Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź nr 1 na pytanie do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy ilości kopert zawarte w Specyfikacji będą dostarczone jednorazowo czy sukcesywnie? Jeśli sukcesywnie, to jaka jest minimalna ilość w dostawie?

Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia koperty muszą być dostarczane sukcesywnie. Koperty muszą być dostarczone w minimum w dwóch dostawach, przy czym w ramach pierwszej dostawy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia:

– 30 000 szt. kopert z logo i danymi adresowymi Zamawiającego oraz pieczątką,

– 50 000 szt. kopert z logo i danymi adresowymi Zamawiającego.

Pozostałe koperty będą mogły być dostarczone jednorazowo w ramach kolejnego zamówienia lub w partiach w ramach kolejnych zamówień. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca przedstawił propozycję ilości kopert dostarczanych w ramach kolejnych dostaw, przy czym ilości dostarczanych kopert nie mogą być mniejsze niż wynika to z zapotrzebowania Zamawiającego.