawcy:

– ust. 2 pkt 2 lit. c),

– ust. 2 pkt 2 lit. e),

– ust. 2 pkt 2 lit. f),

– ust. 2 pkt 3 lit. e),

– ust. 2 pkt 3 lit. g),

– ust. 2 pkt 3 lit. h),

– ust. 2 pkt 4 lit. a),

– ust. 2 pkt 4 lit. b),

– ust. 2 pkt 4 lit. d),

– ust. 2 pkt 4 lit. h),

– ust. 2 pkt 4 lit. j),

– ust. 2 pkt 4 lit. p),

– ust. 2 pkt 4 lit. r),

– ust. 2 pkt 5 lit. b),

– ust. 2 pkt 5 lit. p),

– ust. 2 pkt 5 lit. q),

– ust. 2 pkt 5 lit. r),

– ust. 3 pkt 1) i 2).

Odpowiedź nr 88:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 89:

Litera A pkt 2 ust. 4 Szczegółowe Warunki Umowy przewidują, że Wykonawca sam może prowadzić recykling lub odzysk.

Czy te zapisy dotyczą odpadów zbieranych selektywnie?

Odpowiedź nr 89:

Zapisy te dotyczą frakcji odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 90:

Litera B pkt 3 ppkt 1, 2, 3 Szczegółowe Warunki Umowy

Co oznacza wyselekcjonowanie z selektywnie odebranego strumienia? Czy oznacza to zgodę na prowadzenie na terenie bazy mechanicznego sortowania odpadów?

Odpowiedź nr 90:

Zamawiający pod pojęciem wyselekcjonowania z selektywnie odebranego strumienia, rozumie wybranie frakcji odpadów o jednorodnym składzie. Jednocześnie wszelkie czynności prowadzone przez Wykonawcę muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 91:

Litera C pkt 2 litera g Szczegółowe Warunki Umowy brakuje określenia miejsca odbioru odpadów z 16 szt. pojemników AT 2,5 m3 prod. firmy ABRYS Technika Poznań.

Prosimy o wskazanie miejsc tego odbioru.

Odpowiedź nr 91:

Aktualne lokalizacje pojemników AT 2,5 m3 zostały wskazane w załączniku nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Sektora I i III, natomiast pozostałe ilości znajdują się na stanie magazynowym Zamawiającego.

Pytanie nr 92:

Czy w przedmiocie zamówienia Zamawiający przewiduje opróżnianie koszy ulicznych z uwagi na fakt gromadzenia w nich odpadów komunalnych zmieszanych?

Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie SIWZ o dane umożliwiające określenie kosztów z tym związanych.

Odpowiedź nr 92:

Opróżnianie koszy ulicznych nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 93:

Prosimy o podanie podstawy prawnej żądania co do wykorzystania w trakcie realizacji zamówienia monitoringu wizyjnego.

Odpowiedź nr 93:

Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 ze zm. – art. 6d ust. 4 pkt 5) określa szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jednym z takich wymagań jest zobowiązanie Wykonawcy do zapewnienia monitoringu wizyjnego.

Pytanie nr 94:

Prosimy o potwierdzenie, że właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej jest zobowiązany do wyposażenia własnej nieruchomości w odpowiednie ilości i rodzaje pojemników na odpady.

Odpowiedź nr 94:

Zgodnie z Uchwałą nr XL/941/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/741/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina przejęła obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Zamawiający pismem z dnia 11.04.2013 r. zmienił treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca ma obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w pojemniki/kontenery oraz dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych.

Pytanie nr 95:

Dot. Cz. III pkt 5 litera b SIWZ – odbieranie odpadów z grupy „17”.

Nawiązując do zapisów zawartych w tej części SIWZ, przy jednoczesnym braku pozycji rozliczeniowej w załączniku nr III SIWZ, prosimy o wyjaśnienie, według której pozycji zestawienia kosztów zadania powinny być rozliczane koszty z tej działalności dotyczące odbierania odpadów poremontowych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości z wyłączeniem nieruchomości stanowiących własności Gminy Miasta Wrocław?

Odpowiedź nr 95:

Koszty związane z przedmiotową działalnością będą rozliczne w ramach czynności określonych w części H i części I Szczegółowych Warunków Umowy.

Pytanie nr 96:

Części II Instrukcji dla wykonawców, pkt 1.2.1

Czy dla spełnienia warunku opisanego w powyższym punkcie wystarczające będzie dołączenie do oferty:

a) Sprawozdania złożonego do Marszałka Województwa Dolnośląskiego za rok 2012, zawierającego zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z którego wynika iż Wykonawca w okresie maksymalnie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych odebrał od właścicieli nieruchomości minimum 10 000 Mg zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01) oraz

b) Kwartalnych sprawozdań złożonych do Zamawiającego za rok 2012, zawierających informacje o ilości odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z których wynika, iż Wykonawca w okresie maksymalnie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych odebrał od właścicieli nieruchomości minimum 10 000 Mg zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01) oraz

c) Kart przekazania odpadów, z których wynikać będzie, iż Wykonawca w okresie maksymalnie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych przekazał do uprawnionej instalacji minimum 10 000 Mg zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01) oraz

d) Poświadczenie, iż w ramach jednego zamówienia Wykonawca, w okresie maksymalnie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, odebrał co najmniej 2 000 Mg zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01)?

