Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka  23, 53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 75 86 900, e-mail , faks 71 75 86 922. Adres strony internetowej (URL): www.ekosystem.wroc.pl

I.2) KOMUNIKACJA: 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierająca warunki przetargu: www.ekosystem.wroc.pl

Oferty należy przesyłać: pisemnie

Adres: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, Sekretariat (I piętro)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA EKSPLOATACYJNA INSTALACJI ODGAZOWANIA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH „MAŚLICE” PRZY UL. KOZIEJ WE WROCŁAWIU.

Numer referencyjny: 22/2016

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

1) pomiar ilości i jakości biogazu w kontenerowej stacji zbiorczej biogazu (w tym pomiar stężenia CH4, CO2, ciśnienia i przepływu), wraz z regulacją zaworów i optymalizacją parametrów biogazu w każdej studni odgazowującej, jeden raz na miesiąc,

2) obsługę eksploatacyjną kontenera ssawy gazowej, analizatora i automatyki,

3) obchód instalacji wraz z oceną stanu technicznego oraz pisemne raportowanie na bieżąco zauważonych usterek, awarii,

4) prowadzenie na bieżąco dziennika eksploatacji instalacji,

5) sporządzanie sprawozdań z monitoringu biogazu na składowisku, spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. poz. 523),

6) całodobową gotowość do:

a) podjęcia niezbędnych działań związanych z wymianą zużytych, uszkodzonych elementów instalacji,

b) usunięcia awarii, usterek instalacji w przypadku nagłych zdarzeń losowych, zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz mogących mieć negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne,

c) wymiany zużytych, uszkodzonych elementów instalacji w ciągu 96 godzin od chwili zgłoszenia,

7) przyjęcie zgłoszenia o awarii, usterce instalacji (telefonicznie, e-mail, faxem) od Zamawiającego, działającego za pośrednictwem  Ekosystem Sp. z o.o., lub wskazanych przez niego osób. W przypadku awarii, usterki Wykonawca zobowiązany jest do przy-stąpienia i rozpoznania sytuacji awaryjnej w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia lub stwierdzenia przez Wykonawcę, usunięcia awarii, usterki w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia lub stwierdzenia przez Wykonawcę,

8 ) odnowienie farbą odporną na działanie warunków atmosferycznych istniejących oznaczeń na wszystkich głowicach studni odgazowujących,

9) wymianę wykonanych z PE kołnierzy mocujących zawory regulacyjne w stacji zbiorczej biogazu na kołnierze wykonane ze stali,

10) oznakowanie wszystkich głowic studni odgazowujących stosowanymi do tego celu nalepkami informującymi o strefie zagrożenia wybuchem.

II.4) Główny kod CPV: 90.53.00.00-1.

II.5) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) OPIS 

III.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg

III.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,

Informacja na temat wadium 2 200,00 zł

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

III.2.1) Termin składania ofert: 

Data: 09/12/2016, godzina: 10:30,

III.2.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).