Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-2 na pytania do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

W Części II pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ Zamawiający informuje, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia tj.: ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu, odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów sklasyfikowanych jako odpad o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania).

Czy mając na względzie powyższe oraz przedmiot zamówienia, jakim jest kompleksowe zagospodarowanie odpadu, obejmujące m.in. załadunek, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów o kodzie 19 05 03  w instalacji będącej własnością Wykonawcy, Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał i załączył do oferty po za zezwoleniem na transport odpadów, aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku bądź unieszkodliwienia w/w odpadu?

Odpowiedź nr 1:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

a) pkt 2.1) w cz. II Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty opisane w pkt 9.4.2. i 9.4.5. w części IV, potwierdzający spełnianie wymogu podanego w pkt 1.1.,”;

b) dopisuje się pkt 9.4.5. w cz. IV Instrukcji dla Wykonawców o następującym brzmieniu:

„9.4.5. Ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczące odpadów zaklasyfikowanych do grup podanych w części II pkt 1.1.”.

Pytanie nr 2:

W § 6 pkt 2 projektu Umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca poddał odebrane odpady odzyskowi lub unieszkodliwieniu we własnym zakresie,  w miejscu/miejscach prawnie przeznaczonym do odzysku lub unieszkodliwienia.

Wobec powyższego, czy Zamawiający ma na myśli instalację będącą własnością Wykonawcy?

Odpowiedź nr 2:

Zgodnie z zapisami SIWZ (część III pkt 2.4. Instrukcji dla Wykonawców) przedmiotem  zamówienia jest m.in. odzysk lub unieszkodliwianie odpadów przez Wykonawcę we własnej instalacji zgodnie z posiadanymi decyzjami.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp informujemy, że w/w postępowaniu zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 30.10.2014 r. do godz. 930,

– otwarcia ofert – na dzień 30.10.2014 r. o godz. 1000.