Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Opracowanie koncepcji dla zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu odbioru odpadów komunalnych (miejsca gromadzenia odpadów – pojemniki podziemne, półpodziemne i osłony śmietnikowe)” do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

architekciPL Jerzy Hnat

ul. Kościelna 1/7, 44-100 Gliwice

TRANS-GAZ Jerzy Hnat, Robert Hnat, Danuta Niemiec sp.j.

ul. Witkiewicza 4, 38-500 Sanok

z ceną ofertową brutto: 430 500,01 zł.

 

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

 

 

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) CDM Smith Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Usługowe Inżynieria Pro Eko Sp. z o.o.

ul. Strażacka 37, 43-382 Bielsko-Biała

2) architekciPL Jerzy Hnat

ul. Kościelna 1/7, 44-100 Gliwice

TRANS-GAZ Jerzy Hnat, Robert Hnat, Danuta Niemiec sp.j.

ul. Witkiewicza 4, 38-500 Sanok

3) proGEO Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1:

–  w kryterium cena – 6,43 pkt,

–  w kryterium okres gwarancji – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 6,61 pkt,

2) oferta nr 2:

–  w kryterium cena – 10,00 pkt,

–  w kryterium okres gwarancji – 0,00 pkt,

–  łączna punktacja – 9,50 pkt,

3) oferta nr 3:

–  w kryterium cena – 7,22 pkt,

–  w kryterium okres gwarancji – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 7,36 pkt.