Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Kompleksową obsługę eksploatacyjną instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice” przy ul. Koziej we Wrocławiu” do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

Andrzej, Aleksandra i Marek Włodarczyk „Eko-Ekspert” s.c.

Pl. Wolności 10A/6, 40-078 Katowice

z ceną ofertową brutto: 51 780,00 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) Andrzej, Aleksandra i Marek Włodarczyk „Eko-Ekspert” s.c.

Pl. Wolności 10A/6, 40-078 Katowice,

2) GEOTRADE Sp. z o.o.

ul. Trzebnicka 88/1a, 50-231 Wrocław.

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

oferta nr 1 – 10,00 pkt,

oferta nr 2 – 5,94 pkt.