Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 35-85 na pytania do SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 35:

Projekt umowy Par. 15, ust. 14 – Należności wynikające z faktur będą regulowane w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Ekosystem Sp. z o.o. przy ul. Michalczyka 23 (53-633 Wrocław) faktury prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

Prosimy o informacje, jakie to są „niezbędne dokumenty rozliczeniowe” załączane do faktury?

Odpowiedź nr 35:

Projekt umowy oraz Szczegółowe Warunki Umowy określają dokumenty, jakie Wykonawca razem z fakturą winien doręczyć do siedziby Ekosystem Sp. z o.o.

Pytanie nr 36:

Projekt umowy Par. 22 ust. 1 pkt 6 – Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zakresie zmian którejkolwiek z kwot podanych w § 15 ust. 9 wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji umowy.

Zamawiający w ww. zakresie dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, a nie przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia wg wskaźnika inflacji, czy zmian cen przyjęcia na RIPOK? Jakie zmiany Zamawiający przewiduje w tym punkcie?

Odpowiedź nr 36:

Zamawiający w § 22 ust. 1 pkt 6 projektu umowy przewiduje zmiany kwot podanych w § 15 ust. 9 projektu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji umowy. Zmiany kwot dotyczyć mogą wysokości kwot przewidzianych na poszczególne lata.

Pytanie nr 37:

Szczegółowe Warunki Umowy Część B, ust. 5, pkt 4 lit. e – W zakresie dokumentacji wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia przy opracowywaniu Harmonogramu, o którym mowa w ppkt 3., w szczególności następujących wytycznych: konsultacji przeprowadzonych przez Wykonawcę z Radami Osiedli, Wspólnotami Mieszkaniowymi, Spółdzielniami Mieszkaniowymi, Zarządcami Nieruchomości (…)

Czy Zamawiający jako jednostka gminna oraz organizator nowego systemu gospodarki odpadami we Wrocławiu, wesprze Wykonawcę w trakcie konsultacji z ww. podmiotami np. poprzez identyfikację wszystkich wymienionych podmiotów oraz zorganizowanie spotkań organizacyjnych?

Odpowiedź nr 37:

Zamawiający informuje, że wykonanie obowiązków, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B, pkt 5, ppkt 4, lit. e powierza Wykonawcy w ramach wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1 projektu umowy.

Pytanie nr 38:

SIWZ Część II, pkt 1.2. – wymagania odnośnie wiedzy i doświadczenia.

Czy Wykonawca, który przedstawi referencje z wykonania zamówienia polegającego na odbieraniu 2 000 Mg w ciągu roku, o wartości łącznej przekraczającej 400 000 zł, obejmującej więcej niż 20 lokali mieszkalnych w gminie powyżej 100 000 mieszkańców i świadczonej przez kolejnych 36 miesięcy spełni tym samym wymagania Zamawiającego zawarte w części II, pkt 1.2?

Odpowiedź nr 38:

Odpowiedź jak na pytanie nr 10.

Pytanie nr 39:

SIWZ Część II, pkt 1.2. – wymagania odnośnie wiedzy i doświadczenia.

Czy Wykonawca, który odebrał w okresie 12 m-cy ponad 10 000 Mg, przy czym jedno zamówienie pow. 2000 Mg, a pozostałe mniejsze, lecz dające w sumie 10 000 Mg, spełnia wymagania określone w cz. II pkt 1.2.1 SIWZ?

Odpowiedź nr 39:

Odpowiedź jak na pytanie nr 10.

Pytanie nr 40:

SIWZ Część II, pkt 1.2. – wymagania odnośnie wiedzy i doświadczenia.

Czy Wykonawca może potraktować zamówienia wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez 1 zarządcę i korzystających ze wspólnych pojemników jako 1 zamówienie? Za taką wykładnią SIWZ przemawia definicja właściciela nieruchomości, za którego uważa się w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach osoby posiadające nieruchomości w zarządzie, tym samym zamówienie to umowa/umowy zawarta/e z danym zarządcą.

Odpowiedź nr 40:

Odpowiedź jak na pytanie nr 10.

Pytanie nr 41:

SIWZ Część II, pkt 1.2.3. – wymóg wykonania zamówienia polegającego na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z rejonów zabudowy wielorodzinnej obejmujących co najmniej 20 lokali mieszkalnych.

Czy 20 lokali mieszkalnych nie jest omyłką pisarską? Wydaje się, że taki wymóg w stosunku do wielkości zamówienia jest nieproporcjonalny. Jakiego typu doświadczenia oczekuje Zamawiający poprzez to wymaganie?

Odpowiedź nr 41:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. spełniają warunki udziału w postepowaniu podane w pkt 1.2. w cz. II Instrukcji dla Wykonawców. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi na etapie oceny złożonych ofert.

Pytanie nr 42:

SIWZ Część II, pkt 1.2.4. – wymóg wykonania zamówienia polegającego na odbieraniu i transporcie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych w gminie o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 osób, w ramach którego wartość brutto usługi była nie mniejsza niż 400 000 zł i trwająca min. 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Czy wykonawca spełni wymóg, realizując nieprzerwanie przez 3 ostatnie lata zamówienie o wartości 12 tys. w gminie pow. 100 000 mieszkańców? Jak ma się ten wymóg do skali przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź nr 42:

Odpowiedź jak na pytanie nr 41.

Pytanie nr 43:

SIWZ Część IV, pkt 9.6.2 – Dowody potwierdzające solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia publicznego Wykonawcy i innych podmiotów.

Jakie dowody Zamawiający uzna za spełniające ww. wymaganie?

Odpowiedź nr 43:

Zamawiający sprawdzi czy złożone przez Wykonawcę dokumenty potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu na etapie oceny złożonych ofert.

Pytanie nr 44:

SIWZ Część IV, pkt 12, ppkt 1 – poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Co Zamawiający rozumie jako poświadczenia? Jakie informacje powinny znaleźć się na takim poświadczeniu? Czy może to być potwierdzenie należytego wykonania umowy?

Odpowiedź nr 44:

W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z pkt 12 w cz. IV Instrukcji dla Wykonawców. Zgodnie z pkt 14 w cz. IV Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 12.1), może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Pytanie nr 45:

Projekt umowy Par. 5, ust. 6 – kopie dowodów rejestracyjnych dla pojazdów podanych w ofercie – w załączniku nr VIII „Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych”, potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem,”.

Jakich dokumentów Zamawiający wymaga dla np. ładowarek wykazanych ww. załączniku?

Odpowiedź nr 45:

Zamawiający wymaga, aby wszystkie pojazdy poruszające się po drogach publicznych miały ważne dowody rejestracyjne.

Pytanie nr 46:

Projekt umowy Par. 8, ust. 4, pkt 8- dostarczenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wykazu Podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia.

W jakim zakresie Wykonawca powinien wypełnić ww. obowiązek (kogo Zamawiający rozumie pod pojęciem „podwykonawcy”? Czy wykaz podwykonawców dotyczy także wywozu do instalacji RIPOK za pomocą spedytorów lub współpracy z instalacjami innymi niż zastępcze/regionalne?

Odpowiedź nr 46:

Zamawiający pod pojęciem „podwykonawcy” rozumie osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia.

Pytanie nr 47:

Projekt umowy Par. 13, ust. 2 – Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela określony został na kwotę co najmniej 3 000 000,00 zł (lub 500 000,00 zł na każde zdarzenie bez ograniczania liczby zdarzeń) uzupełnianą w każdym przypadku wypłaty należności z polisy (odszkodowanie lub inna należność) o wysokość wypłaconej polisy.

Czy Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca składając ofertę na kilka Sektorów przedstawi tę samą polisę spełniającą powyższy warunek?

Odpowiedź nr 47:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekazał Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem i wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę, spełniających wymagania określone w § 13 projektu umowy.

Pytanie nr 48:

SIWZ Część V, pkt 2.1, ppkt 7-14 oraz ppkt 16 – miesięczną obsługę pojemników (…).

Co Zamawiający rozumie poprzez miesięczną obsługę pojemników? Jakie elementy należy w te ceny wliczyć?

Odpowiedź nr 48:

Poprzez miesięczną obsługę pojemników Zamawiający rozumie wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia, określone w pkt 2, 3 i 4 w części C, w pkt 2, 3 i 4 w części D, w pkt 2, 3 i 4 części F Szczegółowych Warunków Umowy.

Pytanie nr 49:

Projekt umowy Par. 8, ust. 4, pkt 1 – utrzymywania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym, porządkowym oraz technicznym.

Jakie i do kogo należące pojemniki Zamawiający ma na myśli, w szczególności w świetle § 8 ust. 1 i 2 uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, zgodnie z którym to właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym, niezależnie od rodzaju pojemnika? Czy ten punkt nie jest powtórzony w ust. 4 pkt 21?

Odpowiedź nr 49:

Zamawiający wyjaśnia, że w § 8 ust. 4 pkt 1) projektu umowy mowa jest o pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowiących własność Zamawiającego oraz o pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowiących własność Wykonawcy.

Zamawiający wyjaśnia, że § 8 ust. 4 pkt 1) projektu umowy nie jest powtórzony w § 8 ust. 4 pkt 21).

Pytanie nr 50:

Projekt umowy Par. 8, ust. 4, pkt 21 – (…) a nadto do naprawy uszkodzonych pojemników/kontenerów oraz poniesienia związanych z tym kosztów.

Czy zamawiający wymaga napraw pojemników bez względu na ich wartość? Czy Zamawiający oszacuje przewidywany pozostały czas użytkowania pojemników, które do niego należą przed przekazaniem ich Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź nr 50:

Zamawiający w Szczegółowych Warunkach Umowy określił zasady dotyczące naprawy i/lub wymiany uszkodzonych pojemników. Zamawiający nie przewiduje szacowania przewidywanego czasu użytkowania pojemników.

Pytanie nr 51:

Par. 8, ust. 4, pkt 28 – przekazania Zamawiającemu w dniu 31.12.2016 r. pojemników stanowiących własność Zamawiającego w pełnej sprawności technicznej, w stanie niepogorszonym, przy uwzględnieniu normalnego zużycia, za wyjątkiem pojemników, które uległy zniszczeniu w sposób i z przyczyn opisanych w Szczegółowych Warunkach Umowy.

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem normalnego zużycia? Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego pojemnikami informację o ich przewidywanym jeszcze okresie użytkowania i aktualnego stopnia zużycia?

Odpowiedź nr 51:

Normalne zużycie jest to zużycie pojemnika wynikające z jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Pytanie nr 52:

Szczegółowe Warunki Umowy Część A, ust. 1 – Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu (…) Planu obsługi systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (…), sporządzonego w sposób gwarantujący maksymalną efektywność czynności Wykonawcy, polegającą na dążeniu do minimalizowania ilości odpadów nienadających się do odzysku lub recyklingu, a nadto do wyselekcjonowania wszelkich odpadów o składzie jednorodnym przydatnych do odzysku bądź recyklingu (…).

Co Zamawiający rozumie przez minimalizowanie ilości odpadów? Czy Zamawiający dopuszcza, że to Wykonawca decyduje o ilości oraz rodzaju pojemników do segregacji, worków i rodzaju selektywnie zbieranych surowców?

Odpowiedź nr 52:

Minimalizowanie ilości odpadów nienadających się od odzysku i recyklingu to nic więcej jak podejmowanie działań w ramach warunków przetargu i obowiązujących przepisów prawa do ograniczania ilości odpadów nienadających się od odzysku i recyklingu.

Zakres selektywnej zbiórki określa Zamawiający oraz akty prawa miejscowego. Wykonawca nie może wprowadzać modyfikacji w tym zakresie, np. wprowadzając zmiany w zakresie frakcji odpadów selektywnie zbieranych przez właścicieli nieruchomości. Wykonawca ma obowiązek ograniczać ilość odpadów nienadających się do recyklingu lub odzysku, ale tylko w ramach postanowień umowy i warunków przetargu oraz obowiązujących przepisów prawa.

Pytanie nr 53:

Szczegółowe Warunki Umowy Część C, ust. 3, pkt 9 – bieżącego wykonywania napraw uszkodzonych pojemników w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego drogą pisemną lub elektroniczną o uszkodzeniu bądź stwierdzenia uszkodzenia przez Wykonawcę oraz podstawienia pojemnika zastępczego, w sytuacji gdy będzie on naprawiany poza miejscem ustawienia uszkodzonego pojemnika.

Jakiego typu ma być pojemnik zastępczy? Taki sam jak naprawiany czy każdy inny oznakowany w odpowiedni sposób? Kto i w jaki sposób decyduje, czy dany pojemnik podlega naprawie czy wymianie na fabrycznie nowy?

Odpowiedź nr 53:

Zamawiający w Szczegółowych Warunkach Umowy określił parametry i wymagania, jakie muszą spełniać pojemniki. Pojemniki zastępcze mają więc odpowiadać parametrom i wymaganiom stawianym w Szczegółowych Warunkach Umowy pojemnikom, które pojemniki zastępcze będą zastępować.

Zamawiający w Szczegółowych Warunkach Umowy określił zasady dotyczące naprawy i/lub wymiany uszkodzonych pojemników.

Pytanie nr 54:

Projekt umowy Par. 9, ust. 4, pkt 1 – system musi umożliwiać Zamawiającemu (…) w czasie rzeczywistym monitorowanie stanu pracy każdego samochodu (pojazdu) w sposób pozwalający ustalić Zamawiającemu, czy pojazd się tylko przemieszcza, czy również wykonuje swoje zadania

Co zamawiający rozumie jako stan pracy danego samochodu (pojazdu)? W jaki sposób Zamawiający chce monitorować stan pracy pojazdów np. z HDS, typu bramowiec lub ładowarka?

