Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ/398/11/2013/W                       Wrocław, dnia 25.11.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE OBEJMUJĄCE M.IN. ZAŁADUNEK, TRANSPORT, ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW O KODZIE 19 05 03 – KOMPOST NIEODPOWIADAJĄCY WYMAGANIOM (NIENADAJĄCY SIĘ DO WYKORZYSTANIA), POCHODZĄCYCH Z KOMPOSTOWNI ODPADÓW ZIELONYCH ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. JANOWSKIEJ 51 WE WROCŁAWIU

   

zawiera:

1. Instrukcja dla wykonawców

2. Załączniki

3. Projekt umowy

4. Wzór gwarancji