Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 07.11.2016 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

W dniu 07.11.2016 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następującą ofertę:

Oferta nr 1:

POCZTA POLSKA S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

Cena ofertowa brutto: 192 648,60 zł.

Czas trwania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Warunki płatności – określone w projekcie umowy.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 88 550,89 zł brutto.