Biuletyn Informacji Publicznej

24/2013 Kompleksowe zagospodarowanie obejmujące m.in. załadunek, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania), pochodzących z Kompostowni Odpadów Zielonych zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu

Numer postępowania: 24/2013

Termin składania ofert lub wniosków: 2013-12-05 09:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi