Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego” do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

InPost S.A.

ul. Malborska 130, 30-624 Kraków

z ceną ofertową brutto: 27 801,54 zł.

 

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) POCZTA POLSKA S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

2) InPost S.A.

ul. Malborska 130, 30-624 Kraków

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1:

– w kryterium cena – 8,63 pkt,

– w kryterium termin płatności faktury – 10,00 pkt,

– łączna punktacja – 8,77 pkt,

2) oferta nr 2:

– w kryterium cena – 10,00 pkt,

– w kryterium termin płatności faktury – 10,00 pkt,

– łączna punktacja – 10,00 pkt.