Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 249-257 na pytania do SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 249:

Cz. II 1.4.2. ust. 5 SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców)

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza nazwa GRUMBACH. Czy jest to nazwa systemu, producenta, czy konkretny typ urządzenia? Pojemniki systemu GRUMBACH mogą być również obsługiwane przez inne głowice uniwersalne, dlatego też wnosimy o zmianę tego zapisu.

Odpowiedź nr 249:

Nazwa Grumbach jest nazwą systemu.

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 250:

W treści pkt 6 części B Szczegółowych Warunków Umowy dodanego do SIWZ na podstawie pisma z dnia 11.04.2013r., a w szczególności w ppkt 2 a), b), d), e) zamawiający określił standardy kolorystyczne wykorzystywanych w trakcie realizacji zamówienia pojemników i kontenerów, nakazując wykonawcom dostarczyć pojemniki i kontenery wykonane z materiałów o kolorach zgodnych, jak należy przypuszczać, z wskazanymi w § 5 ust. 2 obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Wrocławia (uchwała nr XXXV/780/12 z późniejszymi zmianami).

W ocenie wnoszącego pytanie wymagania określone przez zamawiającego są zbyt wygórowane w stosunku do standardów obowiązujących na podstawie regulaminu, albowiem zgodnie z § 5 ust. 2 regulaminu, pojemniki i kontenery wykorzystywane do gromadzenia odpadów nie muszą być wykonane z materiału o określonym kolorze, a jedynie posiadać oznaczenia we właściwych kolorach (np. naklejki).

Mając powyższe na uwadze wnoszący pytanie uprzejmie prosi Zamawiającego o rozważenie możliwości wprowadzenia dalszej zmiany do treści SIWZ polegającej na odstąpieniu od wymagań w zakresie obowiązku dostarczenia przez wykonawców pojemników wykonanych z materiału o określnych w kolorach i zastąpienie tych zapisów tylko warunkiem oznaczenia pojemników i kontenerów naklejkami we właściwych kolorach.

Odpowiedź nr 250:

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do pojemników/kontenerów, określonych w części B,

pkt 6 Szczegółowych Warunków Umowy, dopuszcza wykorzystanie pojemników/kontenerów w innym kolorze, z zastrzeżeniem, że pojemniki/kontenery te muszą być oznakowane odpowiednim kolorem, zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, w sposób trwały, widoczny z każdej strony i jednoznacznie wskazujący przeznaczenie pojemnika/kontenera. Jednocześnie Zamawiający informuje, że projekt powyższego sposobu oznakowania pojemników o poszczególnych pojemnościach określonych w części B, pkt 6 SWU, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji z uwzględnieniem terminu i wymogów określonych w części B, pkt 6, ppkt 4), lit. g) Szczegółowych Warunków Umowy.

Pytanie nr 251:

W części C pkt 2 ppkt 4b) Szczegółowych Warunków Umowy Zamawiający określił wymagania dotyczące kształtu pojemników do selektywnej zbiórki wskazując m.in., że pojemniki powinny mieć podstawę okrągłą lub kwadratową.

Mając powyższe na uwadze wnoszący pytanie prosi o informację, czy Zamawiający dopuszcza również stosowanie pojemników o podstawie prostokątnej lub innej, jednakże spełniającej wszystkie pozostałe warunki określone w treści ppkt 4b)?

W ocenie wnoszącego pytanie dla jakości użytkowania pojemników przez mieszkańców nie ma znaczenia kształt postawy.

Odpowiedź nr 251:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza stosowania pojemników o innych podstawach niż określone w części C, pkt 2, ppkt 4), lit. b) Szczegółowych Warunków Umowy.

Pytanie nr 252:

W odpowiedzi na pytanie nr 106 (pismo z dnia 17.04.2013 r.) Zamawiający wyjaśnił wnoszącemu pytanie, iż nie dopuszcza stosowania pojazdów z funkcją kompaktującą do odbierania odpadów opakowaniowych gromadzonych selektywnie.

W ocenie wnoszącego pytanie stanowisko Zamawiającego jest nieprawidłowe w kontekście wprowadzenia do SIWZ punktu 6 do Szczegółowych Warunków Umowy. Zgodnie bowiem z postawieniami wskazanej jednostki, do gromadzenia odpadów opakowaniowych przewidziane zostały pojemniki o objętości od 120 l do 1100 l, które konstrukcyjnie nadają się wyłącznie do opróżniania przez standardowe śmieciarki – czyli pojazdy wyposażone w mechanizmy kompaktujące.

Na tej podstawie wnoszący pytanie uprzejmie prosi o zmianę stanowiska przez Zamawiającego przyjętego w odpowiedzi na pytanie nr 106 do SIWZ.

