Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana treści SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) pkt 4 w cz. III Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2015 r. (nie wcześniej niż od dnia 01.01.2015 r.)”;

2) pkt 10 w cz. VIII Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

1) cena – 90%,

2) termin płatności faktury – 10%.

10.1. Oceny ofert będą dokonane odrębnie w odniesieniu do każdego kryterium, poprzez przyznanie każdej ofercie i w każdym kryterium punktów wyrażających ocenę.

10.2. W każdym kryterium oferta może uzyskać od 0 do 10 punktów.

10.3. Cena (C) punktowana będzie w następujący sposób:

a) oferta, w której zaproponowano najniższą cenę ofertową brutto otrzyma 10 punktów,

b) pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone na podstawie wzoru:

PC(i) = Cmin x 10 / C(i)

gdzie:

i – numer ocenianej oferty,

PC(i) – liczba punktów przyznanych w kryterium Cena ofercie „i”, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert,

C(i) – cena brutto oferty „i”.

10.4. Termin płatności faktury (T) punktowany będzie w następujący sposób:

a) oferta, w której zaproponowano termin płatności faktury wynoszący 30 dni otrzyma 10 punktów,

b) oferta, w której zaproponowano termin płatności faktury wynoszący 15 dni otrzyma 0 punktów,

10.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów po przemnożeniu przez wagi przypisane poszczególnym kryteriom wg wzoru:

P(i) = 90% x PC(i) + 10% x PT(i)

gdzie:

P(i) – końcowa, łączna liczba punktów przyznanych ofercie „i”,

PC(i) – liczba punktów przyznanych w kryterium Cena ofercie „i”,

PT(i) – liczba punktów przyznanych w kryterium Termin płatności faktury ofercie „i”.

10.6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.”;

3) pkt 5 w załączniku nr I „Formularz oferty” otrzymuje następujące brzmienie (w załączeniu zamienny załącznik nr I):

„5. Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2015 r.”;

4) dopisuje się pkt 10 w załączniku nr I „Formularz oferty” o następującym brzmieniu (w załączeniu zamienny załącznik nr I):

„10. Oświadczam, że proponuję termin płatności faktury …… dni.”;

5) § 2 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się świadczenia usługi określonej w § 1 ust. 1, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2015 r. (nie wcześniej niż od dnia 01.01.2015 r.) lub do wyczerpania kwoty określonej w § 6 ust. 1.”;

6) ust. 4 w § 7 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zamawiający dokona przelewu należności w terminie …… dni od daty otrzymania faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku bankowego wskazanego przez Wykonawcę na fakturze.

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp informujemy, że w/w postępowaniu zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 17.12.2014 r. do godz. 1030,

– otwarcia ofert – na dzień 17.12.2014 r. o godz. 1100.

Załączniki:

1.„Formularz oferty” – załącznik nr I (zamienny).