Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.18701/10/2015/W                         Wrocław, dnia 19.10.2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 do przetargu nieograniczonego na:

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO

 

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr VI

3. Projekt umowy

4. Wzory formularzy potwierdzeń odbioru – załączniki nr 1 i 2

5. Uchwałę nr XXIX_643_12 Rady Miejskiej Wrocławia – załącznik nr 3