Odpowiedź nr 252:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 106, dotyczące stosowania pojazdów z funkcją kompaktującą do odbierania odpadów opakowaniowych gromadzonych selektywnie, dla pojemników określonych w części C Szczegółowych Warunków Umowy, natomiast w kontekście wprowadzenia do SIWZ pkt 6 do części B Szczegółowych Warunków Umowy, Zamawiający dopuszcza stosowanie pojazdów z funkcją kompaktującą do opróżniania pojemników, określonych w części B, pkt 6 Szczegółowych Warunków Umowy.

Pytanie nr 253:

W części II, pkt 1.4.3., ppkt 5 Zamawiający wskazał, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają m. in. pojazd typu „myjka”, przeznaczony do mycia pojemników bez konieczności ich transportowania, pozwalający na wysokociśnieniowe mycie pojemników wraz z odpowiednim  dozowaniem środka dezynfekującego.

Czy w/w pojazd (1 szt.) może jednocześnie spełniać warunki określone w SWIZ pkt. 1.4.2.1 oraz 1.4.3.5?

Odpowiedź nr 253:

Zamawiający nie dopuszcza jednoczesnego spełnienia warunków, określonych w pkt 1.4.2, ppkt 1) i pkt 1.4.3., ppkt 5) w cz. II Instrukcji dla Wykonawców.

Pytanie nr 254:

Pismem z dnia 11.04.2013 r. Zamawiający dodał w części B pkt 6 Szczegółowych Warunków Umowy określający wymagania dotyczące parametrów, jakie muszą spełniać pojemniki i kontenery, w które Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe.

Zamawiający wymaga, aby zakupione przez Wykonawcę pojemniki/kontenery przeznaczone na odpady komunalne były w określonych kolorach.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania pojemników/kontenerów w innym kolorze, oznaczając je naklejką w odpowiednim kolorze?

Odpowiedź nr 254:

Odpowiedź jak na pytanie nr 250.

Pytanie nr 255:

Zgodnie z przesłaną zmianą Wykonawca ma obowiązek w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wyposażyć właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki, w tym dla:

– pojemników od 60 l – 1100 l, kontenerów od 7 – 16 m³ wykonanych z tworzywa sztucznegoobowiązuje następująca kolorystyka pojemników: na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – kolor czarny, na tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe – kolor żółty, na papier i tekturę – kolor niebieski.

– pojemników metalowych 1100 l wykonanych ze blachy ocynkowanej obowiązuje kolor: „stal ocynkowana, z zastrzeżeniem, że pojemnik musi być oznakowany czarnym kolorem, w sposób jednoznacznie wskazując przeznaczenie pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

W związku z powyższym oraz na podstawie par. 5 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wrocławia, który mówi, iż pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być „oznakowane odpowiednim kolorem”, bardzo prosimy rozszerzenie sposobu oznakowania pojemników odpowiednim kolorem zastosowanego dla pojemników metalowych 1100 również dla pozostałych pojemników od 60 – 1100 l oraz dla kontenerów od 7 – 16 m³. Sposób oznakowania pojemników właściwym dla danej frakcji kolorem poprzez naklejenie na pojemnik specjalnych etykiet w danym kolorze pozwoli w sposób jednoznaczny wskazać przeznaczenie danego pojemnika na odpady.

Odpowiedź nr 255:

Odpowiedź jak na pytanie nr 250.

Pytanie nr 256:

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku we Wrocławiu par 5 punkt 5 do selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się pojemniki od 60 l do 1100 l oraz pojemniki od 1,5 m³ – 3,2 m³.

Tymczasem w modyfikacjach do specyfikacji, które stają się jej integralną częścią, do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów Zamawiający przewiduje: pojemniki 120 l, pojemniki 240 l, pojemniki 1100 oraz pojemniki 2,5 m³.

Bardzo prosimy o rozszerzenie wachlarza pojemników do selektywnej zbiórki zgodnie z regulaminem dopuszczając również bardzo popularne i często stosowane pojemniki 1,5 – 3,2 m³.

Odpowiedź nr 256:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje swoje dotychczasowe zapisy dotyczące pojemników przeznaczonych do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, określonych w części B, pkt 6, ppkt 3) Szczegółowych Warunków Umowy.

Pytanie nr 257:

Zgodnie z modyfikacjami Zamawiający wymaga, aby pojemniki 2,5 m³ do selektywnego zbierania odpadów były wykonane z poliestrowo – szklanego o podstawie okrągłej lub kwadratowej.

Bardzo prosimy o dopuszczenie do stosowania pojemników wykonanych z innego materiału spełniającego również wymagania wskazane w specyfikacji w zakresie trudnopalności, odporności na uszkodzenia czy wytrzymałości na uszkodzenia np. polietylen.

Równocześnie prosimy o dopuszczenie do stosowania pojemników o podstawie prostokąta. Są to pojemniki, które spełniają niezbędne normy w zakresie konstrukcji wykonania.

Odpowiedź nr 257:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje swoje dotychczasowe zapisy dotyczące materiału, z jakiego mają być wykonane pojemniki przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności 2,5 m3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie dopuszcza stosowania pojemników o innych podstawach niż określone w Szczegółowych Warunkach Umowy.