Odpowiedź nr 54:

Poprzez stan pracy danego pojazdu Zamawiający rozumie umożliwienie odtworzenia każdego ruchu i czynności związanych z odbiorem/załadunkiem/rozładunkiem odpadów na pojazd. System monitoringu pojazdów musi umożliwiać Zamawiającemu monitorowanie pracy dźwigu, systemu załadowczego podczas wykonywania ww. czynności w taki sposób, aby Zamawiający mógł stwierdzić użycie/pracę przedmiotowych systemów i przejazdy pojazdów.

Pytanie nr 55:

Projekt umowy Par. 17, ust. 6 – Z każdej kontroli sporządzony zostanie Protokół kontroli, a w przypadku stwierdzenia uchybień, zostanie on sporządzony wraz ze stosowną dokumentacją fotograficzną. (…)

W jakim czasie Zamawiający przewiduje dostarczenie ww. protokołu Wykonawcy?

Odpowiedź nr 55:

Zamawiający będzie przekazywał protokoły stanowiące podstawę do naliczenia kary umownej zbiorczo do 7 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni.

Pytanie nr 56:

Szczegółowe Warunki Umowy Część J, ust. 1, pkt 1 lit. c – kserokopiami faktur VAT potwierdzającymi przekazane ilości odpadów do odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia, wystawionymi przez RIPOK, Przedsiębiorcę prowadzącego instalację,

Kopie faktur to powielenie dokumentów KPO wymaganych w części J, ust. 1, pkt 1., lit b oraz kwitów wagowych. Poza tym rozliczenia z RIPOK oraz innymi instalacjami to tajemnica handlowa Wykonawcy. Jakich informacji mają dostarczyć Zamawiającemu kopie faktur oprócz potwierdzenia ilości – co może i tak być wątpliwe, bo faktury przez instalacje zewnętrzne wystawiane są w odniesieniu do zbiorczej ilości dostarczonych odpadów w danym miesiącu przez wykonawcę, a nie ilości dostarczonych tylko z danego sektora, który interesuje Zamawiającego? Prosimy o wykreślenie wymagania przedstawiania ww. faktur.

Odpowiedź nr 56:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 57:

Szczegółowe Warunki Umowy Część J, ust. 2, pkt 2-4 – Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu w siedzibie Ekosystem Sp. z o.o., na piśmie w terminie do 14 dnia kalendarzowego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni sprawozdania miesięcznego w postaci zbiorczego zestawienia,(…)

Czy Zamawiający dopuszcza łączne raportowanie ilości zebranych z tras zbiórki selektywnej od mieszkańców z trasami zbiórki selektywnej ogólnodostępnej?

Odpowiedź nr 57:

Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego raportowania ilości selektywnie odebranych odpadów od mieszkańców i z miejsc ogólnodostępnych wskazanych w części B pkt 1 ppkt 2) i 3) oraz część C pkt 1 ppkt 2) i 3) Szczegółowych Warunków Umowy, odrębnie dla każdej frakcji, w odniesieniu do ilości odebranych odpadów od mieszkańców.

Pytanie nr 58:

Szczegółowe Warunki Umowy Część J, ust. 6 – Zamawiający zastrzega sobie, że sprawozdawczość określona w powyższych punktach z chwilą uruchomienia odpowiedniego oprogramowania przez Zamawiającego, będzie prowadzona przez Wykonawcę w wersji elektronicznej, w sposób uzgodniony z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana formy prowadzenia sprawozdawczości nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. Zmiana formy sprawozdawczości nastąpi w ramach wynagrodzenia określonego w umowie w § 15 ust. 1.

Czy Wykonawca będzie zmuszony do zakupu na własny koszt oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego? Prosimy o doprecyzowanie, jakie to będzie oprogramowanie i jakie są koszty jego zakupu/aktualizacji. Z drugiej strony oprogramowanie do monitoringu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć razem ze sprzętem do Wykonawcy na własny koszt.

Czy Zamawiający ma na myśli uzgodnienie wspólnego interfejsu (struktury i zakresu) przekazywanych danych z systemu Wykonawcy do systemu Zamawiającego?

Odpowiedź nr 58:

Wykonawca nie jest zobowiązany do zakupu na własny koszt oprogramowania, o którym mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy w części J pkt 6. Oprogramowanie nie stanowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający udostępni Wykonawcy jedynie możliwość dostępu do systemu.

Pytanie nr 59:

Szczegółowe Warunki Umowy Część K – Osiągnięcie rocznych poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz osiągnięcie rocznych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami przez Wykonawcę.

