Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 201-248 na pytania do SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 201:

Część II – „Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania oceny ich spełniania”, pkt 1.1, ppkt 1.1.2 – Zamawiający po dokonaniu zmian treści SIWZ wymaga od Wykonawców posiadania ważnego zezwolenia na zbieranie i transport odpadów, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, które to zezwolenie obejmować ma odpady wymienione w podpunktach a), b) oraz c). Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, prosimy o doprecyzowanie, czy miejsce zbierania odpadów utożsamiane jest przez Zamawiającego z bazą magazynowo-transportową i zlokalizowane ma być w odległości 60 km od granic Gminy Wrocław, czy tez nie istnieją w tym zakresie żadne ograniczenia geograficzne i zezwolenie na zbieranie odpadów, którego posiadaniem wykazać się ma Wykonawca wydane być może dla dowolnej lokalizacji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?

Odpowiedź nr 201:

Wykonawca zgodnie z zapisami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia ma posiadać zezwolenia umożliwiające realizację przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie nr 202:

W SIWZ brak jest określenia maksymalnej ilości odpadów komunalnych, z podaniem proporcji odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie, z uwzględnieniem wszystkich kodów, które Zamawiający wskazał w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

W ramach opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający w sekcji „dodatkowe informacje dla Wykonawcy” zawarł informacje na temat ilości osób zameldowanych łącznie na terenie gminy Wrocław oraz na terenie danego sektora (stan na grudzień 2012), a także podał ilość odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wrocław w 2011 r. jako 239 766,7 Mg (na podstawie sprawozdań od przedsiębiorców) lub 226 514 Mg (wyliczona na podstawie badań). Zamawiający podał ponadto średnią wartość masowego wskaźnika nagromadzenia odpadów dla miasta Wrocławia jako 353,81 kg/mieszkańca na rok oraz średni procentowy udział poszczególnych frakcji materiałowych w strumieniu odpadów komunalnych. Na koniec Zamawiający wskazuje, że powyższe informacje są informacjami dodatkowymi, umożliwiającymi „oszacowanie ilości odpadów powstających w trakcie realizacji zamówienia”.

W związku z powyższym wyjaśnienia wymagają następujące kwestie:

a) Czypodana ilość odpadów dotyczy odpadów komunalnych odebranych łącznie, przez co rozumieć należy wszystkie odpady klasyfikowane w grupie 20, jak również wybrane odpady z grupy 15, 16 i 17 katalogu odpadów, zgodnie z wyszczególnieniem wg kodów, zawartym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia?

b) Jeśli tak, to jaki udział w tej ilości mają zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01), a jaki pozostałe odpady, w tym zbierane selektywnie, z uwzględnieniem przewidzianego przez Zamawiającego podziału na kody?

c) Czy wskazane ilości są ilościami odebranymi łącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, czy też tylko od właścicieli nieruchomości zamieszkałych?

d) Jak w oparciu o przedstawione dane należy szacować ilość odpadów komunalnych poszczególnych rodzajów odbieranych w danym sektorze od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (podano tylko wskaźnik nagromadzenia na mieszkańca)?

e) W jaki sposób wskazane wielkości zmieniać się będą na przestrzeni czasu określonego na realizację zamówienia? (wg Kpgo 2014 ilość wytwarzanych odpadów komunalnych będzie w kolejnych latach malała, a udział odpadów zbieranych selektywnie powinien wzrosnąć).

f) Jak w kontekście opisanym kolejno w podpunktach powyżej rozumieć wartości liczbowe, przedstawione w Załączniku nr III „Zestawienie kosztów zadania” w kolumnie 4 – „Ilość”? czy wartości te zostały przyjęte jako stałe dla całego okresu realizacji przedmiotu zamówienia, czy też uwzględniają one element zmienności ilości wytwarzanych i selektywnie zbieranych odpadów? W jakich jednostkach zostały one przedstawione i w odniesieniu do jakiego okresu czasu?

Odpowiedź nr 202:

a) Zamawiający informuje, że podana ilość odpadów dotyczy odpadów komunalnych odebranych łącznie, przez co rozumieć należy wszystkie odpady klasyfikowane w grupie 20, jak również wybrane odpady z grupy 15 i 17.

b) Wszystkie informacje, którymi dysponuje Zamawiający, umożliwiające Wykonawcy oszacowanie ilości odpadów powstających w trakcie realizacji zamówienia zostały podane w dodatkowych informacjach dla Wykonawcy w pkt 9 w cz. III Instrukcji dla Wykonawców.

c) Wskazane ilości są ilościami odpadów komunalnych odebranych łącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

d) Wszystkie informacje, którymi dysponuje Zmawiający, umożliwiające Wykonawcy oszacowanie ilości odpadów powstających w trakcie realizacji zamówienia zostały podane w dodatkowych informacjach dla Wykonawcy w pkt 9 w cz. III Instrukcji dla Wykonawców.

e) Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego oszacowania ilości odpadów objętych przedmiotem zamówienia m.in. na podstawie wskazanych przez Zamawiającego dodatkowych informacji określonych w pkt 9 w cz. III Instrukcji dla Wykonawców. Zamawiający nie wyklucza możliwości korzystania przez Wykonawcę z innych źródeł.

f) Podane wartości w załączniku nr 3 oszacowane zostały przez Zamawiającego w celu możliwości obliczenia ceny ofertowej na tych samych warunkach przez wszystkich Wykonawców składających ofertę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego oszacowania ilości odpadów objętych przedmiotem zamówienia m.in. na podstawie wskazanych przez Zamawiającego dodatkowych informacji określonych w pkt 9 w cz. III Instrukcji dla Wykonawców. Ilości zostały podane w jednostkach zgodnie z kolumna nr 3. Są to szacowane ilości na cały okres obowiązywania umowy.

Pytanie nr 203:

W części III pkt 6 SIWZ wskazano, że „Zamawiający nie wyklucza możliwości pojawienia się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia innych rodzajów odpadów komunalnych wymagających odebrania i zagospodarowania”. Takie określenie jest niejednoznaczne i pozostaje w sprzeczności z zasadą wynikającą z art. 29 ust. 1 PZP. Wnosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający miał na myśli i o jaki konkretnie rodzaj odpadów chodzi?

Odpowiedź nr 203:

Powyższe zagadnienie było w niniejszym postępowaniu przedmiotem rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok z dnia 29 marca 2013 r. – sygn. akt: KIO 559/13, KIO 560/13, KIO 561/13, KIO 562/13, KIO 602/13, KIO 603/13, KIO 610/13, KIO 611/13, KIO 612/13, KIO 613/13). Zamawiający wskazał najczęściej występujące odpady. Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady komunalne.

Pytanie nr 204:

W SIWZ brak jest określenia w sposób szczegółowy przedmiotu zamówienia, w szczególności podania dokładnej lokalizacji i miejsc, z których mają być odbierane odpady komunalne, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną itp.

W ramach opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający w części III SIWZ wskazuje „miejsce odbioru i zbierania” odpadów poprzez wyszczególnienie sektora i znajdujących się na jego terenie osiedli. W załączniku wskazuje ponadto na wykaz ulic przyporządkowanych do danego sektora. Zamawiający w Szczegółowych Warunkach Umowy część C pkt 5 ppkt 1) przewiduje, że „W zakresie dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednakże nie później niż do 5 – tego dnia roboczego od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi Wykazu miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w Sektorze (…), opracowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. Nr 2 do SIWZ, w formie elektronicznej (Microsoft Word lub Excel); Zamawiający dopuszcza, że współrzędne miejsc gromadzenia odpadów wg Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 2000, Wykonawca może uzupełnić w późniejszym terminie, jednak nie później niż do dnia 31.12.2013 r.”

Takie ujęcie opisu przedmiotu zamówienia uniemożliwia ustalenie zakresu świadczenia przed złożeniem oferty. Przeprowadzenie inwentaryzacji w tym zakresie powinno należeć do Zamawiającego, ponieważ znajduje się w zakresie rzetelnego przygotowania i podania przez niego wszystkich danych, umożliwiających ustalenie zakresu świadczenia przed złożeniem oferty. Jest to element określenia samego przedmiotu zamówienia, a nie element wykonania tego zamówienia. Tego typu dane są bowiem niezbędne do ustalenia zakresu świadczenia Wykonawcy i opracowania oferty. W związku z powyższym wyjaśnienia wymagają następujące kwestie:

a) Jaka jest liczba i dokładna lokalizacja nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia, z podziałem na zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną oraz z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe?

b) Jaka jest liczba nieruchomości niezamieszkałych, znajdujących się na terenie danego sektora i objętych przez Zamawiającego (zgodnie ze stosowną uchwałą) nowym systemem?

c) Jaka jest w odniesieniu do poszczególnych wymienionych nieruchomości wymagana minimalna liczba i wielkość (pojemność) pojemników, z uwzględnieniem wytwarzania zarówno zmieszanych odpadów komunalnych, jak i przewidzianych w podjętych uchwałach rodzajów odpadów gromadzonych selektywnie?

d) Dla których z literalnie wymienionych nieruchomości Zamawiający przewiduje gromadzenie i odbiór odpadów selektywnie zbieranych w systemie pojemnikowym, a dla których w workowym?

e) Czy właściciele nieruchomości będą zobowiązani do otwierania zamykanych pergoli śmietnikowych, wystawiania pojemników umieszczonych w zamkniętych pomieszczeniach, garażach podziemnych, piwnicach – w dniach wywozu zgodnie z harmonogramem?

Odpowiedź nr 204:

a) Zamawiający podał wszystkie informacje, jakimi dysponuje. Zgodnie z zapisami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca ma sporządzić Plan obsługi systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Powyższe zagadnienie było w niniejszym postępowaniu przedmiotem rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok z dnia 29 marca 2013 r. – sygn. akt: KIO 559/13, KIO 560/13, KIO 561/13, KIO 562/13, KIO 602/13, KIO 603/13, KIO 610/13, KIO 611/13, KIO 612/13, KIO 613/13).

b) Odpowiedź jak na pytanie nr 204a.

c) Wymagana minimalna liczba i minimalna pojemność pojemników określona została w § 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia. Natomiast liczba pojemników zgodnie z obowiązkami dla Wykonawcy określonymi w części B, pkt 6, ppkt 4), lit. a), b) i c) Szczegółowych Warunków Umowy ma zostać ustalona na podstawie przeprowadzonych konsultacji Wykonawcy z właścicielami nieruchomości.

d) Wykonawca ma obowiązek wyposażyć nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, w pojemniki/kontenery/worki zgodnie z wytycznymi określonymi w części B, pkt 6, ppkt 3) Szczegółowych Warunków Umowy.

e) Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie wynikającym z pytania określone zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia.

Pytanie nr 205:

Kto zobowiązany jest do wyposażania nieruchomości w obrębie danego sektora w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz worki i pojemniki do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów, z uwzględnieniem zróżnicowania na zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną oraz nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe?

W SIWZ Zamawiający nie wskazuje, kto jest odpowiedzialny za wyposażenie danej nieruchomości w obrębie sektora w odpowiedni zestaw pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz wybranych rodzajów odpadów surowcowych. Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że za powyższe odpowiada właściciel nieruchomości, chyba że na mocy uchwały rady gminy obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. SIWZ nie określa w powyższym obszarze żadnych warunków, nie ma też uchwały Rady Miejskiej Wrocławia, która powyższe zagadnienie by regulowała. Zakup lub dzierżawa pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz worków i części pojemników do selektywnej zbiórki odpadów nie zostały uwzględnione ani w opisie przedmiotu zamówienia, ani w załączniku nr III „Zestawienie kosztów działania”, w przeciwieństwie do zakupu określonej liczby pojemników na selektywnie zebrane odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego. Na tej podstawie wnosić należy, że w omawianym przypadku odnieść należy się wprost do przepisów ustawy.

Dla wyjaśnienia jednak prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

a) Kto jest odpowiedzialny za wyposażenie danej nieruchomości w pojemniki/worki wg rodzaju i wielkości przypisanej dla danego rodzaju nieruchomości?

b) Kto decyduje, jakiego rodzaju i w jakiej ilości pojemniki/worki będą znajdowały się na danej nieruchomości?

c) Co w sytuacji, kiedy jakaś nieruchomość nie zostanie wyposażona zgodnie z wymaganiami w pojemniki/worki?

Odpowiedź nr 205:

a) Obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w pojemniki/kontenery/worki zgodnie z wytycznymi określonymi w części B, pkt 6, ppkt 1) Szczegółowych Warunków Umowy należy do Wykonawcy.

b) Wytyczne dot. przedmiotowej kwestii zostały określone w części B, pkt 6, ppkt 4), lit. a), b) Szczegółowych Warunków Umowy.

c) Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności określone w części B, pkt 6, ppkt 4), lit. a) i b) Szczegółowych Warunków Umowy oraz wyposażyć nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, w pojemniki/kontenery/worki zgodnie z wytycznymi określonymi w części B, pkt 6, ppkt 1) Szczegółowych Warunków Umowy.

