Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Kompleksową obsługę eksploatacyjną instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice” przy ul. Koziej we Wrocławiu” do realizacji zamówienia zostało wybrane następujące Konsorcjum:

K35 Usługi Przyjazne Środowisku Łukasz Kowalczyk

Komorze 35, 63-040 Komorze

Żelichowski Marek Firma Usługowa

ul. Jana Długosza 1, 41-219 Sosnowiec

z ceną ofertową brutto: 66 174,00 zł.

  

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) Andrzej, Aleksandra i Marek Włodarczyk „Eko-Ekspert” s.c.

ul. Goetla 8B, 40-749 Katowice

2) Konsorcjum:

K35 Usługi Przyjazne Środowisku Łukasz Kowalczyk

Komorze 35, 63-040 Komorze

Żelichowski Marek Firma Usługowa

ul. Jana Długosza 1, 41-219 Sosnowiec

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

oferta nr 1 – 8,25 pkt,

oferta nr 2 – 10,00 pkt.