Odpowiedź nr 96:

Odpowiedź jak na pytanie nr 10.

Pytanie nr 97:

Części II Instrukcji dla wykonawców, pkt 1.2.2

Czy dla spełnienia warunku opisanego w powyższym punkcie wystarczające będzie dołączenie do oferty:

a) Sprawozdań złożonych do Marszałka Województwa Dolnośląskiego za okres ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, zawierających zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z których wynikać będzie, iż Wykonawca w okresie maksymalnie 36 kolejnych miesięcy kalendarzowych odebrał od właścicieli nieruchomości minimum 500 Mg odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie następujących frakcji odpadów: papier, szkło i tworzywa sztuczne oraz

b) Kwartalnych sprawozdań złożonych do Zamawiającego za okres ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, zawierających informacje o ilości odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z których wynika, iż Wykonawca w okresie maksymalnie 36 kolejnych miesięcy kalendarzowych odebrał od właścicieli nieruchomości minimum 500 Mg odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie następujących frakcji odpadów: papier, szkło i tworzywa sztuczne oraz

c) Kart przekazania odpadów, z których wynikać będzie, iż Wykonawca w okresie 36 kolejnych miesięcy kalendarzowych przekazał do uprawnionych odbiorców minimum 500 Mg odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie następujących frakcji odpadów: papier, szkło i tworzywa sztuczne oraz

d) Poświadczenie, iż w ramach jednego zamówienia Wykonawca odebrał co najmniej 100 Mg odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie następujących frakcji odpadów: papier, szkło i tworzywa sztuczne?

Odpowiedź nr 97:

Odpowiedź jak na pytanie nr 10.

Pytanie nr 98:

Części II Instrukcji dla wykonawców, pkt 2.1.2., w powiązaniu z pkt 1.2.1. do 1.2.4

Czy dla spełnienia warunku opisanego w powyższym punkcie wystarczające będzie dołączenie do oferty poświadczenia potwierdzonego przez licencjonowanego zarządcę nieruchomości, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.), sprawującego zarząd nad danymi nieruchomościami, czy też Zamawiający żąda przedstawienia poświadczenia bezpośrednio od właściciela nieruchomości, np. wspólnot mieszkaniowych.

Odpowiedź nr 98:

Odpowiedź jak na pytanie nr 10.

Pytanie nr 99:

Projekt umowy §2, ust. 1. pkt 2.

Z podziałem na ile frakcji będą odbierane odpady opakowaniowe? Czy odpady tworzyw sztucznych, wielomateriałowe i metal będą odbierane jako jeden strumień czy też oddzielnie?

Czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odpady opakowaniowe powstające z działalności gospodarczej, prowadzonej na nieruchomościach niezamieszkałych (fabryki, centra handlowe, itp.)?

Odpowiedź nr 99:

Frakcje odpadów odbieranych selektywnie zostały określone w szczegółowych Warunkach Umowy, część B, pkt 1, ppkt 2) i ppkt 3) oraz część C, pkt 1. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje odpadów opakowaniowych powstających z działalności gospodarczej.

Pytanie nr 100:

Projekt umowy § 8 ust. 5

Czy Wykonawca może zmienić odbiorców odpadów (w tym RIPOK), do których będzie kierował odpady w każdym czasie, czy tylko w przypadku wskazanym w par. 8 ust. 5 projektu umowy?

Odpowiedź nr 100:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – w § 8 ust. 5 projektu umowy wprowadza się zdanie ostatnie o następującym brzmieniu:

„W wypadku zmiany przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odzysku, recyklingu bądź unieszkodliwiania, którym Wykonawca będzie przekazywał odpady, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych o dokonaniu zmiany z jednoczesnym przekazaniem kserokopii posiadanych przez nich zezwoleń.”

Projekt umowy zostanie skorygowany na etapie jej zawierania.

Pytanie nr 101:

Projekt umowy § 9, ust. 1 pkt 8.

Czy sprzęt zastępczy został ujęty w wymaganiach opisanych w pkt 1.4 Instrukcji dla Wykonawców, czy też Wykonawca, jako zabezpieczenie, powinien zabezpieczyć dodatkowy sprzęt?

Odpowiedź nr 101:

Zamawiający określił minimalny potencjał techniczny umożliwiający prawidłową obsługę Sektorów I, II, III, IV w Instrukcji dla Wykonawcy w części II, pkt 1.4., bez uwzględnienia sprzętu zastępczego.

Pytanie nr 102:

Projekt umowy § 9 ust 7

Czy Wykonawca może w przypadku startu do przetargu na więcej niż jeden Sektor miasta Wrocław wykazać w każdym z tych przetargów (zał. VIII) te same (pojazdy, urządzenia, pracownicy), spełniające wymogi opisane w SIWZ, a po złożeniu najlepszej oferty na więcej niż jeden Sektor uzupełnić ofertę o dodatkowe niezbędne pojazdy i urządzenia?

Odpowiedź nr 102:

Odpowiedź jak na pytania nr 8 i 9.

Pytanie nr 103:

Szczegółowe warunki umowy część A, pkt 2.3.d.

