Biuletyn Informacji Publicznej

22/2014 Kompleksowe zagospodarowanie obejmujące m.in. załadunek, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania), pochodzących z Kompostowni Odpadów Zielonych zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu

Numer postępowania: 22/2014

Termin składania ofert lub wniosków: 2014-10-30 9:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi