Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

POCZTA POLSKA S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

z ceną ofertową brutto: 192 648,60 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu ofertę złożył tylko w/w Wykonawca.

Złożonej ofercie przyznano 10,00 pkt, w tym:

a) cena ofertowa brutto – 10 pkt,

b) termin płatności faktur – 10 pkt.