Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-8 na pytania do SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. w związku z zapytaniami w postępowaniu na „Przeprowadzenie w cyklu rocznym badań ilości i składu odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław” wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE odnosi się do zakresu i celu badań odpadów. Zgodnie CPV 79723000-8 – usługi analizy odpadów są w ramach usług detektywistycznych – 797200000-7.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia są usługi analizy odpadów sklasyfikowane pod kodem CPV 79723000-8.

Pytanie nr 2:

W związku z obszernym zakresem prac objętym zamówieniem – wnoszę o wydłużenie terminu składania do 29.09.2017 r.

Odpowiedź nr 2:

Zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 26.09.2017 r. do godz. 1030,

– otwarcia ofert – na dzień 26.09.2017 r. o godz. 1100.

Pytanie nr 3:

Sprostowanie lub zapis zamienny w stosunku do poboru próby ok.100 kg dla odpadów o bardzo małej gęstości nasypowej – kosze ulice, odpady z hoteli, obiekty gastronomiczne, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, papier i tektura.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 4:

Sprostowanie zapisów umowy – Wykonawca zobowiązany jest do poboru prób na terenie wskazanej przez Zamawiającego bazy (masa próby do analizy ok. 100 kg) dot. kosze ulice, odpady z hoteli, obiekty gastronomiczne, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, papier i tektura.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 5:

Wyjaśnienie zapisów Umowy –Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej każdej próbki podlegającej badaniom morfologicznym i/lub badaniom laboratoryjnym, tak aby była możliwa wizualna ocena przez Zamawiającego. Dokumentację fotograficzną należy oznaczyć w taki sposób, aby zapewnić Zamawiającemu łatwą identyfikację i porównanie z wynikami badań morfologicznych i laboratoryjnych. Czy oznacza to że na podstawie zwykłej fotografii można przeprowadzić badania morfologiczne?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja fotograficzna musi być sporządzona w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie daty poboru próby, frakcji odebranych odpadów oraz miejsca ich pochodzenia. Każde zdjęcie musi zawierać datę, pozostałe informacje mogą zostać podane w opisie każdej załączonej fotografii.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przeprowadzenia badań morfologicznych na podstawie dokumentacji fotograficznej.

Pytanie nr 6:

Proszę o wyjaśnienie szczegółowe jak Zamawiający porówna wyniki badań laboratoryjnych z fotografiami, tj. w sposób łatwy?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja fotograficzna musi być sporządzona w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie daty poboru próby, frakcji odebranych odpadów oraz miejsca ich pochodzenia. Każde zdjęcie musi zawierać datę, pozostałe informacje mogą zostać podane w opisie każdej załączonej fotografii.

Pytanie nr 7:

Z uwagi na podany w SIWZ bardzo krótki termin złożenia oferty, nie jesteśmy w stanie jej przedstawić do dn. 19 września 2017 r.

Prosimy zatem o przedłużenie terminu składania ofert do dn. 26 września 2017 r.

Odpowiedź nr 7:

Odpowiedź jak na pytanie nr 2.

Pytanie nr 8:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie do dnia 26.09.2017 r. terminu składania ofert ww. postępowaniu. Ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia, krótki czas jaki został wyznaczony na złożenie ofert, sprawia, że przygotowanie staje się niezwykle trudne. Wydłużenie tego okresu pozwoli nam na skompletowanie odpowiedniej dokumentacji.

Odpowiedź nr 8:

Odpowiedź jak na pytanie nr 2.