Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-4 na pytania do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Projekt umowy – § 4 pkt 9 „Obowiązki Wykonawcy” – Wnosimy o doprecyzowanie tego zapisu poprzez wskazanie, iż odpowiedzialność ta dotyczy działań lub zaniechań powstałych z wyłącznej winy Wykonawcy.

Odpowiedź nr 1:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – § 4 ust. 9 zdanie pierwsze projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu umowy, a także szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia prac, powstałe z wyłącznej winy Wykonawcy.”.

Pytanie nr 2:

Wykonawca zwraca się z prośbą o przedłożenie zezwolenia, o którym mowa w Projekcie umowy § 1 pkt 5.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że § 1 ust. 5 projektu umowy ma następujące brzmienie:

„Integralną częścią umowy są:

1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

2. oferta Wykonawcy z dnia ………………… 2013 r.”.

Zamawiający przypuszcza, że pytanie miało dotyczyć § 1 ust. 4 projektu umowy. W załączeniu Zezwolenie nr WSR-OK.6233.1.2013.AN z dnia 15.01.2013 r.

Pytanie nr 3:

Umowa § 12 pkt 2 ppkt 2), 3), 4), 5) – kary umowne w tej wysokości są rażąco wygórowane. Brak jest jakichkolwiek racjonalnych podstaw dla naliczania tak wysokich kar w sytuacji, kiedy nie wynikają z tego tytułu jakiekolwiek ujemne konsekwencje dla Zamawiającego. W ten sposób Zamawiający w sposób rażący burzy zasadę równowagi stron umowy. Wnosimy o ich obniżenie do 100,00 zł.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje swoje dotychczasowe zapisy dotyczące wysokości kar umownych określonych w projekcie umowy § 12 ust. 2 pkt 2), 3), 4), 5).

Pytanie nr 4:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego pozwoleń na zagospodarowanie odpadu jeśli Wykonawca nie posiada decyzji na odzysk/unieszkodliwianie, a przedłoży do przetargu decyzję na zbieranie odpadów?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający sprawdzi czy złożone przez Wykonawcę dokumenty potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu na etapie oceny złożonych ofert.

Ponadto Zamawiający wskazuje, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia, tj.: ważne zezwolenie na transport odpadów zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczące odpadów zaklasyfikowanych do grupy „19” – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych, sklasyfikowane jako odpady o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania).

Zgodnie z zapisami SIWZ (ppkt 4 pkt 2 cz. III Instrukcji dla Wykonawców) przedmiot zamówienia obejmuje m.in. przekazanie odpadów uprawnionym podmiotom, prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania, w przypadku kiedy Wykonawca nie jest uprawniony do prowadzenia działalności w tym zakresie, bądź ich zagospodarowanie w miejscu prawnie dopuszczonym lub we własnej instalacji w przypadku gdy Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w tym zakresie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 05.12.2013 r. do godz. 930,

– otwarcia ofert – na dzień 05.12.2013 r. o godz. 1000.

Ponadto zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1)  § 5 ust. 1 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, odebrane w wyniku prowadzonych prac, zobowiązani będą do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami).”,

2) § 7 ust. 1 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Cena ofertowa jest iloczynem ryczałtowej ceny jednostkowej netto za wykonanie usługi polegającej na zagospodarowaniu (załadunek, transport, odzysk lub unieszkodliwienie) 1 Mg odpadów powstałych po procesie kompostowania na terenie Kompostowni Odpadów Zielonych zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu oraz faktycznej ilości odebranych w odpadów (Mg) i wynosi ……… zł netto (słownie: ……..), a ………….. zł brutto (słownie: …………….).”,

3) § 7 ust. 2 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ryczałtowa cena jednostkowa netto za wykonanie usługi polegającej na zagospodarowaniu (załadunek, transport, odzysk lub unieszkodliwienie) 1 Mg odpadów powstałych po procesie kompostowania na terenie Kompostowni Odpadów Zielonych zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu wynosi ……….. zł, tj. ………….. zł brutto.”,

4) § 7 ust. 3 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Wykonawca będzie otrzymywał za każdy miesiąc wynagrodzenie za wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia, stanowiące iloczyn ryczałtowej ceny jednostkowej brutto, o której mowa w ust. 2 oraz faktycznej ilości odebranych w danym miesiącu odpadów powstałych po procesie kompostowania (Mg).”.

Załączniki:

Zezwolenie nr WSR-OK.6233.1.2013.AN z dnia 15.01.2013 r.