Wykonawca nie ma wpływu na ilości odebranych surowców, a jedynie na wybór najlepszych metod odzysku surowców, aby do recyklingu trafiło maksymalnie dużo surowców z odebranych ilości. Edukacja ekologiczna i bodźce ekonomiczne leżą po stronie Zamawiającego, tak jak i wybór zakresu selektywnej zbiórki. Wykonawca może odpowiadać wyłącznie za przekazanie do odzysku i recyklingu ilości odebranych, ale nie ma wpływu na realizację ilości wg Rozporządzenia! Bardzo prosimy o zmianę SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź nr 59:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 60:

Projekt umowy Par. 11, ust. 4, pkt 1 – zapewnić świadczenie przez BOK usług w zakresie informowania klientów BOK (…)

Jakie wymagania stawia Zmawiający odnośnie lokalizacji BOK? W jaki sposób i jakie informacje ma przekazywać BOK właścicielom nieruchomości? Czy Zamawiający przewiduje przeszkolenie pracowników w tym zakresie? Czy BOK ma przekazywać informacje jedynie telefonicznie i elektronicznie, czy też wykonawca ma stworzyć warunki w zakresie bezpośredniego kontaktu właścicieli nieruchomości z pracownikami BOK? Ilu pracowników i ile linii telefonicznych powinien zapewnić BOK w odniesieniu do każdego sektora w celu sprawnej komunikacji z właścicielami nieruchomości?

Odpowiedź nr 60:

Zamawiający określił lokalizację BOK w § 11 ust. 1 projektu umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi telefonicznie, mailowo, na piśmie i ustnie w zakresie obsługi mieszkańców związanej ze świadczoną im przez Wykonawcę usługą. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia szkolenia w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia warunków do bezpośredniego kontaktu właścicieli nieruchomości z pracownikami BOK. Wykonawca winien zapewnić niezbędną ilość pracowników i linii telefonicznych tak, aby umożliwić sprawną komunikację z właścicielami nieruchomości.

Pytanie nr 61:

Projekt umowy Par. 11, ust. 4, pkt 3 – przyjmować skargi i zgłoszenia od mieszkańców związane z obsługą (…).

Czy Wykonawca ma także rozpatrywać wszystkie skargi i zgłoszenia od mieszkańców? Czy Zamawiający oczekuje wglądu do prowadzonych spraw i dokumentacji BOK?

Odpowiedź nr 61:

Wykonawca zobowiązany będzie rozpatrywać skargi z zakresu usługi odbioru odpadów komunalnych. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli zgodnie z zapisami § 17 projektu umowy.

Pytanie nr 62:

Projekt umowy Par. 16, ust. 3 – Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kontakt Zamawiającego z Wykonawcą poprzez pracowników Wykonawcy przez całą dobę, siedem dniu w tygodniu (…).

Czy osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego także będą dostępne i decyzyjne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu?

Odpowiedź nr 62:

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego będą dostępne i decyzyjne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Pytanie nr 63:

Projekt umowy Par. 18, ust. 2, ppkt 2, lit. d – wykonawca otrzyma karę w wysokości 500,00 zł – za każdorazowy przypadek niedostarczenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek Wykazu (…), za każdy przypadek, za każdą niezgodność, za każdy dzień następujący po upływie terminu.

Prosimy o doprecyzowanie, jakie niezgodności Zamawiający miał na myśli?

Odpowiedź nr 63:

Niezgodność to niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek z wymagań określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy dotyczących któregokolwiek z Wykazów opracowywanych przez Wykonawcę.

Pytanie nr 64:

Projekt umowy Par. 18, ust. 2, ppkt 2, lit. k – w wysokości 200,00 zł – za nieprzekazanie Zamawiającemu protokołu dotyczącego wykonania usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych w terminie 48 godzin liczonym od daty odbioru poszczególnych kontenerów, za każdy przypadek, za każdy dzień następujący po upływie terminu.

Czy Zamawiający będzie także dostępny w takim terminie? Jaka forma przekazania protokołu dla Zamawiającego jest dopuszczalna? Czy przekazanie protokołu pocztą elektroniczną email jest dopuszczalne?

Odpowiedź nr 64:

Wykonawca zgodnie z pkt 6 ppkt 1) w części G Szczegółowych Warunków Umowy zobowiązany będzie do przekazywania przedmiotowego protokołu drogą elektroniczną, pod którą Zamawiający rozumie w tym przypadku pocztę elektroniczną e-mail.

Pytanie nr 65:

Projekt umowy Par. 18, ust. 2, ppkt 4, lit. g – w wysokości 300,00 zł – za stwierdzone przez Zamawiającego, niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku dotyczącego sporządzenia dokumentacji (…) i/lub obowiązku niezwłocznego przekazania Zamawiającemu drogą elektroniczną powyższej dokumentacji, za każdy przypadek, za każdy dzień następujący po dniu, w którym dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu.

