Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Kompleksowe zagospodarowanie obejmujące m.in. załadunek, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania), pochodzących z Kompostowni Odpadów Zielonych zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu” do realizacji zamówienia zostało wybrane następujące Konsorcjum:

KOZERA Sp. z o.o.

ul. Strzelecka 15, 46-146 Domaszowice

BIORECO Sp. z o.o.

ul. Legnicka 55/6, 54-203 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 97 200,00 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) SITA ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław – oferta została wycofana

2) CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

3) Konsorcjum:

KOZERA Sp. z o.o.

ul. Strzelecka 15, 46-146 Domaszowice

BIORECO Sp. z o.o.

ul. Legnicka 55/6, 54-203 Wrocław

4) VIVENA-NATURA Sp. z o.o.

ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

oferta nr 1 – oferta wycofana,

oferta nr 2 – 5,06 pkt,

oferta nr 3 – 10,00 pkt,

oferta nr 4 – 8,17 pkt.