Pytanie nr 206:

W § 8 pkt 4 ppkt 11 Projektu umowy Zamawiający zastrzegł jako obowiązek Wykonawcy „wykonywanie przedmiotu zamówienia bez względu na warunki atmosferyczne”.

Czy powyższe sformułowanie przewidziane zostało z zachowaniem powszechnie obowiązujących norm (bez próby obejścia art. 471 kc) definiujących siłę wyższą jako wyznacznik granicy odpowiedzialności na zasadzie ryzyka?

Odpowiedź nr 206:

Zamawiający wyjaśnia, że sformułowanie, o którym mowa w § 8 pkt 4 ppkt 11 projektu umowy zostało przewidziane z zachowaniem powszechnie obowiązujących norm definiujących siłę wyższą.

Pytanie nr 207:

Par. 10, ust. 1, pkt 3 projektu umowy – Wykonawca zobowiązany jest do transportu do bazy magazynowo – transportowej Wykonawcy, w celu zważenia na legalizowanej wadze samochodowej wszystkich odebranych odpadów – nie dotyczy odpadów zbieranych w ramach selektywnej zbiórki przeterminowanych leków i selektywnej zbiórki termometrów rtęciowych.

Czy Zamawiający wymaga ważenia wszystkich odpadów na bazie Wykonawcy? W jaki sposób wykonawca ma zważyć zmieszane odpady komunalne, jeśli nie może ich wyładować na swojej bazie logistycznej? Odpady komunalne zmieszane będą i tak ważone każdorazowo na instalacji (RIPOK, instalacja zastępcza), do której zostaną dostarczone.

Odpowiedź nr 207:

Zamawiający informuje, że obowiązki Wykonawcy w zakresie ważenia odpadów określone zostały w § 10 ust. 1 pkt 3 projektu umowy.

Powyższe zagadnienie było w niniejszym postępowaniu przedmiotem rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok z dnia 29 marca 2013 r. – sygn. akt: KIO 559/13, KIO 560/13, KIO 561/13, KIO 562/13, KIO 602/13, KIO 603/13, KIO 610/13, KIO 611/13, KIO 612/13, KIO 613/13).

Pytanie nr 208:

Szczegółowe Warunki Umowy Część B, ust. 2, pkt 15 – w zakresie odbierania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do pkt 15) uzgodnienia z właścicielem nieruchomości możliwości udostępnienia i dostępu do pojemników/worków

Co jeśli właściciel nieruchomości udostępnia pojemniki tylko w określonych godzinach? Jak w tej sytuacji Wykonawca ma zaplanować harmonogram gwarantujący maksymalną efektywność czynności Wykonawcy? Jak to się ma do § 9 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, zgodnie z którym właściciele nieruchomości przekazują odpady wykonawcy z częstotliwością wynikającą z zakresu usług świadczonych przez gminę Wrocław?

Odpowiedź nr 208:

Właściciele nieruchomości, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, powinni przekazywać odpady komunalne podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, z częstotliwością i w terminach wynikającą z opracowanego przez Wykonawcę Harmonogramu opróżnień pojemników i odbioru worków, określonego w części B, pkt 5, ppkt 3) Szczegółowych Warunków Umowy.

Pytanie nr 209:

Szczegółowe Warunki Umowy Część B, ust. 5, pkt 4 lit. b, c – W zakresie dokumentacji wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia przy opracowywaniu Harmonogramu, o którym mowa w ppkt 3., w szczególności następujących wytycznych: gęstość zaludnienia, pojemność pojemników,

Zamawiający jako jednostka gminna posiada aktualne informacje na temat gęstości zaludnienia, czy deklaracje właścicieli nieruchomości, z których wynikają pojemności pojemników. Czy Zamawiający przekaże te informacje Wykonawcy w czasie umożliwiającym sporządzenie przedmiotowego harmonogramu?

Odpowiedź nr 209:

Wykonawca we własnym zakresie powinien zdobyć wszelkie informacje umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym opracowywania harmonogramów.

Powyższe zagadnienie było w niniejszym postępowaniu przedmiotem rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok z dnia 29 marca 2013 r. – sygn. akt: KIO 559/13, KIO 560/13, KIO 561/13, KIO 562/13, KIO 602/13, KIO 603/13, KIO 610/13, KIO 611/13, KIO 612/13, KIO 613/13).

Pytanie nr 210:

SIWZ Część V, pkt 2.1, ppkt 5 – podstawienie i odbiór kontenerów na odpady wielkogabarytowe o poj. 7 m3.

Czy Wykonawca w zakresie odpadów wymienionych w ww. punkcie nie wycenia ich zagospodarowania? W jaki sposób Zamawiający przewiduje rozliczenie z wykonawcą za zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych?

Odpowiedź nr 210:

Odpowiedź jak na pytanie nr 33.

Pytanie nr 211:

Szczegółowe Warunki Umowy Część C, ust. 3, pkt 10 – wymiany i zagospodarowania trwale uszkodzonych pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła, jeżeli ze względu na rodzaj uszkodzenia nie jest możliwa ich naprawa, poprzez podstawienie w ich miejsce nowych pojemników i zgłaszania w formie pisemnej Zamawiającemu o zaistniałej sytuacji.

Czy Zamawiający przewiduje wymianę na nowe jedynie pojemniki na szkło będące własnością wykonawcy? Kto pokrywa koszt wymiany na nowe ww. pojemników? Jeżeli wykonawca, jakie dane wyjściowe ma przyjąć wykonawca w tym zakresie dla kalkulacji ceny ofertowej? Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz swoich pojemników wraz z określeniem ich stanu technicznego i przewidywanego okresu użytkowania? W trakcie trwania realizacji przedmiotu zamówienia może się okazać, że wszystkie pojemniki należące do Zamawiającego należy wymienić ze względu na zły stan techniczny. Na czyj koszt i w jakich sytuacjach będą wymieniane pojemniki na papier, tworzywa sztuczne?

Odpowiedź nr 211:

Zamawiający przewiduje wymianę na nowe pojemniki, pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na szkło bezbarwne i na szkło kolorowe będące własnością Zamawiającego oraz pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na szkło bezbarwne i na szkło kolorowe będące własnością Wykonawcy, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część C. Koszty wymiany w/w pojemników ponosi Wykonawca. Wykonawca tak ma skalkulować cenę ofertową, aby zapewnić realizację usługi zgodnie z umową.Wykaz pojemników stanowiących własność Zamawiającego stanowi załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku tym wskazane są również lokalizacje pojemników będących własnością Zamawiającego. Wykonawca w swoim zakresie ma dokonać oceny stanu pojemników i przewidywanego okresu ich użytkowania na podstawie własnej oceny (zgodnie z pkt 11 w cz. III Instrukcji dla Wykonawców). Pojemniki znajdują się w miejscach ogólnodostępnych, więc Wykonawca może dokonać ich oceny. Zamawiający nie przewiduje wymiany pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, wielomateriałowych, z metali, z papieru i tektury.

Pytanie nr 212:

Szczegółowe Warunki Umowy Część G, ust. 2, pkt 4, lit. f – niedopuszczalne jest zamieszczanie na kontenerach innych niż określono wyżej informacji, oznaczeń, reklam itp.

Kto ponosi odpowiedzialność za umieszczanie reklam na pojemnikach? Czy Zamawiający dopuszcza oznakowanie kontenera np. numerem pomocnym Wykonawcy do identyfikacji?

Odpowiedź nr 212:

Zamawiający dopuszcza oznakowanie kontenera numerem pomocnym Wykonawcy do identyfikacji. Zgodnie z treścią projektu umowy oraz Szczegółowych Warunków Umowy na pojemnikach znajdować się może oznakowanie pojemników wykonane zgodnie z projektami zaakceptowanymi przez Zamawiającego.

Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedzialność za umieszczanie reklam w danym miejscu ponosi umieszczający reklamę. W przypadku, gdy osoba zarządzająca tym miejscem, wyraziła zgodę na umieszczenie reklamy, również ona ponosi odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania kontenerów w czystości i porządku.

Pytanie nr 213:

Projekt umowy Par. 18, ust. 2, ppkt 3, lit. h – w wysokości ceny rynkowej pojemnika/pojemników ustalonej na dzień stwierdzenia braku pojemnika/pojemników – za każdorazowe niewykonanie obowiązku dostarczenia w miejsce utraconego/zniszczonego pojemnika/pojemników fabrycznie nowego pojemnika/pojemników,

Prosimy o doprecyzowanie, których pojemników dotyczy wymiana – czy pojemników Wykonawcy, czy Zamawiającego czy może należących do właściciela nieruchomości? Czy Wykonawca ma dostarczyć fabrycznie nowy – taki sam co do rodzaju?

Odpowiedź nr 213:

Zamawiający informuje, że obowiązki w tym zakresie określone zostały w części C, pkt 3, ppkt 10) i dotyczą pojemników stanowiących własność zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego.

Wykonawca ma na własny koszt wymienić pojemniki na fabrycznie nowe takiego samego rodzaju. Zamawiający nie dopuszcza wymiany uszkodzonego pojemnika na pojemnik używany.

Pytanie nr 214:

Projekt umowy Par. 19 ust. 1 – W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Jak zamawiający rozliczy z wykonawcą koszty stałe przygotowania Wykonawcy do rozpoczęcia świadczenia usługi, np. zatrudnienie pracowników, zakup pojemników, koszty przygotowania harmonogramów, koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, itp., poniesione przez wykonawcę przed odstąpieniem, dot. świadczeń już wykonanych na rzecz zamawiającego (w szczególności dot. to zakupu pojemników fabrycznie nowych), które to koszty są uwzględnione przez wykonawcę proporcjonalnie w cenach jednostkowych/ryczałtowych służących do rozliczeń przez cały okres wykonania umowy?

Odpowiedź nr 214:

Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, przekaże Zamawiającemu zestawienie kosztów stałych przygotowania Wykonawcy do rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem poniesionych kosztów. Zamawiający dokona weryfikacji rozliczenia przedstawionego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 215:

Projekt umowy Par. 21 – Wykonawca udziela na przedmiot umowy rękojmi na okres 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zamówienia wskazanego w § 4 ust. 1.

Rękojmia dotyczy przedmiotów materialnych i ich wad fizycznych, a nie usług. Co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „rękojmia”, jaki zakres obejmuje rękojmia?

Odpowiedź nr 215:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym w wyroku z dnia 29 marca 2013 r. (sygn. akt: KIO 559/13, KIO 560/13, KIO 561/13, KIO 562/13, KIO 602/13, KIO 603/13, KIO 610/13, KIO 611/13, KIO 612/13, KIO 613/13), usługa objęta przedmiotem umowy jest usługą rezultatu, obejmującą również uporządkowanie terenu i sporządzenie stosownych sprawozdań.

Pytanie nr 216:

Czy po zebraniu deklaracji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (wspólnot mieszkaniowych/spółdzielni) i niezamieszkałych otrzymamy wykaz tych właścicieli wraz z informacją nt. ilości osób, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych ilości odpadów zadeklarowanych wraz z informacją o selektywnym zbieraniu? Czy i jak często Zamawiający będzie aktualizował te dane?

Odpowiedź nr 216:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje przekazywania Wykonawcy wykazu właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wraz z informacją nt. ilości osób, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, ilości odpadów zadeklarowanych wraz z informacją o selektywnym zbieraniu.

Powyższe zagadnienie było w niniejszym postępowaniu przedmiotem rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok z dnia 29 marca 2013 r. – sygn. akt: KIO 559/13, KIO 560/13, KIO 561/13, KIO 562/13, KIO 602/13, KIO 603/13, KIO 610/13, KIO 611/13, KIO 612/13, KIO 613/13).

Pytanie nr 217:

Jakie Zamawiający przewidział programy edukacyjne wspierające selektywne zbieranie odpadów komunalnych? Czy osoby, które zadeklarują brak chęci selektywnego zbierania, będą w jakiś sposób przez Zamawiającego zachęcane do zmiany swego stanowiska? Oczywiście wyłączając wyższą opłatę, która jest przewidziana przez ustawodawcę.

Odpowiedź nr 217:

Zamawiający będzie prowadzić kampanię dotyczącą informowania i edukowania mieszkańców Gminy Wrocław w zakresie wdrożenia na terenie Gminy Wrocław zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, obowiązków mieszkańców Gminy Wrocław wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wrocław, w tym zasad selektywnej zbiórki odpadów oraz jej zalet.

Pytanie nr 218:

W przypadku braku dojazdu wykonawca sporządza notatkę, dokumentację fotograficzną i przesyła do Ekosystem. Jeżeli w trakcie okresu braku dojazdu powstały odpady obok pojemników, kto zleca ich dodatkowy odbiór? Jak wygląda sposób rozliczeń w tym przypadku? Czy wykonawca przesyła notatkę Zamawiającemu w celu podjęcia przez niego niezwłocznych działań, aby usprawnić dojazd do pojemnika? Czy notatka to tylko dokument dla wykonawcy potwierdzający, że dołożył wszelkich starań, aby pojemnik opróżnić?

Odpowiedź nr 218:

W przypadku gdy bezpośredni dojazd do miejsc gromadzenia odpadów jest chwilowo utrudniony, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru odpadów, gdy będzie już to możliwe, a powyższa czynność nie jest traktowana jako dodatkowy odbiór odpadów, natomiast sposób rozliczenia określony został w § 15 projektu umowy.

Zamawiający informuje, że notatka stanowić będzie dokument potwierdzający zaistnienie przedmiotowej sytuacji, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie jest zwolniony z obowiązku niezwłocznego opróżnienia przedmiotowych pojemników, gdy będzie już to możliwe.

Pytanie nr 219:

§ 7 ust. 1 pkt 5) w zw. z § 8 ust. 3 i ust. 4 pkt 21. Umowy

Czy zapisy te oznaczają, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za mienie Zamawiającego tj. pojemniki? Czy to oznacza, że Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie tego mienia przed kradzieżą i aktami wandalizmu? W jaki sposób Wykonawca ma zabezpieczyć to mienie skoro znajduje się ono na ogólnie dostępnym terenie?

Prosimy o urealnienie tych wymagań i wyłączenie z nich aktów wandalizmu i zużycia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Odpowiedź nr 219:

Pojemniki Zamawiającego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są ubezpieczone oraz będą ubezpieczone przez cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający nie przewiduje szczególnych sposobów zabezpieczenia pojemników.

Pytanie nr 220:

§ 12 ust. 1 i ust. 6 Umowy w zw. z zestawieniem kosztów zadania (załącznikiem III)

Zamawiający wskazuje konkretną liczbę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, w oparciu o którą Wykonawca dokonać ma obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, jednocześnie Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zwiększenia liczby pojemników i Wykonawca w § 12 ust. 6 Umowy zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu zmiany ilości pojemników.

Czy Zamawiający przewiduje jakąś granicę (np.: wielokrotność) możliwości zwiększenia przez niego ilości pojemników czy też Wykonawca powinien się liczyć z możliwością nieograniczonego zwiększenia ilości pojemników w ramach ceny w ofercie Wykonawcy?

Odpowiedź nr 220:

Zamawiający w Zestawieniu kosztów zadania (załącznik nr III) określa maksymalną liczbę pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, która jednorazowo może być podstawiona na terenie danego Sektora na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy.

Pytanie nr 221:

§ 21 Umowy

Zmawiający przewiduje, że bez względu na skrócenie czasu realizacji usługi i obowiązywania Umowy, rękojmia rozpocznie swój bieg od dnia przewidywanego zakończenia Umowy, tj. 28.02.2017 r.

Prosimy o dopisanie, że termin udzielonej rękojmi zaczyna biec od zakończenia realizacji zamówienia wskazanego w § 4 ust. 1 z zastrzeżeniem § 4 ust. 5.

Odpowiedź nr 221:

Zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy czas trwania umowy upływa z dniem 28.02.2017 r., z zastrzeżeniem ust. 5.

Pytanie nr 222:

Litera C pkt 1 ppkt 3 Szczegółowe Warunki Umowy – brak miejsca lokalizacji pojemników na odpady z papieru i tektury.

Prosimy o wskazanie tych miejsc.

Kto i na czyj koszt zabezpiecza pojemniki na papier i karton?

Odpowiedź nr 222:

Lokalizacje pojemników AT 2,5 m3 przeznaczonych do gromadzenia papieru i tektury zostały wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ w przypadku Sektora I i III. Lokalizacja ta na terenie Sektora I to ul. Legnicka 25 (pozycja nr 16 w załączniku nr 3), a na terenie Sektora III to ul. Popowicka 18 (pozycja nr 48 w załączniku nr 3). Ponadto w ww. załączniku wskazane zostały także lokalizacje zestawów pojemników typu „Piłka”, w skład których wchodzą pojemniki przeznaczone do gromadzenia papieru i tektury.

Pojemniki są własnością Zamawiającego i zostały przez niego ubezpieczone.

Pytanie nr 223:

Czy Zamawiający uważa za ilości wskazane w zestawieniu kosztów zadania (załącznik nr 3) za niezmienne w związku z zapisem Części III pkt 9.6. SIWZ, w którym Zamawiający wskazuje: „że Wykonawca na podstawie w/w informacji wskazanych przez Zamawiającego zobowiązany jest do prawidłowego oszacowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź nr 223:

Odpowiedź jak na pytanie nr 202f.

Pytanie nr 224:

Projekt umowy, §1, ust. 3

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „zbierania” odpadów w Sektorze II – Krzyki? Czy oznacza to, że odpady muszą być zbierane wyłącznie na bazie magazynowo-sprzętowej zlokalizowanej w tym sektorze czy w odległości do 60 km od granicy Gminy Wrocław?

Odpowiedź nr 224:

Zamawiający pod pojęciem „zbierania odpadów” rozumie wszystkie czynności określone definicją zbierania odpadów zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).

Odpady powinny być zbierane zgodnie z wymogami ustawy o odpadach oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122).

Pytanie nr 225:

Projekt umowy §8, ust. 4 pkt 3.

Jakim sprzętem obecnie dysponuje Zamawiający?

Odpowiedź nr 225:

Zamawiający posiada sprzęt komputerowy oparty na systemach operacyjnych MS Windows XP, MS Windows 7, MS Windows 8, przeznaczonych do pracy biurowej oraz obsługi systemów biurowych. Zamawiający nie posiada odrębnego sprzętu służącego do czynności określonych w § 8, ust. 4 projektu umowy.

Pytanie nr 226:

Projekt umowy §8, ust. 4, pkt 29.

Czy Wykonawca w miejsce utraconego/zniszczonego pojemnika/pojemników dostarcza pojemnik z puli pojemników, o których mowa w §2 pkt 1.9, czy też na ten cel musi przewidzieć pojemniki dodatkowe?

Odpowiedź nr 226:

Sposób dostarczania pojemników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 9 projektu umowy określony jest w Szczegółowych Warunkach Umowy, część C. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środki techniczne niezbędne dla zapewnienia sprawnej realizacji zamówienia, a więc i pojemniki, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 29 projektu umowy. Wykonawca musi przewidzieć dodatkowe pojemniki we własnym zakresie.

Pytanie nr 227:

Szczegółowe warunki umowy część B, pkt 1.1.

Zgodnie z powyższym zapisem Wykonawca odbiera zmieszane odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach. Czy w przypadku pozostawienia przez Wytwórcę zmieszanych odpadów komunalnych w worku poza pojemnikiem obliguje to Wykonawcę do ich odbioru czy też nie? Właściciele nieruchomości z uwagi na mniejsze koszty zakupu chętniej będą wyposażać nieruchomości w mniejsze pojemniki aniżeli wskazane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, co może powodować notoryczne gromadzenie odpadów poza pojemnikiem.

Odpowiedź nr 227:

Wykonawca zobligowany jest do postępowania zgodnie z obowiązkami określonymi w części B,

pkt 2, ppkt 18 Szczegółowych Warunków Umowy. Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia działań w celu optymalizacji ilości, rodzajów czy częstotliwości opróżniania pojemników.

Pytanie nr 228:

Szczegółowe warunki umowy część B, pkt 2.6-7.

Czy Wytwórca odpadów może żądać od Wykonawcy świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych częściej aniżeli wynikałoby z logicznego uzasadnienia? Dla Wykonawcy zrozumiałe jest, iż przy zabudowie wielorodzinnej odbiór odpadów będzie realizowany częściej aniżeli częstotliwość minimalna. Pojawia się pytanie czy osoba indywidualna może żądać świadczenia usług odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z częstotliwością np. 3 x tydzień, a dla odpadów opakowaniowych selektywnie zbieranych np. 4 x m-c.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia przewiduje dla zmieszanych odpadów komunalnych uzależnienie wielkości pojemnika od ilości korzystających z niego osób. Dla odpadów segregowanych, odbieranych selektywnie takowych norm nie ma. Zachodzi zatem możliwość, iż z niektórych nieruchomości odpady opakowaniowe selektywnie zbierane na żądanie właścicieli nieruchomości będą odbierane codziennie.

Odpowiedź nr 228:

Wykonawca ma obowiązek wyposażyć nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, w pojemniki/kontenery/worki zgodnie z wytycznymi określonymi w części B, pkt 6, ppkt 3) Szczegółowych Warunków Umowy. Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia działań w celu optymalizacji ilości, rodzajów czy częstotliwości opróżniania pojemników i odbioru worków, przy uwzględnieniu minimalnej częstotliwości odbioru odpadów, określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy.

Pytanie nr 229:

W związku z ustalonymi warunkami w zakresie wykonywania usług za pomocą podwykonawców (§ 14 projektu umowy) uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy dopuszczalne jest zlecenie odbioru odpadów opisanych w rozdz. D, E, F SWU (leki, termometry, baterie) podwykonawcy, który posiada decyzję na transport i zbieranie? Czy wówczas on może magazynować te odpady u siebie na bazie, do czasu zgromadzenia odpowiedniej ilości odpadów w celu przekazania ich do unieszkodliwienia/odzysku?

Odpowiedź nr 229:

Wykonawca ma prawo zawrzeć umowy z Podwykonawcami zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, na zasadach określonych w Instrukcji dla Wykonawców oraz w projekcie umowy.

Odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia, które Wykonawca będzie magazynował, muszą być magazynowane na bazie Wykonawcy.

Pytanie nr 230:

Instrukcja, Część II, ust. 1.4. W związku z faktem, iż z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynika, iż wszelkie warunki techniczne winny zostać dostosowane do 09.05.2013 r. prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza modyfikację treści SIWZ poprzez złożenie oświadczenia, iż baza magazynowo – transportowa będzie spełniała wszelkie warunki techniczne wynikające z rozporządzenia najpóźniej w dniu 09.05.2013 r.? Prosimy o dokonanie stosownej modyfikacji w SIWZ.

Odpowiedź nr 230:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 231:

Instrukcja, Część III, ust. 6 – prosimy o informację w jaki sposób będzie następowało rozliczenie za odbiór i zagospodarowanie odpadów, które nie są ujęte w specyfikacji, a mogą pojawić się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia? Jakie ilości tych odpadów mogą się pojawić? Jeżeli Zamawiający wymaga, aby odpady te były odbierane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie, pragniemy zwrócić uwagę, że z perspektywy prawa podatkowego wydaje się, iż to może zostać potraktowane jako nieodpłatne świadczenie na rzecz Zamawiającego, a co za tym idzie organy skarbowe mogą podjąć próbę opodatkowania czynności w tym zakresie jak również nałożenia sankcji karno-skarbowych. W ten sposób także Zamawiający naruszać będzie zasadę równowagi stron umowy przenosząc ciężar ryzyka na jedną z ze stron. W związku z powyższym wnosimy o zmianę tego zapisu poprzez ustalenie, iż Zamawiający dokona zapłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie tych odpadów.

Odpowiedź nr 231:

Powyższe zagadnienie było w niniejszym postępowaniu przedmiotem rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok z dnia 29 marca 2013 r. – sygn. akt: KIO 559/13, KIO 560/13, KIO 561/13, KIO 562/13, KIO 602/13, KIO 603/13, KIO 610/13, KIO 611/13, KIO 612/13, KIO 613/13).

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej, postanowienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu umowy określają zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy, z tytułu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów innych, niż wymienione w § 1 ust. 1 projektu umowy.

Pytanie nr 232:

Zestawienie kosztów zadania (Załącznik nr III), poz. 5 – Zamawiający oszacował ilość kontenerów na odpady wielkogabarytowe w ilości 4642 szt. Jaka ilość ton odpadów przewidziana jest w związku z realizacją tej części zadania? Kwestia ta jest tym bardziej istotna, bowiem Wykonawca ma świadomość, że bardzo dużo jest odpadów zgromadzonych wokół takich kontenerów, które również muszą być ujęte w kalkulacji kosztów.

Odpowiedź nr 232:

Oszacowanie ilości odpadów jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający wszystkie informacje, którymi dysponuje, zawarł w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w części G Szczegółowych Warunków Umowy, w pkt 9 części III Instrukcji dla Wykonawców oraz w załączniku nr 3 do SIWZ.

