Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana treści SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) informuje, że zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)  § 9 ust. 4 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy odbywać się będzie w następujący sposób:

1) Wykonawca wystawi faktury za usługi wykonane w 2013 r., po jego zakończeniu, w styczniu 2014 r.,

2) w 2014 r. Wykonawca wystawiać będzie faktury w cyklach miesięcznych, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, do łącznej wysokości: 7 170 971,02 zł brutto,

3) Wykonawca wystawi faktury za usługi wykonane w 2014 r., po jego zakończeniu, z  wyłączeniem kwoty już zafakturowanej, określonej w pkt 2), w styczniu 2015 r.,

4) w 2015 r. Wykonawca wystawiać będzie faktury w cyklach miesięcznych, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.”;

2)  § 9 ust. 12 pkt 1 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„1)  0 zł netto, 0 zł brutto – w 2013 r.,”.

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.