W jakim celu Zamawiający żąda przedstawienia kserokopii faktur zakupowych pojemników?

Odpowiedź nr 103:

Zamawiający żąda przedstawienia kserokopii faktur w celu potwierdzenia zakupu przez Wykonawcę pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów opakowaniowych ze szkła.

Pytanie nr 104:

Szczegółowe warunki umowy część B, pkt 1.2.

Czy Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w worki z przeznaczeniem na selektywnie gromadzone odpady komunalne?

Odpowiedź nr 104:

Odpowiedź jak na pytanie nr 94.

Pytanie nr 105:

Szczegółowe warunki umowy część C, pkt 3.9

W jakim zakresie Zamawiający przewiduje realizację obowiązku wykonywania przez Wykonawcę napraw uszkodzonych pojemników? W rozumowaniu Wykonawcy w powyższy zakres wchodzą prace związane jedynie z naprawą elementów metalowych pojemników, z wyłączeniem napraw elementów pojemników wykonanych z laminatów

Odpowiedź nr 105:

W zakres obowiązku wykonywania napraw uszkodzonych pojemników wchodzą wszystkie niezbędne czynności związane z ich naprawą.

Pytanie nr 106:

Szczegółowe warunki umowy część C, pkt 4.

Czy Zamawiający dopuszcza odbieranie odpadów opakowaniowych gromadzonych selektywnie pojazdami z funkcją kompaktującą? Takie rozwiązania są powszechnie stosowane, co wydatnie wpływa na zmniejszenie kosztów logistycznych, a w żadne sposób nie wpływa na jakość zebranych odpadów.

Odpowiedź nr 106:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania pojazdów z funkcją kompaktującą do odbierania odpadów opakowaniowych gromadzonych selektywnie.

Pytanie nr 107:

Szczegółowe warunki umowy część E, pkt 4.1

Czy zawsze istnieje bezwzględna konieczność comiesięcznej wymiany pojemników? Czy w przypadku stwierdzenia wypełnienia pojemnika w stopniu mniejszym niż 30% dopuszczalne jest pozostawienie pojemnika bez wymiany na kolejny miesiąc?

Odpowiedź nr 107:

Zgodnie z zapisami Szczegółowych Warunków Umowy, część E, pkt 4, ppkt 1, Wykonawca zobowiązany jest wymieniać pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki termometrów rtęciowych z częstotliwością jeden raz w miesiącu.

Pytanie nr 108:

Szczegółowe warunki umowy część E, pkt 4.1

Czy dyżur dla realizacji prac interwencyjnych może być pełniony poza bazą magazynowo- transportową, a kontakt z osobą pełniącą dyżur może odbywać się poprzez telefon komórkowy?

Czy Zamawiający wymaga określonych zasobów (pojazdów, osób) do całodobowego pełnienia dyżuru, szczególnie w godzinach nocnych i święta?

Odpowiedź nr 108:

Dyżur dla prac interwencyjnych może być pełniony poza bazą magazynowo – transportową, a kontakt z osobą pełniącą dyżur może odbywać się poprzez telefon komórkowy. Określenie zasobów do całodobowego pełnienia dyżuru Zamawiający pozostawił w gestii Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zasoby te będą gwarantować prawidłową realizację usługi.

Pytanie nr 109:

Cz. III, pkt 8 SIWZ

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

Pkt 2) odbierania odpadów z selektywnej zbiórki […], prowadzonej w miejscach ogólnodostępnych.

Co Zamawiający miał na myśli mówiąc o miejscach ogólnodostępnych? Jakie to miejsca?

Odpowiedź nr 109:

Przykładowe miejsca ogólnodostępne zostały wskazane w załączniku nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 110:

Do specyfikacji Zamawiający załączył wzór gwarancji (bankowej, ubezpieczeniowej) należytego wykonania kontraktu.

Wnoszący pytanie już na tym etapie postępowania zwrócił się do towarzystw ubezpieczeniowych o zajęcie stanowiska w przedmiocie możliwości zawarcia umowy ubezpieczeni na warunkach przedstawionych przez Zamawiającego.

Stanowisko w sprawie wzoru jak do tej pory zajął wyłącznie PZU S.A., który zgodził się przyjąć treść gwarancji jednakże wprowadziła do treści poniżej opisane zmiany:

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad

Nr ……………………….

…………….., dnia ……………….. r.

GWARANT:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000009831, wysokość kapitału zakładowego 86.352.300 złotych, wpłacony w całości, nr NIP: 526-025-10-49

BENEFICJENT:

ZOBOWIĄZANY:

…………………………………………………

§ 1

1. Niniejsza gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie przez Zobowiązanego umowy …………………………, zawartej w ……. dnia ………, pomiędzy Beneficjentem a Zobowiązanym, zwanej dalej „Umową”.

2. Jakakolwiek zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków umowy pomiędzy Zobowiązanym a Beneficjentem nie zwalnia Gwaranta od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i tym samym Gwarant rezygnuje z konieczności powiadamiania go o tego typu zmianie.

§ 2

Na podstawie niniejszej gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości ………. PLN (słownie złotych: ………..…..) – łączna suma gwarancyjna, w tym:

1)    kwoty do wysokości ……….. PLN (słownie złotych: ………….) – suma gwarancyjna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zobowiązanego, z wyłączeniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości;

2)    kwoty do wysokości ……….. PLN (słownie złotych: ……………) – suma gwarancyjna z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 3

Wierzytelności, o których mowa w § 2, Gwarant zapłaci w terminie ……. (………….) dni od dnia doręczenia Gwarantowi na wskazany w § 10 adres, pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna z określonego tytułu wymienionego w § 2 pkt 1) lub pkt 2), a ponadto, że pomimo pisemnego wezwania do zapłaty, Zobowiązany nie zapłacił w wyznaczonym w wezwaniu terminie całości lub części wierzytelności z tytułu określonego w § 2 pkt 1) lub pkt 2), o ile:

1)    wezwanie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta, a do wezwania powinien być dołączony obowiązujący dokument potwierdzający umocowanie tych osób do składania oświadczeń; w przypadku podpisania wezwania przez pełnomocnika do wezwania powinien być również załączony oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego kopia, uwierzytelniona za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego;

2)    własnoręczność podpisów na wezwaniu zostanie potwierdzona przez radcę prawnego;

3)    w wezwaniu zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na który Gwarant powinien dokonać zapłaty z tytułu udzielonej gwarancji.

§ 4

Sumy gwarancyjne, określone w § 2 pkt 1 i 2, stanowią górną granicę odpowiedzialności Gwaranta z każdego tytułu określonego w § 2 pkt 1 i 2. Każda kwota zapłacona z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza łączną sumę gwarancyjną oraz odpowiednią sumę gwarancyjną z tytułów określonych w § 2 pkt 1 i 2.

§ 5

Gwarancja obowiązuje:

1)    od dnia …………… do dnia ……………. włącznie z tytułu określonego w § 2 pkt 1;

2)    od dnia …………… do dnia ……………. włącznie odnośnie roszczeń z tytułu rękojmi za wady; oraz

3)    od …………….. do …………….. włącznie odnośnie roszczeń z tytułu gwarancji jakości

i tylko wezwanie do zapłaty doręczone w okresie do 15-tego dnia po tych terminach, tj. do dnia ….. z tytułu określonego w § 2 pkt 1 oraz do dnia …… odnośnie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz do dnia …… odnośnie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i spełniające wszystkie wymogi formalne określone w § 3 będzie powodowało obowiązek zapłaty z tytułu niniejszej gwarancji.

§ 6

1. Niniejsza gwarancja wygasa w przypadku:

1)    nie doręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty przed upływem terminówobowiązywania gwarancji;

2)    wyczerpania łącznej sumy gwarancyjnej;

3)    zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań zabezpieczonych gwarancją przed upływem terminówjej obowiązywania;

4)    zwolnienia Zobowiązanego przez Beneficjenta przed upływem terminówobowiązywania gwarancji ze wszystkich zobowiązań, które niniejsza gwarancja zabezpiecza;

5)    jeżeli oryginał dokumentu niniejszej gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przez Beneficjenta przed upływem terminówobowiązywania gwarancji.

2. Z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności Gwaranta, niniejszy dokument gwarancji powinien być niezwłocznie zwrócony Gwarantowi.

§ 7

Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na osobę trzecią.

§ 8

1. Do praw i obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji oraz do rozstrzygania sporów powstałych w związku z niniejszą gwarancją stosuje się przepisy prawa polskiego.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta.

§ 9

Niniejszą gwarancję sporządzono w jednym egzemplarzu.

§ 10

Adres korespondencyjny Gwaranta:

1)    Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód i Świadczeń Grupy PZU

Zespół Likwidacji Szkód i Świadczeń z Ubezpieczeń OC Zawodowych i Bancassurance

ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa

(adres korespondencyjny do zgłaszania roszczeń)

2)    Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

…………………………………

…………………………………

(adres korespondencyjny do pozostałej korespondencji)

Za Gwaranta:

 …………………………………………….

Wnoszący pytanie uprzejmie prosi o informację, czy Zamawiający gotowy jest zaakceptować gwarancję należytego wykonania kontraktu zmodyfikowana w wyżej opisany sposób przez PZU S.A.?

Odpowiedź nr 110:

Zamawiający zaakceptuje gwarancję należytego wykonania umowy, której warunki formalne będą zgodne ze wzorem załączonym do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki formalne gwarancji przedstawionej przez Wykonawcę nie mogą być mniej lub bardziej rygorystyczne niż warunki zawarte we wzorze gwarancji załączonym do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 111:

W paragrafie 9 ust. 4 pkt 1 i 2 projektu umowy Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do zapewnienia możliwości monitorowania stanu pracy pojazdu poprzez zainstalowanie czujnika pracy sprzętu.

Czy w rozumieniu Zamawiającego powyższy warunek spełnia czujnik załączenia przystawki odbioru mocy informujący o przejściu stanu pracy każdego samochodu (pojazdu) w tryb pracy urządzenia hydraulicznego przeznaczonego do wykonywania swoich zadań?

Odpowiedź nr 111:

Odpowiedź jak na pytanie nr 54.

Pytanie nr 112:

W literze B pkt 3 Szczegółowych Warunków Umowy, prosimy o doprecyzowanie sformułowania „odpady zostały zmieszane, zebrane nieselektywnie”. W jaki sposób Wykonawca ma określić, że odpady zebrane są nieselektywnie?

