Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 05.12.2013 r. o godz. 9:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Kompleksowe zagospodarowanie obejmujące m.in. załadunek, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania), pochodzących z Kompostowni Odpadów Zielonych zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty.

W dniu 05.12.2013 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Oferta nr 1 – SITA ZACHÓD Sp. z o.o.

u. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

Oferta została wycofana

Oferta nr 2 – CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Cena brutto: 192 240,00 zł

Oferta nr 3 – Konsorcjum:

KOZERA Sp. z o.o.

ul. Strzelecka 15, 46-146 Domaszowice

BIORECO Sp. z o.o.

ul. Legnicka 55/6, 54-203 Wrocław

Cena brutto: 97 200,00 zł

Oferta nr 4 – VIVENA-NATURA Sp. z o.o.

ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław

Cena brutto: 118 990,20 zł