Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Wrocław, dnia 12.12.2017 r.

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Kompleksową obsługę eksploatacyjną instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice” przy ul. Koziej we Wrocławiu” do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

Konsorcjum:

K35 Usługi Przyjazne Środowisku Łukasz Kowalczyk

Komorze 35, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Żelichowski Marek Firma Usługowa

ul. Jana Długosza 1, 41-219 Sosnowiec

z ceną ofertową brutto: 44 772,00 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) Konsorcjum:

K35 Usługi Przyjazne Środowisku Łukasz Kowalczyk

Komorze 35, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Żelichowski Marek Firma Usługowa

ul. Jana Długosza 1, 41-219 Sosnowiec

2) proGEO Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1 – 10,00 pkt,

2) oferta nr 2 – 7,43 pkt.