Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 01.09.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Usuwanie odpadów budowlanych z nieruchomości przy ul. Bolkowskiej we Wrocławiu – zad. nr 1, usuwanie warstwy gruntu zanieczyszczonego odpadami budowlanymi z nieruchomości przy ul. Zawalnej we Wrocławiu – zad. nr 2”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

W dniu 01.09.2017 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

Cena ofertowa brutto:

zad. nr 1 – 243 000,00 zł,

zad. nr 2 – 259 200,00 zł.

Termin realizacji zamówienia:

1)  zadanie nr 1 – od dnia zawarcia umowy do dnia 25.09.2017 r.,

2)  zadanie nr 2 – od dnia zawarcia umowy do dnia 06.10.2017 r.

Warunki płatności – określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 2:

CHEMEKO-SYSTEM Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Cena ofertowa brutto:

zad. nr 1 – 157 140,00 zł,

zad. nr 2 – 150 336,00 zł.

Termin realizacji zamówienia:

1)  zadanie nr 1 – od dnia zawarcia umowy do dnia 25.09.2017 r.,

2)  zadanie nr 2 – od dnia zawarcia umowy do dnia 06.10.2017 r.

Warunki płatności – określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 449 978,76 zł brutto, w tym:

–     zadanie nr 1: 199 989,00 złotych brutto,

–     zadanie nr 2: 249 989,76 złotych brutto.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załączonym wzorem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik:

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej