Biuletyn Informacji Publicznej

17/2015 kompleksowe zagospodarowanie (załadunek, transport i odzysk) odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania), pochodzących z Kompostowni Odpadów Zielonych zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu

Numer postępowania: 17/2015

Termin składania ofert lub wniosków: 2015-11-13 12:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi