Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Wrocław, dnia 04.12.2017 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka  23, 53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 75 86 900, e-mail , faks 71 75 86 922. Adres strony internetowej (URL): www.ekosystem.wroc.pl

I.2) Komunikacja:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierająca warunki przetargu: www.ekosystem.wroc.pl

Oferty należy przesyłać: pisemnie

Adres: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, Sekretariat (I piętro)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA EKSPLOATACYJNA INSTALACJI ODGAZOWANIA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH „MAŚLICE” PRZY UL. KOZIEJ WE WROCŁAWIU

Numer referencyjny: 22/2017

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

1) pomiar ilości i jakości biogazu w kontenerowej stacji zbiorczej biogazu (w tym pomiar stężenia CH4, CO2, ciśnienia i przepływu), wraz z regulacją zaworów i optymalizacją parametrów biogazu w każdej studni odgazowującej, jeden raz na miesiąc,

2) obsługę eksploatacyjną kontenera ssawy gazowej, analizatora i automatyki,

3) kontrolę poziomu wody w studni kondensatu znajdującej się przed wejściem do kontenera stacji ssąco-tłoczącej i jej wypompowywanie w razie zaistnienia takiej potrzeby,

4) obchód instalacji wraz z oceną stanu technicznego oraz pisemne raportowanie na bieżąco zauważonych usterek, awarii,

5) prowadzenie na bieżąco dziennika eksploatacji instalacji, w którym należy prowadzić zapisy ruchowe pracy pochodni zawierające: datę kontroli, liczbę godzin pracy, ciśnienie przed i za zaworem automatycznym, wydajność oraz czynności naprawcze i konserwatorskie,

6) sporządzanie sprawozdań z monitoringu biogazu na składowisku, spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. poz. 523),

7) całodobową gotowość do:

a) podjęcia niezbędnych działań związanych z wymianą zużytych, uszkodzonych elementów instalacji,

b) usunięcia awarii, usterek instalacji w przypadku nagłych zdarzeń losowych, zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz mogących mieć negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne,

c) wymiany zużytych, uszkodzonych elementów instalacji w ciągu 96 godzin od chwili zgłoszenia,

8.) przyjęcie zgłoszenia o awarii, usterce instalacji (telefonicznie, e-mail, faxem) od Zamawiającego, działającego za pośrednictwem  Ekosystem Sp. z o.o., lub wskazanych przez niego osób. W przypadku awarii, usterki Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia i rozpoznania sytuacji awaryjnej w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia lub stwierdzenia przez Wykonawcę, usunięcia awarii, usterki w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia lub stwierdzenia przez Wykonawcę,

9) zapewnienie bieżącego utrzymania czystości wewnątrz kontenerów, w których zainstalowane są urządzenia służące do odgazowania składowiska.

II.4) Główny kod CPV: 90530000-1.

II.5) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

data rozpoczęcia: 01/01/2018 data zakończenia: 31/12/2018

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Opis

III.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg

III.2) Informacje administracyjne

III.2.1) Termin składania ofert:

Data: 12/12/2017, godzina: 10:30,

III.2.2) Termin otwarcia ofert:

Data: 12/12/2017, godzina: 11:00,

III.2.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).