Jaki wskaźnik zanieczyszczenia odpadów zbieranych selektywnie należy przyjąć, by uznać że zostały zmieszane i odebrać je jako niesegregowane odpady komunalne?

Odpowiedź nr 112:

Sposób wykonania obowiązku kontrolowania zawartości pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów Zamawiający pozostawił w gestii Wykonawcy.

Pytanie nr 113:

W par 18 ust. 4 pkt d zamawiający określa karę umowną: w wysokości 150,00 zł – za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego przepełnienia któregokolwiek z pojemników do zbiórki odpadów; za przepełnienie pojemnika uważa się jego wypełnienie odpadami powyżej poziomu 90 % całkowitej pojemności danego pojemnika, prosimy o wyjaśnienie jakie będzie stanowisko Zamawiającego, co do naliczenia kar umownych, jeśli stwierdzi przepełnienie pojemnika powyżej 90% jego pojemności w dniu, w którym dany pojemnik nie jest przewidziany do obsługi zgodnie z planem obsługi oraz harmonogramem, a jednocześnie Wykonawca wykaże na podstawie systemu GPS, że ten pojemnik był opróżniony w terminach zgodnych z planem obsługi. Czy zamawiający w takim przypadku odstąpi od naliczenia kary umownej?

Odpowiedź nr 113:

Zamawiający, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 lit. d projektu umowy, naliczy karę umowną, za każde stwierdzone przez Zamawiającego przepełnienie któregokolwiek z pojemników do zbiórki odpadów (nie dotyczy pojemników, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B).

Pytanie nr 114:

W literze H pkt 4 ust. 1 Szczegółowych Warunków Umowy:

– wykonania wszelkich czynności związanych z zebraniem i usunięciem wszystkich odpadów zgromadzonych na terenie wskazanej przez Zamawiającego w Zleceniu nieruchomości, tj. odpadów zgromadzonych w hałdach lub skupiskach jak również odpadów luźno rozrzuconych wokół hałd lub skupisk odpadów, czynności związane z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu oraz czynności polegające na mechanicznym lub ręcznym załadunku odpadów na środki transportowe, prosimy o wyjaśnienie zakresu prac przewidzianego dla pozycji wyrównania terenu?

Odpowiedź nr 114:

Zamawiający określił termin „wyrównanie terenu” w Szczegółowych Warunkach Umowy, część H, pkt 5, ppkt 5), a sposób wykonania przedmiotowej czynności Zamawiający pozostawił w gestii Wykonawcy.

Pytanie nr 115:

Na jakiej podstawie kalkulacyjnej, będzie ustalana wartość wynagrodzenia za wykonanie jednostkowego zlecenia opisanego w SWU pod literą H?

Zestawienie kosztów zadania wskazuje wynagrodzenie za 1 m3 usuniętych odpadów, w jaki sposób będą rozliczanie prace polegające na wyrównaniu terenu?

Odpowiedź nr 115:

Wartość wynagrodzenia za wykonanie jednostkowego zlecenia opisanego w części H Szczegółowych Warunków Umowy ustalana będzie na podstawie § 15 ust. 2 lit. 6) projektu umowy. W skład wynagrodzenia za 1 m3usuniętych odpadów wchodzą również wszystkie czynności określone w części H Szczegółowych Warunków Umowy.

Pytanie nr 116:

W części IV IDW, w ust. 9.6.2. Zamawiający nałożył na wykonawców obowiązek przedłożenia dowodupotwierdzającego solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia publicznego Wykonawcy i innych podmiotów.

Proszę o wyjaśnienie, o jakich dowodach myśli Zamawiający oraz jakich innych podmiotów mają dotyczyć?

Odpowiedź nr 116:

Odpowiedź jak na pytanie nr 43.

Pytanie nr 117:

Dotyczy rozdz. D SWU Selektywna zbiórka przeterminowanych leków:

– ust. 3, pkt 6 – kto pokrywa koszty naprawy pojemników, jeżeli uszkodzenie nastąpiło z winy Klienta?

– ust. 3, pkt 4 – w punkcie 4 zapisano: opróżnianie z częstotliwością 1 x w miesiącu, natomiast w podpunkcie 5 – opróżnianie z częstotliwością gwarantującą niedopuszczenie do wypełnienia pojemników w 90% – kto ma kontrolować zapełnienie pojemników?

Odpowiedź nr 117:

– Koszty naprawy pojemników ponosi Wykonawca we własnym zakresie.

– Zgodnie z § 8 ust. 4 pkt 14) projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest do własnej kontroli w zakresie prawidłowości realizowanych prac.

Pytanie nr 118:

Dotyczy rozdz. E SWU Selektywna zbiórka termometrów rtęciowych:

– w ust. 2, w pkt 3, ppkt c) zapisano: komora przeznaczona do gromadzenia termometrów musi być wypełniona wodą, której poziom musi utrzymywać się powyżej max ilości zgromadzonych termometrów – kto ma obowiązek nadzorować poziom wody?

– na jakiej podstawie będzie odbywało się rozliczenie za te odpady na miesięcznej karcie odpadów? Wykazujemy w tonach na podstawie wagi odbiorcy?

Odpowiedź nr 118:

– Zgodnie z § 8 ust. 4 pkt 14) projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest do własnej kontroli w zakresie prawidłowości realizowanych prac.

– Rozliczanie za odbiór przedmiotowych odpadów następować będzie zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 16) projektu umowy, a Miesięczną Kartę Bilansu Odpadów Komunalnych Wykonawca zobowiązany jest wypełniać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.

Pytanie nr 119:

Dotyczy rozdz. F SUW Selektywna zbiórka zużytych baterii:

– w ust. 4, w punkcie 2 zapisano: opróżniania pojemników 1 x w miesiącu od września do czerwca, przy czym częstotliwość ta ma gwarantować niedopuszczenie do wypełnienia pojemników powyżej 90 % – kto ma kontrolować zapełnienie pojemników?

– na jakiej podstawie będzie odbywało się rozliczenie za te odpady na miesięcznej karcie odpadów? Wykazujemy w tonach na podstawie wagi odbiorcy?

Odpowiedź nr 119:

– Zgodnie z § 8 ust. 4 pkt 14) projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest do własnej kontroli w zakresie prawidłowości realizowanych prac.

– Rozliczanie za odbiór przedmiotowych odpadów następować będzie zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 17) projektu umowy, a Miesięczną Kartę Bilansu Odpadów Komunalnych Wykonawca zobowiązany jest wypełniać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.

Pytanie nr 120:

Proszę uprzejmie o wyjaśnienie, czy przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór odpadów wytwarzanych na terenach cmentarzy komunalnych we Wrocławiu?

Odpowiedź nr 120:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. W związku z powyższym, jako że cmentarze stanowią nieruchomości niezamieszkałe, odbiór odpadów komunalnych z przedmiotowych terenów wchodzi w skład przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 121:

Instrukcja, Część II, ust. 1.2.1. do 1.2.4 – wykaz usług:

Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie tych warunku poprzez wykorzystanie potencjału osób trzecich bez ich udziału w realizacji zamówienia jako konsorcjantów lub podwykonawców?

Odpowiedź nr 121:

Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych i zapisami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt 3 w cz. II Instrukcji dla Wykonawców), Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, o którym mowa w pkt 9.5.2. w cz. IV Instrukcji dla Wykonawców. Wykonawca ma obowiązek złożyć także inne niezbędne dokumenty wymienione w pkt 9 w cz. IV Instrukcji dla Wykonawców, dotyczące tych innych podmiotów.

Pytanie nr 122:

Instrukcja, Część II, ust. 1.2.2 – wykaz usług:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku w przypadku wykazania odebrania wymaganych ilości odpadów z nieruchomości nie zamieszkałych (np. firm, marketów), o kodach 15 01 01, 15 01 02 lub 15 01 07, które również objęte są zakresem zamówienia (chodzi zarówno o nieruchomości nie zamieszkałe, jak i wymienione w pytaniu kody odpadów)?

Odpowiedź nr 122:

Odpowiedź jak na pytanie nr 10.

Pytanie nr 123:

Instrukcja, Część IV, pkt 8.2. – wadium – w przypadku wadium wnoszonego w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga wystawienia tego dokumentu na jakimś określonym wzorze? Co prawda w Instrukcji, Część IX pkt 7 Zamawiający wskazał, że „Gwarancja musi być udzielona wyłącznie na zasadach prawa polskiego i powinna być zgodna z wzorem gwarancji załączonym do SIWZ”, jednak czy załączony wzór dotyczy to tylko zabezpieczenia należytego wykonania umowy, czy również wadium?

Odpowiedź nr 123:

Zamawiający nie wymaga, aby w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, był wystawiony dokument na jakimś określonym wzorze. Dokument dotyczący wadium musi zawierać zapisy umożliwiające Zamawiającemu zatrzymanie wadium w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także być zgodny z przepisami prawa polskiego.

Pytanie nr 124:

Instrukcja, Część IV, ust. 9.4.7. (wcześniej 9.4.8.) – ocena spełniania warunku posiadania środków finansowych w wysokości 5 460 000 zł – czy wystarczy w tym przypadku przedstawienie wyciągu z konta bankowego, wskazującego wysokość posiadanych środków na dany dzień, nie dalszy niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, czy ma być to inna informacja, np. zaświadczenie z banku? Przywołując treść ust. 20 w Części IV sądzimy, że wyciąg bankowy powinien być wystarczający.

Odpowiedź nr 124:

Odpowiedź jak na pytanie nr 43.

Pytanie nr 125:

Instrukcja, Część IV, ust. 9.6.2. – Jakie dowody Zamawiający uzna za potwierdzające solidarną odpowiedzialność za Wykonanie zamówienia publicznego Wykonawcy i innych podmiotów? Czy wystarczającym będzie oświadczenie podmiotów zobowiązanych solidarnie o treści: „Oświadczamy, iż będziemy ponosili solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia publicznego opisanego wyżej w stosunku do Zamawiającego.”?Prosimy o potwierdzenie lub doprecyzowanie tego zapisu poprzez wskazanie jakich konkretnie dokumentów i o jakiej treści żąda Zamawiający.

Odpowiedź nr 125:

Odpowiedź jak na pytanie nr 43.

