Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-17 na pytania i zmiana SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający potwierdza, że w zakresie zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej/dendrologicznej każdego ze wskazanych podwórek?

Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z pkt 2.9. w części B Opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejących na terenie wnętrz blokowych wskazanych w załączniku nr 1a do SIWZ, elementów architektury, miejsc parkingowych, terenów zielonych, zadrzewienia i innych elementów wpływających na lokalizację miejsca gromadzenia odpadów. Zamawiający oczekuje informacji na temat występowania wskazanych elementów oraz ogólną ich charakterystykę, mogącą mieć wpływ na realizację inwestycji w danym miejscu.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający potwierdza, że w zakresie zamówienia jest zakup map do celów opiniodawczych dla każdego ze wskazanych podwórek?

Odpowiedź nr 2:

Zgodnie z pkt 1.5. w części A Opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania we własnym zakresie map zasadniczych do celów opiniodawczych dla wnętrz blokowych wskazanych w załączniku nr 1a do SIWZ.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający potwierdza, że w zakresie zamówienia jest wykonanie pomiarów geodezyjnych aktualizujących treść mapy zasadniczej/opiniodawczej?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 4 umowy obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych będących podstawą do opracowania koncepcji oraz uzupełniających mapy zasadnicze do celów opiniodawczych.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający oczekuje opracowania map do celów projektowych każdego podwórka będącego w zakresie zamówienia o czym może świadczyć zapis §3 ust. 4 pkt 4 umowy?

Odpowiedź nr 4:

Zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 4 projektu umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych w celu uzupełnienia map zasadniczych do celów opiniodawczych, co ma służyć prawidłowemu opracowaniu koncepcji.

Pytanie nr 5:

Z uwagi na fakt, iż na potrzeby wykonania opracowania nr 1 niezbędny jest zakup map zasadniczych, co w przypadku tak dużej ilości podwórek może nie być możliwe „od ręki”, prosimy o usunięcie terminów pośrednich dla opracowania nr 1 (pierwszy termin pośredni, tj. pierwsze 10 dni może trwać uzyskanie map).

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 6:

W paragrafie 8 umowy Zamawiający przedstawił proponowany sposób podziału wynagrodzenia, uzależniony od wyników analizy stanowiącej przedmiot zamówienia. Zdaniem oferenta podział taki jest nieproporcjonalny do zakresu prac do wykonania: niezależnie od wyników (pojemnik podziemny/osłona) Wykonawca będzie miał do wykonania podobny zakres prac (zakup i aktualizacja mapy, inwentaryzacja przyrodnicza, analiza infrastruktury podziemnej i nadziemnej, konsultacje itd.).

Dodatkowo podział wskazany przez Zamawiającego powoduje konieczność zawyżenia cen ofertowych (z uwagi na zagrożenie otrzymania 40 % ceny wskazanej w ofercie w przypadku, gdy na żadnym z podwórek nie uda się zlokalizować pojemników podziemnych lub półpodziemnych) oraz powoduje, iż opis przedmiotu zamówienia został opisany w sposób niejednoznaczny (niezgodność z PZP).

Prosimy o urealnienie podziału wynagrodzenia w stosunku do zakresu prac do wykonania lub całkowite zniesienie tego podziału (płatność 100% niezależnie od wyniku analizy).

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów wskazanych w umowie w przypadku przedłużających się (nie z winy Wykonawcy) uzgodnień i uzyskiwania opinii poszczególnych instytucji, z którymi Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić konsultacje?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, że w § 16 ust. 1 pkt 2 projektu umowy przewidział możliwość dokonania zmiany terminu świadczenia usługi i/lub terminu realizacji zamówienia, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji umowy.

Pytanie nr 8:

Prosimy o ujednolicenie zapisów par. 8 ust. 8 umowy oraz litery B ust. 2 pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia, wskazując jednoznacznie, czy Zamawiający wymaga uzyskania opinii właścicieli sieci na temat możliwości przebudowy kolidujących sieci (o której mowa w opisie przedmiotu zamówienia lit. B ust. 2 pkt 1), czy też uzyskania warunków technicznych przebudowy (o których mowa w par. 8 ust. 8 umowy). Nadmieniamy, iż są to dwa różne dokumenty, uzyskiwane na innych etapach projektowania i związane z innymi kosztami dla wnioskodawcy.

Odpowiedź nr 8:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – § 8 ust. 8 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„8. W wynagrodzeniu Wykonawcy mieszczą się wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in. pracy w godzinach nadliczbowych i dni wolne od pracy. Wykonawca w cenie ofertowej uwzględnił m.in. koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi pracami związanym z przygotowaniem koncepcji oraz z tytułu kosztów uzyskania opinii właścicieli sieci na temat możliwości ich przebudowy, koszty ewentualnych korekt opracowań, koszty uzyskania map, przygotowania prezentacji oraz wizualizacji, koszt uzgodnień, opinii, badań, analiz, postanowień i decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu, jakiemu ma służyć.”

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do koncepcji aktualnych wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, czy też wystarczającym do spełnienia wymogów SIWZ będzie opisane uwarunkowań na podstawie ogólnodostępnych planów?

Odpowiedź nr 9:

Zgodnie z pkt 3.5. w części B Opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia w opracowaniu informacji dotyczących uwzględnienia danego wnętrza blokowego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wraz z opisem ewentualnych inwestycji na terenie wnętrza blokowego.

Pytanie nr 10:

Zamawiający określił wymogi jakie wskazane lokalizacje muszą spełnić dla pojazdów specjalistycznych do obsługi pojemników podziemnych i półpodziemnych. Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia o analogiczne wymogi dla pojazdów obsługujących osłony śmietnikowe (w celu wykazania, czy jakiekolwiek obiekty w danej lokalizacji są możliwe do zrealizowania).

Odpowiedź nr 10:

W przypadku osłon śmietnikowych obsługa odbywa się analogicznie do obecnie zorganizowanych miejsc gromadzenia odpadów tj. pojemniki znajdujące się w osłonach śmietnikowych bądź ustawione luzem. Ponadto zapisy pkt 2.4. w części B Opisu przedmiotu zamówienia zobowiązują Wykonawcę do przeprowadzenia konsultacji z przedsiębiorstwami, które na dzień ogłoszenia zamówienia realizują odbiór odpadów komunalnych z rejonu objętego przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 11:

Z uwagi na:

– okres świąteczny,

– szeroki zakres przedmiotu zamówienia i załączników do oferty,

– konieczność zapoznania się z sytuacją w terenie (o czym mowa w par. 8 ust. 11 umowy),

– znaczący wpływ odpowiedzi na zadane pytania na ostateczne ceny ofertowe,

w celu umożliwienia przygotowania profesjonalnej oferty, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na początek roku 2016.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający informuje, że został zmieniony termin:

– składania ofert – do dnia 08.01.2016 r. do godz. 930,

– otwarcia ofert – na dzień 08.01.2016 r. o godz. 1000.

Pytanie nr 12:

W punkcie 1.3. w części A Opisu przedmiotu zamówienia znajduje się zapis dotyczący samochodów specjalistycznych zapewniających prawidłową obsługę pojemników podziemnych w tym ich mycie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający rozumie przez to konieczność określenia możliwości mycia pojemników na terenie ich lokalizacji?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający informuje, że mycie pojemników podziemnych i półpodziemnych odbywać się będzie na terenie ich lokalizacji.

Pytanie nr 13:

W punkcie 2.6. Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł wymóg uwzględnienia planowanych przez właścicieli lub podmioty zarządzające wnętrzami blokowymi inwestycji lokalizowanych na wskazanych wnętrzach blokowych. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem jaki termin na udzielenie odpowiedzi należy uznać za obowiązujący dla uznania jej jako wiążącej Wykonawcę?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający informuje, że terminem na uzyskanie odpowiedzi od właścicieli lub podmiotów zarządzających wnętrzami blokowymi inwestycji lokalizowanych na wskazanych wnętrzach blokowych, jest 30 dni kalendarzowych od dnia skutecznego skierowania przez Wykonawcę zapytania do w/w podmiotów. W przypadku braku odpowiedzi Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu potwierdzenie doręczenia zapytania do w/w podmiotów.

Pytanie nr 14:

Zgodnie z punktem 2.10.3. Opisu przedmiotu zamówienia dla każdego wytypowanego miejsca lokalizacji pojemników podziemnych i pojemników półpodziemnych należy przeprowadzić weryfikację warunków hydrogeologicznych poprzez wykonanie minimum 1 odwiertu w celu określenia poziomu wód gruntowych i warunków gruntowych. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy dla każdej lokalizacji należy opracować wymaganą Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 r. poz. 463) oddzielną Opinię geotechniczną. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wspólnego opracowania dla podwórka (w przypadku dwóch lokalizacji) lub dla wszystkich wytypowanych obiektów?

Odpowiedź nr 14:

Każda lokalizacja pojemników podziemnych będzie odrębną inwestycją, dlatego też dla każdej lokalizacji powinien być wykonany co najmniej 1 odwiert w celu określenia poziomu wód gruntowych oraz warunków gruntowych. Dla każdej lokalizacji powinna być opracowana oddzielna Opinia geotechniczna.

Pytanie nr 15:

Zgodnie z punktem 2.10.3. Opisu przedmiotu zamówienia dla każdego wytypowanego miejsca lokalizacji pojemników podziemnych i pojemników półpodziemnych należy przeprowadzić weryfikację warunków hydrogeologicznych poprzez wykonanie minimum 1 odwiertu w celu określenia poziomu wód gruntowych. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy w przypadku braku zwierciadła wody podziemnej do głębokości rozpoznania dla celów projektowych (4 – 6 m p.p.t.) otwory należy głębić do osiągnięcia pierwszego od powierzchni zwierciadła wody podziemnej?

Odpowiedź nr 15:

Badanie warunków hydrogeologicznych należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, uwzględniając zapisy pkt 2.5. w części B Opisu przedmiotu zamówienia, do głębokości umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 16:

Zgodnie z punktem 2.10.3. Opisu przedmiotu zamówienia dla każdego wytypowanego miejsca lokalizacji pojemników podziemnych i pojemników półpodziemnych należy przeprowadzić weryfikację warunków hydrogeologicznych poprzez wykonanie minimum 1 odwiertu. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy w przypadku wytypowania na wskazanych wnętrzach blokowych po dwóch lokalizacji należy wykonać oddzielne badania podłoża. Należy zaznaczyć, że w przypadku, gdy dla każdego wnętrza blokowego opracowywane będą dwie lokalizacje konieczne będzie odwiercenie od 1500 do 2300 mb otworów badawczych.

Odpowiedź nr 16:

Odwierty i badanie warunków hydrogeologicznych należy wykonać dla każdej lokalizacji oddzielnie.

Pytanie nr 17:

Czy w przypadku podpisania umowy na realizację przedmiotowego Zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pozwolenie na wejście w teren w celu wykonania badań podłoża gruntowego?

Odpowiedź nr 17:

Uzyskanie wszelkich pozwoleń, również na wykonywanie badań podłoża gruntowego, leży po stronie Wykonawcy.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1) pkt 2.10.3. w części B Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

„2.10.3. warunków hydrogeologicznych dla miejsc gromadzenia odpadów wskazanych przez Wykonawcę gdzie przewiduje wybudowanie pojemników podziemnych i pojemników półpodziemnych; Wykonawca zobowiązany jest wykonać dla każdej proponowanej lokalizacji gdzie istnieje możliwość wybudowania pojemników podziemnych i pojemników półpodziemnych minimum 1 odwiertu w celu określenia poziomu wód gruntowych i warunków gruntowych. Podczas przeprowadzania badań podłoża gruntowego wszelkie wynikające z tego czynności muszą być uzgadniane i zatwierdzane wspólnie z właścicielem/zarządcą przedmiotowej nieruchomości (również opracowanie i zatwierdzenie projektu odtworzenia nawierzchni oraz organizacji ruchu zastępczego na czas przeprowadzania badań), jeżeli takie działania będą niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania.”,

2) pkt 2.10.4. w części B Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

„2.10.4. istniejącej organizacji ruchu, przebiegu istniejących dróg dojazdowych do miejsca gromadzenia odpadów komunalnych (możliwość dojazdu do pojemników), w tym ewentualne włączenie do dróg publicznych, wjazdów, ścieżek dla pieszych, placów zabaw, pod kątem zapewnienia prawidłowej obsługi pojemników, tj. opróżnianie, mycie.