Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Kompleksową obsługę eksploatacyjną instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice” przy ul. Koziej we Wrocławiu” do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

proGEO Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 56 432,40 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) proGEO Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław

2) K35 Usługi Przyjazne Środowisku Łukasz Kowalczyk

Komorze 35, 63-040 Komorze

Żelichowski Marek Firma Usługowa

ul. Jana Długosza 1, 41-219 Sosnowiec

3) Andrzej, Aleksandra i Marek Włodarczyk „Eko-Ekspert” s.c.

ul. Goetla 8B, 40-749 Katowice

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1:

– w kryterium cena – 10,00 pkt,

– w kryterium termin płatności faktur – 10,00 pkt,

– łączna punktacja – 10,00 pkt,

2) oferta nr 2:

– w kryterium cena – 9,03 pkt,

– w kryterium termin płatności faktur – 10,00 pkt,

– łączna punktacja – 9,08 pkt,

3) oferta nr 3:

– w kryterium cena – 7,75 pkt,

– w kryterium termin płatności faktur – 10,00 pkt,

– łączna punktacja – 7,86 pkt.