Pytanie nr 233:

Umowa § 1 ust. 2 – W chwili składania oferty nie wiadomo, jakie to mogą być odpady, ile ich może być i jakie kwoty wynagrodzenia mogą obejmować. Ponadto z perspektywy prawa podatkowego wydaje się, iż to może zostać potraktowane jako nieodpłatne świadczenie na rzecz Zamawiającego, a co za tym idzie organy skarbowe mogą podjąć próbę opodatkowania czynności w tym zakresie jak również nałożenia sankcji karno-skarbowych. W ten sposób także Zamawiający naruszać będzie zasadę równowagi stron umowy przenosząc ciężar ryzyka na jedną z ze stron. W związku z powyższym wnosimy o zmianę tego zapisu poprzez ustalenie, iż Zamawiający dokona zapłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów innych, które nie zostały wymienione w § 1 ust. 1.

Odpowiedź nr 233:

Odpowiedź jak na pytanie nr 231.

Pytanie nr 234:

Umowa, §9, ust. 1, pkt 9 – Wnosimy o wykreślenie zapisu o konieczności dokonywania wszelkich napraw w autoryzowanych punktach serwisowych i odpowiednie zmodyfikowanie SIWZ i projektu umowy w tym zakresie. Konieczność utrzymania sprzętu we właściwym stanie technicznym jest oczywiście uzasadniona, jednakowoż nierzadko przedsiębiorcy posiadają własne techniczne zaplecze i dokonują niezbędnych napraw nie posiłkując się w tym zakresie autoryzowanymi stacjami. Zapis tego rodzaju nie jest niezbędny w celu właściwej realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź nr 234:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 235:

Umowa §9, ust. 2 i 3 – Proszę o wyjaśnienie czemu ma służyć posiadanie bazy magazynowo – transportowej na warunkach opisanych w SIWZ? Czy Wykonawca musi spełniać te warunki, jeśli będzie wszystkie odebrane odpady woził bezpośrednio do miejsc ich zagospodarowania?

Odpowiedź nr 235:

Zamawiający podtrzymuje swoje dotychczasowe zapisy dotyczące posiadania i warunków, jakie ma spełniać baza magazynowo – transportowa. Wykonawca w celu podania masy odebranych odpadów komunalnych zobowiązany jest m. in. zważyć odebrane odpady na najazdowej wadze samochodowej zlokalizowanej na terenie przedmiotowej bazy przed przekazaniem ich do instalacji.

Powyższe zagadnienie było w niniejszym postępowaniu przedmiotem rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok z dnia 29 marca 2013 r. – sygn. akt: KIO 559/13, KIO 560/13, KIO 561/13, KIO 562/13, KIO 602/13, KIO 603/13, KIO 610/13, KIO 611/13, KIO 612/13, KIO 613/13).

Pytanie nr 236:

Umowa § 12 – Czy Zamawiający dysponuje wiedzą jakie zmiany w tym zakresie mogą być konieczne do realizacji w całym okresie trwania umowy? Wnosimy o dokonanie zmiany zapisów w tych jednostkach redakcyjnych poprzez wskazanie, iż zmiany w zakresie ilości i lokalizacji pojemników nastąpić mogą tylko za pisemną zgodą Wykonawcy oraz za dodatkowym wynagrodzeniem Wykonawcy. W chwili składania oferty Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ilości dodatkowych pojemników, jak również jakie koszty będzie musiał ponieść na zagospodarowanie dodatkowych odpadów oraz na przestawienie pojemników (zmianę lokalizacji). Tym samym nie ma możliwości odpowiedniego skalkulowania kosztów, aby uwzględnić je w cenie ofertowej.

Odpowiedź nr 236:

Zamawiający wszystkie informacje, którymi dysponuje, zawarł w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w części C, D, E i F Szczegółowych Warunków Umowy oraz w załączniku nr 3 do SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 237:

Umowa § 21 – rękojmia – Ponieważ przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów, udzielanie rękojmi w zakresie świadczenia tych usług jest bezzasadne. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź nr 237:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powyższe zagadnienie było w niniejszym postępowaniu przedmiotem rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok z dnia 29 marca 2013 r. – sygn. akt: KIO 559/13, KIO 560/13, KIO 561/13, KIO 562/13, KIO 602/13, KIO 603/13, KIO 610/13, KIO 611/13, KIO 612/13, KIO 613/13).

Pytanie nr 238:

Proszę o przekazanie informacji na temat ilości poszczególnych pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych (ilość i rodzaj pojemników), z podziałem na zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną i nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, które są przedmiotem niniejszego zamówienia. Informacje te są niezbędne do założenia wstępnych harmonogramów wywozów, ocenę możliwości wywiązania się z umowy poprzez obliczenie jaką ilość pojemników będziemy w stanie opróżnić w czasie jednego dnia. Bez tej wiedzy nie ma możliwości oszacowania kosztów, a w następstwie tego również niemożliwość prawidłowego skalkulowania ceny usług.

Odpowiedź nr 238:

Informacje, którymi dysponuje Zamawiający zostały podane w części III, pkt 8a Instrukcji dla Wykonawców, a zasady wyposażania określonych nieruchomości zostały wskazane przez Zamawiającego w części B, pkt 6, ppkt 3) i ppkt 4), lit. a) i b) Szczegółowych Warunków Umowy.

Pytanie nr 239:

Instrukcja, część III, ust. 9, pkt 9.2. – Zamawiający podał ilości odpadów z terenu Gminy Wrocław w 2011 r. Jaka ilość dotyczy sektora III?

Odpowiedź nr 239:

Odpowiedź jak na pytanie nr 30.

Pytanie nr 240:

Umowa, §15, ust. 9 – proszę o informację w jaki sposób będzie obliczone maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy w poszczególnych latach obowiązywania umowy?

Odpowiedź nr 240:

Zamawiający wyjaśnia, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy w poszczególnych latach obowiązywania umowy, ustalone będzie przez Zamawiającego na podstawie szacowanego poziomu zaangażowania środków finansowych w poszczególnych latach.

Pytanie nr 241:

Umowa, § 18, ust. 2, pkt 5, ppkt s – dotyczy Umowa § 9, ust. 7 – Wnosimy o wykreślenie tego zapisu. Tego rodzaju żądanie jest bezzasadnie, stanowi oczywistą ingerencję w sferę organizacyjną funkcjonowania Wykonawcy, który jest uprawniony do samodzielnego planowania sposobu świadczenia usług. Zdaniem Wykonawcy zapis ten w sposób rażący ogranicza uczciwą konkurencję uniemożliwiając uczestnictwo w postępowaniu podmiotom, które spełniają warunki w zakresie posiadanego sprzętu i chcą go wykorzystywać także do realizacji innych zamówień, oczywiście w sposób gwarantujący wykonanie umowy z Zamawiającym, za co przecież Wykonawca odpowiada.

