Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.8081/12/2017/W                         Wrocław, dnia 04.12.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu na:

KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ EKSPLOATACYJNĄ INSTALACJI ODGAZOWANIA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH „MAŚLICE” PRZY UL. KOZIEJ WE WROCŁAWIU

  

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

1. Formularz oferty z załącznikami

2. Projekt umowy

3. Wzór gwarancji

4. Instrukcja obsługi sterowania instalacji do pozyskiwania biogazu z wysypiska Maślice –załącznik nr 1

5. Instrukcja obsługi stacji zbiorczej biogazu KNZ 30 – załącznik nr 2

6. Dokumentacja techniczno-ruchowa obsługi stacji ssawy gazowej i automatyki KNA1 z pochodnią PG 300 do spalania biogazu wysypiskowego – załącznik nr 3