Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Wrocław, dnia 11.09.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Usuwanie odpadów budowlanych z nieruchomości przy ul. Bolkowskiej we Wrocławiu – zad. nr 1, usuwanie warstwy gruntu zanieczyszczonego odpadami budowlanymi z nieruchomości przy ul. Zawalnej we Wrocławiu – zad. nr 2 do realizacji zamówienia zostali wybrani następujący wykonawcy:

–   zadanie nr 1:

CHEMEKO-SYSTEM Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 157 140,00 zł,

–   zadanie nr 2:

CHEMEKO-SYSTEM Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 150 336,00 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejsze oferty (spełniające wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

Zadania nr 1 i 2.

2) CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Zadania nr 1 i 2.

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

Zadanie nr 1:

1) oferta nr 1:

–   w kryterium cena – 6,47 pkt,

–   w kryterium dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym – 10,00 pkt,

–   w kryterium termin realizacji zamówienia – 10,00 pkt,

–   łączna punktacja – 7,88 pkt,

2) oferta nr 2:

–   w kryterium cena – 10,00 pkt,

–   w kryterium dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym – 10,00 pkt,

–   w kryterium termin realizacji zamówienia – 10,00 pkt,

–   łączna punktacja – 10,00 pkt,

Zadanie nr 2:

1) oferta nr 1:

–   w kryterium cena – 5,80 pkt,

–   w kryterium dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym – 10,00 pkt,

–   w kryterium termin realizacji zamówienia – 10,00 pkt,

–   łączna punktacja – 7,48 pkt,

2) oferta nr 2:

–   w kryterium cena – 10,00 pkt,

–   w kryterium dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym – 10,00 pkt,

–   w kryterium termin realizacji zamówienia – 10,00 pkt,

–   łączna punktacja – 10,00 pkt.