Odpowiedź nr 241:

Z uwagi na brak wskazanej przez Wykonawcę litery (litera „s”) w § 18 ust. 2 pkt 5 projektu umowy, Zamawiający nie może ustosunkować się do wniosku Wykonawcy. W związku z powyższym pytanie jest bezprzedmiotowe.

Pytanie nr 242:

Umowa, § 18, ust. 2, pkt 5, ppkt p, q, r – Wnosimy o wykreślenie tego zapisu. Wykonawca w istocie nie ma żadnego wpływu na poziom odzysku odpadów, a co za tym idzie wykonanie tego świadczenia jest oczywiście niemożliwe – niemożliwość świadczenia ma charakter pierwotny. Mając to na względzie umowa w tej części jest bezwzględnie nieważna.

Odpowiedź nr 242:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 243:

Umowa, § 18, ust. 3, pkt 4 – Wnosimy o wykreślenie tego zapisu. W ten sposób Zamawiający tworzy pole do nadużyć, a z kar umownych czyni w istocie źródło dodatkowego przychodu nie pozostawiając wykonawcom jakiegokolwiek pola manewru. Z obowiązującego orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, iż postępowanie tego rodzaju nie zasługuje na ochronę prawną.

Odpowiedź nr 243:

Z uwagi na brak w § 18 ust. 3 projektu umowy punktu 4), Zamawiający nie może ustosunkować się do wniosku Wykonawcy. W związku z powyższym pytanie jest bezprzedmiotowe.

Pytanie nr 244:

SWU, część B, ust. 2, pkt 6 i 7 – prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający będzie prowadził kontrolę i jak będzie egzekwował prawidłowy dobór wielkości i ilości pojemników przez właścicieli nieruchomości? Pozostawianie konieczności dopasowania przez Wykonawcę częstotliwości wywozu odpadów w przypadku, gdy właściciele nieruchomości będą mieli niewystarczającą do ich potrzeb ilość pojemników spowoduje niemożliwość wywiązania się Wykonawcy z tego zapisu. Wnosimy o jego wykreślenie lub stosowną modyfikację, zdejmującą odpowiedzialność z Wykonawcy w przypadku niedostatecznego zaopatrzenia się w pojemniki, w stosunku do potrzeb, przez właściciela nieruchomości.

Odpowiedź nr 244:

W związku z podjęciem Uchwały Nr XI/941/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/741/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ze zmianą Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 11.04.2013 r., zgodnie z wymaganiami określonymi w części B, pkt 6, ppkt 4), lit. a) i b) Szczegółowych Warunków Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na podstawie m.in. przeprowadzonych konsultacji z właścicielami nieruchomości oraz przy uwzględnieniu wymagań w zakresie minimalnych pojemności pojemników określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia. Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 245:

SWU, część B, ust. 2, pkt 18 – prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez „uporządkowanie terenu wokół pojemników”? O jak duży teren wokół pojemników chodzi?

Odpowiedź nr 245:

Zamawiający w części B, pkt 2 ppkt 18) Szczegółowych Warunków Umowy określił zakres uporządkowania terenu wokół pojemników.

Pytanie nr 246:

SWU, część B, ust. 5, pkt 2 – prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób to Wykonawca ma aktualizować Wykaz o zmiany w ilościach nieruchomości objętych systemem, skoro to Zamawiający jest i będzie w posiadaniu takich informacji poprzez składane deklaracje przez właścicieli nieruchomości? Wnosimy o wykreślenie tego punktu lub jego modyfikację o zapis, że Wykonawca zaktualizuje ten wykaz w ciągu 7 dni od otrzymania od Zamawiającego informacji o zmianach w ilości nieruchomości, powstanie nowych i ewentualnych zmian nazw ulic już istniejących.

Odpowiedź nr 246:

Sposób aktualizowania przedmiotowego Wykazu Zamawiający pozostawił w gestii Wykonawcy. Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 247:

SWU, część C, ust. 4, pkt 2 – prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający będzie prowadził kontrolę i jak będzie egzekwował prawidłowy dobór wielkości i ilości pojemników przez właścicieli nieruchomości? Pozostawianie konieczności dopasowania przez Wykonawcę częstotliwości wywozu odpadów w przypadku, gdy właściciele nieruchomości będą mieli niewystarczającą do ich potrzeb ilość pojemników spowoduje niemożliwość wywiązania się Wykonawcy z tego zapisu. Wnosimy o jego wykreślenie lub stosowną modyfikację, zdejmującą odpowiedzialność z Wykonawcy w przypadku niedostatecznego zaopatrzenia się w pojemniki, w stosunku do potrzeb, przez właściciela nieruchomości.

Odpowiedź nr 247:

Pojemniki określone w części C Szczegółowych Warunków Umowy ustawione będą w miejscach ogólnodostępnych, a ich ilości i pojemności określone zostały przez Zamawiającego w części C, pkt 2 Szczegółowych Warunków Umowy. Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania własnej kontroli stopnia napełnienia poszczególnych pojemników, w celu niedopuszczenia do przepełnienia pojemników odpadami powyżej 90% ich całkowitej pojemności. Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 248:

§ 8 ust. 4 pkt 3) Umowy

Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania

Na jakich zasadach Wykonawca ma wyposażyć Zamawiającego w oprogramowanie, czy Wykonawca udziela nieodpłatnej licencji? Czy Wykonawca musi ją jeszcze kupić? Jakim sprzętem i oprogramowaniem dysponuje obecnie Zamawiający?

Odpowiedź nr 248:

Zasady wyposażenia Zamawiającego w oprogramowanie określone zostały w projekcie umowy. Zamawiający pozostawia Wykonawcy decyzję, na jakich warunkach i zasadach Wykonawca nabędzie oprogramowanie.

Zamawiający posiada sprzęt komputerowy oparty na systemach operacyjnych MS Windows XP, MS Windows 7, MS Windows 8, przeznaczonych do pracy biurowej oraz obsługi systemów biurowych. Zamawiający nie posiada odrębnego sprzętu służącego do czynności określonych w § 8, ust. 4 projektu umowy.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu licencję w zakresie umożliwiającym korzystanie przez Zamawiającego z oprogramowania na zasadach wskazanych w umowie. Zapewnienie licencji Zamawiającemu następuje w ramach ceny ofertowej.