Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych przy ul. Janowskiej 51 i ul. Koziej (składowisko odpadów) we Wrocławiu”  zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie złożono żadnej oferty.