Prosimy o doprecyzowanie, w jakim terminie Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania ww. dokumentacji?

Odpowiedź nr 65:

Terminy przekazywania przez Wykonawcę dokumentacji określone są w projekcie umowy oraz w Szczegółowych Warunkach Umowy.

Pytanie nr 66:

Projekt umowy Par. 18, ust. 2, ppkt 4, lit. n i o – (…) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek niewykonania obowiązku odbioru kontenera po upływie 3 dni od daty jego podstawienia (…), oraz (…) za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego braku uporządkowania terenu wokół ustawionych kontenerów do zbierania odpadów (…).

Prosimy o doprecyzowanie, jakich kontenerów dotyczą wyżej przytoczone obowiązki?

Odpowiedź nr 66:

Zamówienie we wskazanym zakresie dotyczy kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów określonych w części G Szczegółowych Warunków Umowy.

Pytanie nr 67:

Projekt umowy Par. 18, ust. 2, ppkt 5, lit. c – w wysokości 500,00 zł – za stwierdzone przez Zamawiającego świadczenie usługi po terminie określonym w umowie.

Prosimy o doprecyzowanie, o jaki termin chodzi?

Odpowiedź nr 67:

Wykonawca ma świadczyć usługę w terminach określonych w § 4 projektu umowy.

Pytanie nr 68:

Prosimy o przekazanie ilości odpadów komunalnych zebranych z terenu miasta Wrocławia w 2012 z podziałem na:

a. odpady komunalne zmieszane,

b. odpady zielone,

c. odpady wielkogabarytowe,

d. odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz metali,

e. opakowań ze szkła,

f. opakowań z papieru i tektury.

Odpowiedź nr 68:

Zamawiający nie posiada na chwilę obecną informacji na temat ilości odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Wrocław w 2012 r. z podziałem na żądane frakcje.

Pytanie nr 69:

Prosimy o informację nt. ilości surowców przekazanych do recyklingu oraz poziomu recyklingu osiągniętego w 2012. Ile surowców poddano recyklingowi z selektywnej zbiórki, a ile wysegregowano ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych? Informacje te są konieczne do sprawdzenia, w jaki sposób obecny system spełnia wymagania dotyczące poziomów recyklingu.

Odpowiedź nr 69:

Zamawiający nie posiada na chwilę obecną informacji na przedmiotowy temat.

Pytanie nr 70:

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych właściciel nieruchomości uiszcza opłatę na podstawie zadeklarowanej ilości pojemników oraz stawki Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia. Kto będzie weryfikował, czy ilość odpadów, za które obciążany jest właściciel nieruchomości niezamieszkałej, jest zgodna z ilością faktycznie odbieraną? Brak weryfikacji tych ilości może powodować, że Zamawiający będzie ponosił nieuzasadnione koszty.

Odpowiedź nr 70:

Kwestie przestrzegania przez mieszkańców Gminy Wrocław obowiązujących przepisów, w tym aktów prawa miejscowego leżą w kompetencjach właściwych jednostek gminnych oraz organów administracji rządowej.

Pytanie nr 71:

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poziomy recyklingu – czy wykonawca ma zgłaszać Zamawiającemu również takie przypadki, jeżeli właściciele nieruchomości nie wystawią worków/pojemników? Jeżeli nie wystawią worka/pojemnika z surowcami, to czy oznacza to, że nie zbierają selektywnie?

Odpowiedź nr 71:

Wykonawca nie ma obowiązku zgłaszania Zamawiającemu przypadków, gdy właściciele nieruchomości nie wystawią pojemników/worków z surowcami.

Niewystawienie worka/pojemnika z surowcami przez właściciela nieruchomości nie jest jednoznaczne z nieprowadzeniem selektywnego gromadzenia odpadów przez właściciela nieruchomości.

Pytanie nr 72:

Czy odpady zielone zebrane z terenów gminnych wchodzą w zakres zamówienia? Czy zbiórka ta obejmuje również tereny należące do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych (np. MPWiK)?

Odpowiedź nr 72:

Obowiązujące na terenie Gminy Wrocław akty prawa miejscowego w zakresie utrzymania czystości i porządku określają zakres usług świadczonych przez Gminę Wrocław w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pytanie nr 73:

Czy w zakres zamówienia wchodzi również obsługa pojemników podziemnych w Przejściu Garncarskim? Czy do tych pojemników mogą wrzucać odpady właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych? Kto będzie rozliczał elektroniczny rejestr wrzutów, prowadził serwis pojemników, wydawał karty mieszkańcom?

Odpowiedź nr 73:

Pojemniki podziemne zlokalizowane w Przejściu Garncarskim stanowią własność firmy trzeciej i nie są własnością Zamawiającego, w związku z powyższym nie wchodzą one w zakres zamówienia.

Pytanie nr 74:

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt naklejek na pojemniki/kontenery/worki. Kto odpowiada za dostawę naklejek i ich naklejenie na pojemnikach?

Odpowiedź nr 74:

Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy naklejek i oznakowania pojemników.

Pytanie nr 75:

Prosimy o doprecyzowanie wymagań w zakresie parametrów technicznych, jakie ma spełniać mobilna waga przeznaczona do ważenia leków?

Odpowiedź nr 75:

Zamawiający wymaga jedynie, aby mobilna waga przeznaczona do ważenia leków posiadała działkę odczytową 100 g.

Pytanie nr 76:

Wg wymagań Zamawiającego wykonawca w terminie do 14 dni po zakończeniu danego miesiąca ma dostarczać Zamawiającemu kserokopie Dokumentów Potwierdzających recykling (DPR) za poprzedni miesiąc. Ze względu na segregowanie oraz magazynowanie niektórych frakcji odpadów, a także konieczność uzyskiwania DPR od podmiotów trzecich prosimy o przedłużenie terminu dostarczenia do 1 miesiąca oraz zwiększenie okresu objętego sprawozdawczością do 3 m-cy.

Odpowiedź nr 76:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 77:

Kto będzie informował Wykonawcę o nowych zasiedlonych budynkach czy osiedlach oraz w jakich terminach i na jakich warunkach usługi w takich przypadkach będą świadczone? Od kogo Wykonawca będzie otrzymywał informacje o otwierających działalność w trakcie trwania umowy lokalach użytkowych (niezamieszkałych), w jakich terminach i jak będą one rozliczne finansowo? Takie samo pytanie dotyczy ogródków przy restauracjach otwieranych sezonowo?

Odpowiedź nr 77:

Wykonawca zgodnie z zapisami Szczegółowych Warunków Umowy część B pkt 5 ppkt 2) zobowiązany jest do aktualizowania Wykazu miejsc gromadzenia odpadów komunalnych uwzględniając zmiany w ilości nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych systemem. Rozliczenie finansowe nieruchomości niezamieszkałych z Zamawiającym nie stanowi przedmiotu umowy.

Pytanie nr 78:

Cz. III pkt 5. litera b. SIWZ

Proszę podać ilości odpadów z grupy „17”, jakie Zamawiający przewiduje do odebrania w ramach realizacji zamówienia.

Odpowiedź nr 78:

Zamawiający nie posiada na chwilę obecną informacji na temat ilości odpadów komunalnych z grupy „17” zebranych z terenu Gminy Wrocław w 2012 r.

Pytanie nr 79:

Cz. III pkt 5. litera c. SIWZ

Proszę podać ilości odpadów z grupy „15”, jakie Zamawiający przewiduje do odebrania w ramach realizacji zamówienia.

Odpowiedź nr 79:

Zamawiający nie posiada na chwilę obecną informacji na temat ilości odpadów komunalnych z grupy „15” zebranych z terenu Gminy Wrocław w 2012 r.

Pytanie nr 80:

Cz. III pkt 5. litera a. SIWZ

Jakie odpady Zamawiający zalicza do grupy odpadów biodegradowalnych. Prosimy również o wskazanie miejsc, w których Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru tych odpadów.

Prosimy o podanie konkretnej pojemności worków służących do gromadzenia tych odpadów.

Ze względu na Uchwałę nr XXXV/780/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29.11.2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, który w swoich zapisach wskazuje na pojemność worków „o minimalnej pojemności” co nie określa maksymalnej pojemności i tym samym powoduje dużą dobrowolność w zakresie zastosowania rodzajów worków (60 litrów do …?).

Odpowiedź nr 80:

Zamawiający do grupy odpadów biodegradowalnych zalicza odpady określone w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXII/741/12 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru tych odpadów bezpośrednio („u źródła”) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Zamawiający przewiduje zbieranie przedmiotowej frakcji odpadów w workach o pojemności 120 l.

Pytanie nr 81:

Część IV pkt 9.6.2. SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców) i Sekcja III pkt III 2.2) B 3. 3.2. Ogłoszenia

Zamawiający żąda przedstawienia dowodów potwierdzających solidarną odpowiedzialność Wykonawcy i innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega w zakresie spełnienia warunków z art. 22 ust. 1 pkt 4 pzp na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp.

Jaka jest podstawa prawna takiego żądania Zamawiającego skoro art. 141 pzp ustanawia solidarną odpowiedzialność tylko w stosunku do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie? Prosimy o wskazanie podstawy prawnej bądź o zmianę tych zapisów i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź nr 81:

W odniesieniu do dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej podmiotów trzecich, na których zasoby będzie powoływał się wykonawca w celu wykazania spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu, zamawiający stosownie do treści § 1 ust. 6 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231), oprócz dokumentów określonych w § 1 ust. 1 pkt 9-11 tego rozporządzenia, takich jak sprawozdanie finansowe, informacja banku, polisa ubezpieczeniowa, zamawiający może żądać także innych dokumentów, gdyż katalog określony rozporządzeniem w tym zakresie ma charakter otwarty. Zamawiający może zatem zażądać w ogłoszeniu o zamówieniu, by przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na zdolności ekonomicznej i finansowej podmiotów trzecich celem wykazania spełniania w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu, wykonawca przedstawił m.in. dokumenty o odpowiedzialności solidarnej wykonawcy i podmiotu, na którego zasoby ekonomiczne i finansowe powołuje się. Uprawnienie zamawiającego do żądania dokumentu dotyczącego odpowiedzialności solidarnej wykonawcy z innym podmiotem, na którego potencjał finansowy i ekonomiczny wykonawca się powołuje, wynika z kodeksu cywilnego (art. 369 k.c.), do którego stosowania ustawa Pzp w zakresie nieuregulowanym ustawą odsyła, a także uprawnienie takie zostało przewidziane w motywie 45 preambuły do dyrektywy 2004/18WE. Potwierdza to również artykuł dotyczący zasad wyboru wykonawcy w świetle art. 22 ust. 5 ustawy Pzp, opublikowany na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2453.

Pytanie nr 82:

Część III pkt 8.8) SIWZ (Instrukcji dla Wykonawców) i Sekcja II pkt II 1.5) 2.8) Ogłoszenia

Zamawiający oczekuje wykonywania prac interwencyjnych od Wykonawcy.

Jakie prace Zamawiający rozumie pod pojęciem prac interwencyjnych? Czy pod tym pojęciem mieszczą się tylko prace opisane w pkt I Szczegółowych Warunków Umowy czy też się również prace te mogą dotyczyć np.: sprzątanie pozostałości odpadów zielonych po pracach ogrodniczych w parkach, skwerach, etc. na terenie Sektora I; II; III; IV?

Odpowiedź nr 82:

Zamawiający pod pojęciem prac interwencyjnych rozumie wszystkie czynności określone w części I Szczegółowych Warunków Umowy, które odnoszą się do usuwania wyłącznie odpadów komunalnych. Prace te nie dotyczą np. sprzątania pozostałości odpadów zielonych po pracach ogrodniczych w parkach, skwerach, etc.

Pytanie nr 83:

§ 4 ust. 1 w zw. z ust. 5. Umowy

Czy zapis ten oznacza, że umowa w praktyce może obowiązywać tylko np. przez 2 lata do wyczerpania środków finansowych na jej realizację?

Odpowiedź nr 83:

Zapis § 4 ust. 1 projektu umowy oznacza, że w związku z przewidywaniem przez Zamawiającego, na podstawie kalkulacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy za trzy minione następujące po sobie okresy rozliczeniowe, że suma wynagrodzenia należnego Wykonawcy w trzech następnych miesiącach świadczenia usługi, będzie mogła osiągnąć kwotę określoną w § 15 ust. 1 projektu umowy, data zakończenia świadczenia usługi oraz data zakończenia realizacji zamówienia może być wcześniejsza niż data wskazana w ust. 3 i ust. 4.

Pytanie nr 84:

§ 4 pkt 7. Umowy

Co oznacza ten zapis, czy Wykonawca ma wykonać wszystkie obowiązki wcześniej, nawet te, które wymagają okresowej realizacji rozłożonej w miesiącach?

Odpowiedź nr 84:

Zgodnie z § 4 ust. 7 projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie obowiązki wynikające z umowy i/lub Szczegółowych Warunków Umowy odpowiednio wcześniej, adekwatnie do terminu, o który zmieni się data zakończenia świadczenia usługi i data zakończenia realizacji zamówienia.

Pytanie nr 85:

§ 8 ust. 4 pkt 27) Umowy i zestawienie kosztów zadania (Załącznik III)

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zakupu pojemników, a w kosztorysie usługa ta nie jest w ogóle wykazana.

Prosimy o uzupełnienie zestawienia kosztów zadania (Załącznika III) o tę usługę.

Odpowiedź nr 85:

Wykonawca ma zakupić na rzecz Zamawiającego, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, w części C, pkt 2, ppkt 4, w ramach wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1 projektu umowy. W § 15 ust. 2 projektu umowy Zamawiający wskazuje pozycje, w których uwzględniony został zakup i utrzymanie pojemników, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, w części C, pkt 2, ppkt 4.