Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.18611/12/2016/W                       Wrocław, dnia 02.12.2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu na:

KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ EKSPLOATACYJNĄ INSTALACJI ODGAZOWANIA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH „MAŚLICE” PRZY UL. KOZIEJ WE WROCŁAWIU

   

Integralną część niniejszej SIWZ (treść SIWZ) stanowią:

1. Formularz oferty wraz z załącznikami

2. Projekt umowy

3. Wzór gwarancji

4. Instrukcja obsługi sterowania instalacji do pozyskiwania biogazu z wysypiska Maślice –załącznik nr 1

5. Instrukcja obsługi stacji zbiorczej biogazu KNZ 30 – załącznik nr 2

6. Dokumentacja techniczno-ruchowa obsługi stacji ssawy gazowej i automatyki KNA1 z pochodnią PG 300 do spalania biogazu wysypiskowego – załącznik nr 3