Pytanie nr 126:

Instrukcja, Część IV, ust. 12 – dokumenty poświadczające posiadanie wymaganego doświadczenia, opisanego w Części II, ust. 1.2.1 :

Prosimy o sprecyzowanie jakie dokumenty uzna Zamawiający za poświadczenie należytego wykonania usług w przypadku, gdy usługi były/są wykonywane na podstawie umów zawartych z poszczególnymi mieszkańcami danej gminy? Według naszej oceny jest to przyczyna o obiektywnym charakterze, która uniemożliwia uzyskanie poświadczeń, o których mowa w Części IV, ust. 12 pkt 1. Czy w takim wypadku wystarczające będzie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 12.2?

Odpowiedź nr 126:

Odpowiedź jak na pytanie nr 43.

Pytanie nr 127:

Instrukcja, Część IX pkt 3.7 – ponieważ przed zawarciem umowy wykonawca ma dostarczyć kopie dowodów rejestracyjnych dla pojazdów podanych w ofercie – w załączniku nr VIII „Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych”, potwierdzonych przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem” prosimy o informację jakich formalności należy dokonać, jeśli od czasu złożenia oferty do momentu podpisania umowy zmieni się np. auto na z parametrami określonymi przez Zamawiającego, ale o innym numerze rejestracyjnym?

Odpowiedź nr 127:

Wykonawca wraz z ofertą składa Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 1.4.2. i 1.4.3. w cz. II Instrukcji dla Wykonawców, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Na etapie składania oferty Wykonawca nie podaje numerów rejestracyjnych pojazdów wskazanych w ofercie. Dopiero na etapie zawierania umowy Wykonawca dostarcza kopie dowodów rejestracyjnych dla pojazdów podanych w ofercie.

Pytanie nr 128:

Instrukcja, Część V, ust. 8 – niezmienność cen – Zamawiający nie przewiduje żadnych zmian cen usług – ani o koszty zagospodarowania odpadów komunalnych na instalacjach regionalnych, ani o opłatę środowiskową. Ze względu na fakt, że na dzień składania ofert istnieje tylko 1 instalacja regionalna, która może przyjmować odpady komunalne, a w perspektywie kilku miesięcy po otwarciu ofert uruchomione zostaną nowe instalacje, których cen Wykonawcy nie znają, wnioskujemy o wyodrębnienie ceny za zagospodarowanie odpadów od ceny za odbiór odpadów komunalnych oraz wprowadzenie czytelnego algorytmu zmiany cen ze względu na zmiany kosztów regionalnych instalacji. Dodatkowo wnioskujemy o możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany wysokości opłaty środowiskowej oraz zmiany stawki VAT. Prosimy o odpowiednie zmodyfikowanie SIWZ oraz Umowy.

Odpowiedź nr 128:

Zamawiający w § 22 projektu umowy określił możliwości dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w tym m.in. w zakresie zmiany obowiązującej stawki podatku VAT ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany – w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie ceny za gospodarowanie odpadów od ceny za odbiór odpadów komunalnych oraz wprowadzenie algorytmu zmiany cen ze względu na zmiany kosztów regionalnych instalacji.

Pytanie nr 129:

Zestawienie kosztów zadania (Załącznik nr III) – prosimy o informację, czy ilość podana w kolumnie nr 4 dotyczy szacowanej ilości w całym okresie zamówienia, czy w innym okresie?

Odpowiedź nr 129:

Szacowana ilość podana w Zestawieniu kosztów zadania (Załącznik nr III) dotyczy przewidzianych w całym okresie świadczenia usługi, z zastrzeżeniem zapisów § 4 ust. 1 projektu umowy.

Pytanie nr 130:

Zestawienie kosztów zadania (Załącznik nr III) – w której komórce należy uwzględnić odbiór i zagospodarowanie szkła, odebranego bezpośrednio z nieruchomości? Czy ilości tego szkła są gdzieś przewidziane przez Zamawiającego?

Odpowiedź nr 130:

Zgodnie z obowiązującym aktami prawa miejscowego na terenie Gminy Wrocław, z nieruchomości, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się następujące odpady komunalne: odpady zmieszane, papier, tworzywa sztuczne i metale, odpady zielone.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w zakresie gromadzenia odpadów opakowaniowych ze szkła bezbarwnego oraz w zakresie gromadzenia odpadów opakowaniowych ze szkła kolorowego odbywać się będzie przy użyciu pojemników, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część C, na zasadach określonych w projekcie umowy oraz w Szczegółowych Warunkach Umowy.

Pytanie nr 131:

Wykaz wykonanych usług (Załącznik nr VI), kolumny 4, 5, 6 – Czy należy wypełnić wszystkie kolumny dla opisania każdego warunku czy też tylko poszczególne kolumny w zależności od tego, który warunek się opisuje? Analiza możliwości wypełnienia tego załącznika pokazuje, że kolumna 3 umożliwia wykazanie spełnienia warunku tylko z pkt 1.2.4, kolumna 4 tylko dla pkt 1.2.1 i 1.2.2, kolumna 5 tylko dla pkt 1.2.3, a kolumna 6 tylko dla pkt 1.2.4. Proszę o potwierdzenie, czy dobrze wnioskujemy?

