Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.13713/10/2014/W                                    Wrocław, dnia 17.10.2014 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE OBEJMUJĄCE, M.IN. ZAŁADUNEK, TRANSPORT, ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW O KODZIE 19 05 03 – KOMPOST NIEODPOWIADAJĄCY WYMAGANIOM (NIENADAJĄCY SIĘ DO WYKORZYSTANIA), POCHODZĄCYCH Z KOMPOSTOWNI ODPADÓW ZIELONYCH ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. JANOWSKIEJ 51 WE WROCŁAWIU

 

  

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr VII

3. Projekt umowy

4. Wzór gwarancji