Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Wrocław, dnia 15.12.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, województwo dolnośląskie, tel. 071 75-86-900, faks 071 75-86-922.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekosystem.wroc.pl.

I.2) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie koncepcji dla zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu odbioru odpadów komunalnych (miejsca gromadzenia odpadów – pojemniki podziemne, półpodziemne i osłony śmietnikowe)

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowiący opracowanie koncepcji dotyczącej lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach gminnych znajdujących się w obrębie wnętrz blokowych wskazanych w Wykazie wnętrz blokowych znajdujących się w obrębie osiedli: Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie oraz Przedmieście Oławskie – załącznik nr 1a, obejmuje:

1) opracowanie nr 1, zawierające wykaz wnętrz blokowych wraz z terenami gminnymi z podaniem wymiarów wjazdów umożliwiających wjazd na poszczególne tereny gminne, z podziałem na wnętrza blokowe gdzie jest możliwość wjazdu na teren gminny dla specjalistycznych samochodów obsługujących pojemniki podziemne, pojemniki półpodziemne, oraz na wnętrza gdzie nie ma możliwości wjazdu na tereny gminne dla specjalistycznych samochodów obsługujących pojemniki podziemne i pojemniki półpodziemne,

2) opracowanie nr 2, zawierające lokalizacje miejsc gromadzenia odpadów dla terenów gminnych wskazanych w wykazie określonym w pkt 1), obejmujące:

a) informacje dotyczące występowania kolizji podziemnych i kolizji naziemnych ze wskazanymi przez Wykonawcę możliwymi miejscami gromadzenia odpadów na terenach gminnych znajdujących się na poszczególnych wnętrzach blokowych wskazanych w opracowaniu, o którym mowa w pkt 1),

b) w przypadku występowania kolizji, o których mowa lit. a), wskazany przez Wykonawcę sposób rozwiązania kolizji, który zapewni wyeliminowanie kolizji, zgodnie z wytycznymi określonymi w opracowaniu nr 2 oraz umożliwi wybudowanie pojemników podziemnych i pojemników półpodziemnych, a w przypadku braku takiej możliwości wybudowanie osłony śmietnikowej, pod warunkiem, że usunięcie kolizji umożliwiającej wybudowanie pojemników podziemnych i pojemników półpodziemnych jest niemożliwe do zrealizowania,

c) informacje w zakresie sprawdzenia poszczególnych terenów gminnych pod kątem ich uwzględnienia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego; Wykonawca sporządzi wykaz wnętrz blokowych, dla których obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wraz ze wskazaniem ewentualnych inwestycji na terenie gminnym zgodnie z wytycznymi określonymi w opracowaniu nr 2,

d) informacje w zakresie sprawdzenia poszczególnych wnętrz blokowych pod kątem inwestycji planowanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., Wrocławską Rewitalizację Sp. z o.o. oraz inne podmioty zarządzające poszczególnymi wnętrzami blokowymi wraz ze wskazaniem ewentualnych inwestycji, które obejmować będą swym zasięgiem tereny gminne,

e) inwentaryzację zieleni, nasadzeń, innych urządzeń i elementów małej architektury – odrębnie dla każdej z lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów, zgodnie z wytycznymi określonymi w opracowaniu nr 2,

f) sprawdzenie poziomu wód gruntowych oraz warunków gruntowych odrębnie dla każdego miejsca gromadzenia odpadów gdzie koncepcja zakładać będzie wybudowanie pojemników podziemnych i pojemników półpodziemnych, zgodnie z wytycznymi określonymi w opracowaniu nr 2; w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych konieczne jest uwzględnienie w koncepcji dodatkowego obciążenia dna pojemnika dla danej lokalizacji,

g) w przypadku możliwości wybudowania na terenach gminnych w danym wnętrzu blokowym, wskazanym w załączniku nr 1a, pojemników podziemnych oraz półpodziemnych – przedstawienie dwóch wariantów dotyczących lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów dla danego terenu gminnego:

– przedstawienie lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów z możliwością wybudowania pojemników podziemnych, wraz z podaniem maksymalnych wymiarów poszczególnych pojemników,

– przedstawienie lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów z możliwością wybudowania pojemników półpodziemnych, wraz z podaniem maksymalnych wymiarów poszczególnych pojemników,

h) przedstawienie miejsca lokalizacji osłony śmietnikowej spełniającej wytyczne określone w opracowaniu nr 2, w przypadku braku technicznych lub terenowych możliwości wybudowania pojemników podziemnych, półpodziemnych na terenach gminnych we wnętrzu blokowym,

i) ścieżkę procedowania na etapie dokumentacji projektowej dla wybudowania na danym terenie gminnym, pojemników podziemnych, półpodziemnych bądź osłony śmietnikowej (w przypadku braku możliwości wybudowania pojemników podziemnych lub półpodziemnych) wraz ze wskazaniem koniecznych do uzyskania opinii, pozwoleń itd.,

j) wskaźnikowe zestawienie kosztów dla każdego miejsca gromadzenia odpadów, wykonane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), rozdz. 3 – planowane koszty robót budowlanych obliczone metodą wskaźnikową, z podziałem na poszczególne lokalizacje miejsc gromadzenia odpadów przedstawione w koncepcji,

3) przygotowanie, zaprezentowanie i przekazanie Zamawiającemu wizualizacji 5 terenów gminnych – opracowanie nr 3 oraz prezentacji multimedialnej zawierającej przegląd najważniejszych kwestii zawartych w koncepcji – opracowanie nr 4.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające będą polegały na powtórzeniu zakresu prac podanego w pkt II.1.4).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.20.00-6, 71.32.20.00-1, 71.22.00.00-6, 79.42.12.00-3, 71.24.10.00-9, 71.31.34.40-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenia oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej: nie.

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Okres w dniach: 180.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 15 000 zł.

III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie polegające na sporządzeniu opracowania w zakresie planowania lub projektowania obiektu budowlanego lub obiektów budowlanych o wartości brutto minimum 100 000 zł.

2. Zamawiający oceniając posiadanie wiedzy i doświadczenia, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży poświadczenie dla każdego z zamówień podanych w pkt 1, potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek podany w pkt 1 musi spełniać dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną.

5. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie.

6. Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, w celu wykazania posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.3.3)  Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) co najmniej jedną osobą z wykształceniem wyższym lub średnim o profilu budownictwo, inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna,

b) co najmniej sześcioma osobami do wykonywania przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający oceniając dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenia opisane w pkt 9.4.3. w części IV Instrukcji dla Wykonawców i pkt 13 Formularza oferty, potwierdzające spełnianie wymogu podanego w pkt 1.

3. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek podany w pkt 1 musi spełniać dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną lub Wykonawcy łącznie.

5. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykażą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości minimum 300 000 zł.

2. Zamawiający oceniając sytuację ekonomiczną i finansową, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty opisane w pkt 9.4.4. lub pkt 9.6. lub pkt 19 w części IV Instrukcji dla Wykonawców, potwierdzające spełnianie wymogu podanego w pkt 1.

3. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek podany w pkt 1 musi spełniać dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną lub Wykonawcy łącznie.

5. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie.

6. Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, w celu wykazania znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, przedkłada:

1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Dokumenty dotyczące w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) Kryteria OCENY OFERT:

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena – 95

2. Ilość faktur – 5

IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: –

IV.3) Zmiana umowy

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

1) zmiany warunków płatności, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

2) zmiany terminu świadczenia usługi i/lub terminu realizacji zamówienia, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji umowy;

3) zakresu przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami wynikającymi z regulacji prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy, lub okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji umowy;

4) sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia lub wynikającymi z regulacji prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy;

5) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenia Podwykonawcy, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia;

6) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w przypadkach określonych w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez Strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie.

3. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian.

IV.4) Informacje administracyjne

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ekosystem.wroc.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, osoba uprawniona do kontaktów: Monika Cander, pok. nr 131.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2015 godzina 09:30, miejsce: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23 we Wrocławiu, Sekretariat (pokój nr 106, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: –

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

IV.4.18) Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 15.12.2015.