Odpowiedź nr 131:

W „Wykazie wykonanych lub wykonywanych głównych usług” (załącznik nr VI), wskazując wszystkie główne usługi, o których mowa w pkt 1.2. w cz. II Instrukcji dla Wykonawców, należy wypełnić odpowiednie kolumny w zależności, tj. w przypadku usług, o których mowa w pkt 1.2.1. i 1.2.2. w cz. II Instrukcji dla Wykonawców, należy wypełnić co najmniej kolumny 1, 2, 4 i 7, w przypadku usług, o których mowa w pkt 1.2.3. w cz. II Instrukcji dla Wykonawców, należy wypełnić co najmniej kolumny 1, 2, 5 i 7, w przypadku usług, o których mowa w pkt 1.2.4. w cz. II Instrukcji dla Wykonawców, należy wypełnić co najmniej kolumny 1, 2, 3, 6 i 7.

Pytanie nr 132:

Umowa §8 ust. 3 – Wnosimy o doprecyzowanie tego zapisu poprzez wskazanie, iż odpowiedzialność ta dotyczy działań lub zaniechań powstałych z wyłącznej winy Wykonawcy.

Odpowiedź nr 132:

Zamawiający pismem z dnia 11.04.2013 r. zmienił treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – § 8 ust. 3 projektu otrzymał następujące brzmienie:

„3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe z winy Wykonawcy w związku z wykonywaniem i wykonaniem przedmiotu umowy.”

Pytanie nr 133:

Umowa, §8, ust. 4, pkt 11 – W związku z tym, że warunki atmosferyczne mają ogromne znaczenie przy realizacji przedmiotu umowy (zamarzanie odpadów i niemożliwość opróżnienia pojemników, niemożliwość dojazdu do pojemników lub też ich wytoczenia spowodowane nieodśnieżeniem drogi dojazdowej) wnosimy o dopisanie następującej treści: „Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, kiedy warunki atmosferyczne uniemożliwiają jej wykonanie – w przypadku temperatur poniżej 100C, braku odśnieżenia ciągu komunikacyjnego do miejsca ustawienia pojemników lub gdy opady śniegu lub gradu uniemożliwią poruszanie się pojazdów w obszarze świadczenia usługi. Wykonawca wykona usługę w możliwie szybkim terminie, po ustaniu złych warunków atmosferycznych, odśnieżeniu ciągów komunikacyjnych, zabierając wówczas wszystkie nagromadzone odpady”.

Odpowiedź nr 133:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 134:

Umowa, §8, ust. 4, pkt 29 – Wnosimy o zmianę tego zapisu poprzez wykreślenie obowiązku dostarczenia nowego pojemnika, jeśli doszło do utraty pojemnika starego. Ewentualna odpowiedzialność z tego tytułu winna spoczywać na mieszkańcach, którzy mają faktyczną możliwość dbałości o pojemniki do nich należące. Z całą pewnością nałożenie odpowiedzialności za utratę pojemnika na firmę transportującą odpady nie jest uzasadnione w jakikolwiek racjonalny sposób. Wnosimy o dokonanie stosownej modyfikacji SIWZ i projektu umowy.

Odpowiedź nr 134:

Zamawiający wyjaśnia, że § 8 ust. 4 pkt 29) projektu umowy nie dotyczy pojemników, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, cześć B. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 135:

Umowa §9, ust. 3, ppkt F – Prosimy o wyjaśnienie dlaczego konieczna jest archiwizacja przez okres 48 miesięcy, skoro realizacja usług ma trwać maksymalnie 42 miesiące?

Odpowiedź nr 135:

Zamawiający poprzez przedmiotowy zapis zastrzega sobie możliwość wglądu do nagranych przez Wykonawcę materiałów z monitoringu wizyjnego jeszcze przez 6 miesięcy od zakończenia świadczenia usługi.

Pytanie nr 136:

Umowa § 9, ust. 6 – Wnosimy o zmianę treści tego zapisu poprzez jego zmodyfikowanie w następujący sposób: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia w powierzonym przez Zamawiającego mieniu, powstałe z jego wyłącznej winy. Obecne brzmienie zapisu jest praktycznie niewykonalne, albowiem wykonawca musiałby zapewnić ochronę wszystkim pojemnikom na odpady, a w przeciwnym wypadku bez względu na to, co stanie się z mieniem Zamawiającego odpowiedzialność za to spoczywa na Wykonawcy. Z przyczyn obiektywnych jest to niewykonalne.

Odpowiedź nr 136:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 137:

Umowa § 9, ust. 7 – Wnosimy o wykreślenie tego zapisu. Tego rodzaju żądanie jest bezzasadnie, stanowi oczywistą ingerencję w sferę organizacyjną funkcjonowania Wykonawcy, który jest uprawniony do samodzielnego planowania sposobu świadczenia usług. Zdaniem Wykonawcy zapis ten w sposób rażący ogranicza uczciwą konkurencję uniemożliwiając uczestnictwo w postępowaniu podmiotom, które spełniają warunki w zakresie posiadanego sprzętu i chcą go wykorzystywać także do realizacji innych zamówień, oczywiście w sposób gwarantujący wykonanie umowy z Zamawiającym, za co przecież Wykonawca odpowiada.

Odpowiedź nr 137:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.