Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Wrocław, dnia 10.06.2020 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu w trybie negocjacji bez ogłoszenia na „Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora IV – Psie Pole” do realizacji zamówienia został wybrany następujący Wykonawca:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 11 080 284,18 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) Konsorcjum:

ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji sp. z o.o.

Rusko 66, 58-120 Jaroszów

Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 6A, 54-519 Wrocław

SUEZ Zachód sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław.

2) Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław.

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1:

– w kryterium cena – 8,74 pkt,

– w kryterium dysponowanie dodatkowymi pojazdami – 10,00 pkt,

– łączna punktacja – 9,24 pkt,

2) oferta nr 2:

– w kryterium cena – 10,00 pkt,

– w kryterium dysponowanie dodatkowymi pojazdami – 10,00 pkt,

– łączna punktacja – 10,00 pkt.