Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. 8770/2013                            Wrocław, dnia 02.09.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ KOPERT DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr IV

3. Projekt umowy

4. Wyciąg z „Systemu Identyfikacji Wizualnej Ekosystem” – załącznik nr 1